งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Representation1 การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน 2 – คอมพิวเตอร์รับรู้สถานะได้เพียง 2 สถานะ คือ 0 กับ 1 การเข้ารหัสเลขฐาน 2 – แทนตัวอักขระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Representation1 การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน 2 – คอมพิวเตอร์รับรู้สถานะได้เพียง 2 สถานะ คือ 0 กับ 1 การเข้ารหัสเลขฐาน 2 – แทนตัวอักขระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Representation1 การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน 2 – คอมพิวเตอร์รับรู้สถานะได้เพียง 2 สถานะ คือ 0 กับ 1 การเข้ารหัสเลขฐาน 2 – แทนตัวอักขระ ด้วยเลขฐาน 2 EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

2 Information Representation2 ฐานตัวเลข

3 Information Representation3 เลขฐาน (N r ) เลขฐาน 10 เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 16 0000 1111 21022 31133 410044 510155 611066 711177 81000108

4 Information Representation4 เลขฐาน (Nr) เลขฐาน 10 เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 16 91001119 10101012A 11101113B 12110014C 13110115D 14111016E 15111117F 16100002010

5 Information Representation5 เลขฐานสิบ มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ความหมายของหลักใน เลขฐานสิบ 1 1 1. 1 1 1 x 10 -2 1 0 2

6 Information Representation6 เลขฐานสอง มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 2 ตัว คือ 0 และ 1 ความหมายของหลักใน เลขฐานสอง ( 1 1 1. 1 1 ) 2 1 x 2 -2 0 1 2

7 Information Representation7 เลขฐาน แปด มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 8 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ความหมายของหลักในเลข ฐานแปด ( 1 1 1. 1 1 ) 8 1 x 8 -2 0 1 2

8 Information Representation8 เลขฐาน สิบหก มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 16 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E และ F ความหมายของหลักในเลขฐานสิบ หก ( 1 1 1. 1 1 ) 16 1 x 16 -2 0 1 2

9 Information Representation9 การเปลี่ยนฐาน (Base Number Conversion) ฐาน 10 เป็นฐาน 2 กรณีจำนวนเต็ม 1. หาร 2 เก็บเศษไว้จน สิ้นสุด 2. เศษที่คำนวณได้ครั้งแรกจะเป็น หลักแรก เศษที่คำนวณได้ครั้งที่ 2 จะเป็น หลักที่ 2 เศษที่คำนวณได้ครั้งที่ 3 จะเป็น หลักที่ 3…….. จนหมด

10 Information Representation10 ตัวอย่าง เช่น 10=5 เศษ 0 2 5=2 เศษ 1 2 2=1 เศษ 0 2 เพราะฉะนั้น 10 = ( 1 0 1 0 ) 2

11 Information Representation11 กรณีเป็นทศนิยม 1. คูณด้วย 2 แล้วบันทึก จำนวนเต็มไว้เป็นหลักแรก ของเลขหน้าสุด 2. เอาเฉพาะทศนิยมที่เหลือ คูณด้วย 2 ต่อไป และบันทึก จำนวนเต็มไว้เป็นหลักถัดไป ของเลขหลังจุด 3. ทำไปจนได้จำนวนตำแหน่ง หลังจุดที่พอใจ ( ถ้าไม่ลงตัว )

12 Information Representation12 ตัวอย่าง ( แบบลง ตัว ) 0.25 x 2= 0.50 จำนวนเต็ม 0 0.50 x 2 =1.00 จำนวนเต็ม 1 เพราะฉะนั้น 0.25= (0.01) 2

13 Information Representation13 ตัวอย่าง ( แบบ ไม่ลงตัว ) 0.1 x 2=0.2 จำนวนเศษ 0 0.2 x 2=0.4 จำนวนเศษ 0 0.4 x 2=0.8 จำนวนเศษ 0 0.8 x 2=1.6 จำนวนเศษ 1 0.6 x 2=1.2 จำนวนเศษ 1 0.2 x 2=0.4 จำนวนเศษ 0 เพราะฉะนั้น 0.1 = (0.000110…) 2

14 Information Representation14 การเปลี่ยนเลขฐานอื่น ๆ เป็น เลข ฐาน 10 พิจารณา เลขฐาน 10 –7430 10 = (7x10 3 ) + (4x10 2 ) + (3x10 1 ) + (0x10 0 ) –.345 10 = (3x10 -1 ) + (4x10 -2 ) + (5x10 -3 ) เลขฐาน 2 เป็น ฐาน 10 –10110 2 = (1x2 4 ) + (0x2 3 ) + (1x2 2 ) + (1x10 1 ) + (0x10 0 ) = 22 10 –.101 2 = (1x2 -1 ) + (0x2 -2 ) + (1x2 -3 ) =.625 10

15 Information Representation15 การเปลี่ยนเลขฐาน อื่น ๆ เป็น เลข ฐาน 10 ( ต่อ ) เลขฐาน 8 เป็น ฐาน 10 –7456 8 = (7x8 3 ) + (4x8 2 ) + (5x8 1 ) + (6x8 0 ) = 3886 10 –.456 8 = (4x8 -1 ) + (5x8 -2 ) + (6x8 -3 ) = 0.58984375 10 เลขฐาน 16 เป็น ฐาน 10 –9B6 16 = (9x16 2 ) + (11x16 1 ) + (6x16 0 ) = 2486 10 เพราะ B 16 = 11 10 –.ABC 16 = (10x16 -1 ) + (11x16 -2 ) + (12x16 -3 ) = 0.670898437500 10

16 Information Representation16 การเปลี่ยนเลขฐาน 10 เป็น เลขฐาน อื่น ๆ หลักการคือ นำเลขฐาน 10 ตัวนั้นมาตั้ง หาร ด้วยเลขฐานที่ต้องการไปเรื่อย ๆ จนกว่า ผลลัพธ์จะเป็น 0 ในการหารแต่ละครั้งให้เก็บเศษไว้ เมื่อการหาร สิ้นสุดแล้ว ให้นำเศษมาเรียงกันจากล่างขึ้นบนก็ จะได้เลขฐานที่แปลงไป พิจารณา เลขฐาน 10 เป็น ฐาน 2 ต. ย. แปลงจาก 5 10 เป็น เลขฐานสอง 2) 5 เศษ 1 2) 2 เศษ 0 2) 1 เศษ 1 ดังนั้น 5 10 = 101 2 0

17 Information Representation17 การเปลี่ยนเลขฐาน 10 เป็น เลขฐาน อื่น ๆ ( ต่อ ) พิจารณา เลขฐาน 10 เป็น ฐาน 8 ต. ย. แปลงจาก 15 10 เป็น เลขฐาน 8 8) 15 เศษ 7 8) 1 เศษ 1 0 พิจารณา เลขฐาน 10 เป็น ฐาน 16 ต. ย. แปลงจาก 17 10 เป็น เลขฐาน 16 16) 17 เศษ 1 16) 1 เศษ 1 0

18 Information Representation18 การเปลี่ยนเลขฐาน 10 เป็น เลขฐาน อื่น ๆ ( เลขทศนิยม ) 1. นำเลขที่จะแปลงตั้งคูณด้วยเลขฐาน 2. ให้นำผลคูณหน้าจุดทศนิยมเก็บไว้ ส่วนเลข หลังจุดทศนิยมมาตั้งแล้วเหมือน ข้อ 1. จนกว่าจะได้ เลขหลังจุดทศนิยมเป็นศูนย์ หมด ตัวอย่าง เปลี่ยน 13.75 10 เป็น เลขฐานสอง วิธีทำ 13 10 = 1101 2 0.75 10 => 0.75 x 2= 1.50 0.50 x 2= 1.00

19 Information Representation19 การเปลี่ยนเลขฐาน 2 เป็น เลขฐาน อื่น ๆ พิจารณา เลขฐาน 2 เป็น ฐาน 8 ทำโดยการแบ่งเลขฐาน 2 ออกเป็นกลุ่ม ๆละ 3 ตัว โดยเริ่มแบ่งจากขวาไปซ้าย และ เปลี่ยนเลขฐาน 2 แต่ละกลุ่มให้เป็นเลข ฐาน 8 ตัวอย่าง 01110 2 = 001 110 2 = 16 8 เพราะฉะนั้นกรณีแปลงจากฐาน 8 เป็นฐาน 2 ก็เช่นกัน คือแปลงเลขฐาน 8 แต่ละตัวเป็น เลขฐานสอง 3 ตัว

20 Information Representation20 การเปลี่ยนเลขฐาน 2 เป็น เลขฐาน อื่น ๆ พิจารณา เลขฐาน 2 เป็น ฐาน 16 ทำโดยการแบ่งเลขฐาน 2 ออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 ตัว โดยเริ่มแบ่งจากขวาไปซ้าย และ เปลี่ยนเลขฐาน 2 แต่ละกลุ่มให้เป็นเลข ฐาน 16 ตัวอย่าง 1110011100110 2 = 0001 1100 1110 0110 2 = 1CE6 16 เพราะฉะนั้นกรณีแปลงจากฐาน 16 เป็นฐาน 2 ก็เช่นกัน คือแปลงเลขฐาน 16 แต่ละตัว เป็นเลขฐานสอง 4 ตัว


ดาวน์โหลด ppt Information Representation1 การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน 2 – คอมพิวเตอร์รับรู้สถานะได้เพียง 2 สถานะ คือ 0 กับ 1 การเข้ารหัสเลขฐาน 2 – แทนตัวอักขระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google