งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wadchara หน่วยที่ 2 เกตทางตรรกและ พีชคณิตแบบบูล. Wadchara เกตทางตรรกและพีชคณิต แบบบูล เกตทางตรรก ( Logic gate ) พีชคณิตแบบบูล ( Boolean Algebra )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wadchara หน่วยที่ 2 เกตทางตรรกและ พีชคณิตแบบบูล. Wadchara เกตทางตรรกและพีชคณิต แบบบูล เกตทางตรรก ( Logic gate ) พีชคณิตแบบบูล ( Boolean Algebra )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wadchara หน่วยที่ 2 เกตทางตรรกและ พีชคณิตแบบบูล

2 Wadchara เกตทางตรรกและพีชคณิต แบบบูล เกตทางตรรก ( Logic gate ) พีชคณิตแบบบูล ( Boolean Algebra )

3 Wadchara ตรรก 1 ตรรก 0 จริง ( ถูก ) เท็จ ( ผิด ) เปิดปิด ใช่ไม่ใช่ สูงต่ำ ปิดสวิตช์เปิดสวิตช์

4 Wadchara ตารางความจริง อินพุตเอาต์พุต ABX 00? 01? 10? 11?

5 Wadchara ตารางความจริง 3 ตัวแปร อินพุตเอาต์พุต ABCX 000? 001? 010? 011? 100? 101? 110? 111?

6 Wadchara เกตแบบออร์ X = A + B

7 Wadchara ABX = A + B 000 011 101 111

8 Wadchara ABCX = A + B + C 0000 0011 0101 0111 1001 1011 1101 1111

9 Wadchara

10 X = A * B

11 Wadchara เกตแบบแอนด์ 2 อินพุต AB X = A.B 000 010 100 111

12 Wadchara ABC 0000 0010 0100 0110 1000 1010 1100 1111

13

14 X = A 0101 1010

15 Wadchara

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 พีชคณิตแบบบูล

29 Wadchara กฎการสลับที่ ( Commutative Laws ) ทฤษฎีที่ 9X + Y = Y + X ทฤษฎีที่ 10 =

30 Wadchara กฎการจัดหมู่ ( Associative Laws ) ทฤษฎีที่ 11 ทฤษฎีที่ 12 X + ( Y + Z ) = ( X + Y ) + Z = X + Y + Z = =

31 Wadchara กฎการกระจาย ( Distributive Laws ) ทฤษฎีที่ 13 ( a ) ทฤษฎีที่ 13 ( b ) = =

32 Wadchara ทฤษฎีบทการดูดกลืน ทฤษฎีที่ 14 X + = X

33 Wadchara ทฤษฎีบทการลดทอน ทฤษฎีที่ 15 X + = X + Y =

34 Wadchara ทฤษฎีของดีมอร์แกน ทฤษฎีที่ 16 ทฤษฎีที่ 17 = =

35 Wadchara

36

37 การพิสูจน์ทฤษฎีแบบบูลจากตารางความ จริง พิสูจน์ทฤษฎีที่ 13 ( a ) = 00000000 00110000 01010000 01110000 10000000 10111011 11011101 11111111

38 Wadchara

39

40

41

42

43

44

45

46


ดาวน์โหลด ppt Wadchara หน่วยที่ 2 เกตทางตรรกและ พีชคณิตแบบบูล. Wadchara เกตทางตรรกและพีชคณิต แบบบูล เกตทางตรรก ( Logic gate ) พีชคณิตแบบบูล ( Boolean Algebra )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google