งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางค่าความจริง คือ อะไร • ตารางค่าความจริงถูกใช้แสดงความสัมพันธ์ของ ค่าความจริง • ค่าความจริงจะเกิดจากการพิจารณาข้อมูลที่เข้า มา แล้วออกเป็นผลลัพธ์ •

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางค่าความจริง คือ อะไร • ตารางค่าความจริงถูกใช้แสดงความสัมพันธ์ของ ค่าความจริง • ค่าความจริงจะเกิดจากการพิจารณาข้อมูลที่เข้า มา แล้วออกเป็นผลลัพธ์ •"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางค่าความจริง คือ อะไร • ตารางค่าความจริงถูกใช้แสดงความสัมพันธ์ของ ค่าความจริง • ค่าความจริงจะเกิดจากการพิจารณาข้อมูลที่เข้า มา แล้วออกเป็นผลลัพธ์ • ถูกใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือหาทางออกจาก ข้อมูลที่เข้ามา • เมื่อตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไขต้องบอกได้ว่า เป็นจริงหรือเท็จ • ข้อมูลที่เข้ามาในตาราง จะเข้าเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่งเท่านั้น เช่น เงื่อนไขการซื้อรถ หรือ เงื่อนไข การซื้อโทรศัพท์ ปรับปรุง 15 พฤศจิกายน 2555

2 ตารางความจริง (Truth Table) ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า สอบผ่านด้วยผลการ เรียนที่น่าพอใจ inputoutput ABY= AB 000 010 100 111 A = มุ่งมั่นอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ อย่างมี ทิศทาง B = ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ครบถ้วนตาม เกณฑ์ Y = สอบผ่านด้วยผลการเรียน ที่น่าพอใจ A = มุ่งมั่นอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ อย่างมี ทิศทาง B = ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ครบถ้วนตาม เกณฑ์ Y = สอบผ่านด้วยผลการเรียน ที่น่าพอใจ

3 ตารางความจริง (Truth Table) ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า สอบตก หรือไม่พอใจกับ ผลการเรียน inputoutput ABCY=A+B+C 0000 0011 0101 0111 1001 1011 1101 1111 A = ไม่ว่างไปเรียน ติดธุระสำคัญ ถ้าว่างเมื่อไรจะไป เรียน B = ไม่ทราบว่าต้องส่งงาน มีงานต้องส่งด้วยหรือ ไม่เห็นใครบอก C = ไม่ได้อ่านหนังสือไปสอบ ไม่รู้ว่าต้องอ่านอะไร เยอะไปหมด Y = สอบตก หรือไม่พอใจกับผลการเรียน A = ไม่ว่างไปเรียน ติดธุระสำคัญ ถ้าว่างเมื่อไรจะไป เรียน B = ไม่ทราบว่าต้องส่งงาน มีงานต้องส่งด้วยหรือ ไม่เห็นใครบอก C = ไม่ได้อ่านหนังสือไปสอบ ไม่รู้ว่าต้องอ่านอะไร เยอะไปหมด Y = สอบตก หรือไม่พอใจกับผลการเรียน

4 BCD (Binary-Coded Decimal) 8 – 4 – 2 - 1 DecimalBCD-8421 00000 10001 20010 30011 40100 50101 60110 70111 81000 91001 DecimalPower 11 * 2 0 21 * 2 1 41 * 2 2 81 * 2 3 161 * 2 4 321 * 2 5 641 * 2 6 1281 * 2 7 2561 * 2 8 5121 * 2 9 10241 * 2 10

5 Electronic logic ใช้แรงดันไฟฟ้า (Voltage level) แทนภาวะ 0 กับ 1 + - Volt 00 1

6 เกต และตารางความจริง (Truth Table) ปัจจัยแบบ ผิด ที่ส่งผลต่อ คำว่า บรรลุ เป้าหมาย inputoutput ABCY=A+B+C 0000 0011 0101 0111 1001 1011 1101 1111 A = ผิดพื้นที่ (Area) B = ผิดเวลา (Time) C = ผิดคน (Man) Y = ไม่บรรลุเป้าหมาย A = ผิดพื้นที่ (Area) B = ผิดเวลา (Time) C = ผิดคน (Man) Y = ไม่บรรลุเป้าหมาย A B C Y A B Y C

7 คุณตาต้องการโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า คุณตาได้โทรศัพท์ไว้ใช้ inputoutput ABCY=A+B+C 0000 0011 0101 0111 1001 1011 1101 1111 A = ลูกหลานซื้อโทรศัพท์ ไปมอบให้คุณตา B = ลูกหลานมอบโทรศัพท์ที่ไม่ใช้แล้ว ให้คุณตา C = ลูกหลานพาคุณตา ไปเลือกซื้อโทรศัพท์ Y = คุณตาได้โทรศัพท์ไว้ใช้ A = ลูกหลานซื้อโทรศัพท์ ไปมอบให้คุณตา B = ลูกหลานมอบโทรศัพท์ที่ไม่ใช้แล้ว ให้คุณตา C = ลูกหลานพาคุณตา ไปเลือกซื้อโทรศัพท์ Y = คุณตาได้โทรศัพท์ไว้ใช้

8 ตัดสินใจเลือกยี่ห้อรถยนต์ที่จะ ซื้อ ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า ยี่ห้อรถยนต์ที่ถูกใจ ( ความสัมพันธ์แบบ และ ) inputoutput ABCY=ABC 0000 0010 0100 0110 1000 1010 1100 1111 A = ประหยัดน้ำมัน B = ทนทาน C = รุ่นใหม่ Y = ยี่ห้อรถยนต์ที่ถูกใจ A = ประหยัดน้ำมัน B = ทนทาน C = รุ่นใหม่ Y = ยี่ห้อรถยนต์ที่ถูกใจ หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลจากการชวนนักศึกษา CS รหัส 55 คุยกัน มา เป็นเงื่อนไข

9 ตัดสินใจว่ายี่ห้อรถยนต์ใดไม่ ถูกใจ ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า ยี่ห้อรถยนต์ที่ไม่ถูกใจ ( ความสัมพันธ์แบบ หรือ ) inputoutput ABCY=A+B+C 1111 1101 1011 1001 0111 0101 0011 0000 A = ประหยัดน้ำมัน A = ไม่ประหยัดน้ำมัน B = ทนทาน B = ไม่ทนทาน C = รุ่นใหม่ C = ไม่รุ่นใหม่ Y = ยี่ห้อรถยนต์ที่ไม่ถูกใจ A = ประหยัดน้ำมัน A = ไม่ประหยัดน้ำมัน B = ทนทาน B = ไม่ทนทาน C = รุ่นใหม่ C = ไม่รุ่นใหม่ Y = ยี่ห้อรถยนต์ที่ไม่ถูกใจ หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลจากการชวนนักศึกษา CS รหัส 55 คุยกัน มา เป็นเงื่อนไข

10 เงื่อนไขนำไปสู่การได้รถยนต์มา ใช้ ปัจจัยส่งผลต่อ คำว่า ได้รถยนต์มาใช้ ( ความสัมพันธ์แบบ หรือ / และ ) inputoutput ABCY=A+(BC) 0000 0010 0100 0111 1001 1011 1101 1111 A = จับฉลากได้รถยนต์ B = มีรุ่นรถยนต์ที่ถูกใช้ C = เก็บเงินพอซื้อแล้ว Y = ได้รถยนต์มาใช้ A = จับฉลากได้รถยนต์ B = มีรุ่นรถยนต์ที่ถูกใช้ C = เก็บเงินพอซื้อแล้ว Y = ได้รถยนต์มาใช้

11 ตารางค่าความจริง กับสมการ inputoutput ABCY 0000 0010 0100 0111 1000 1010 1101 1110 Sum of Products : SOP Y = (ABC) + (ABC) Product of sum : POS Y = (A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C )(A+B+C) Sum of Products : SOP Y = (ABC) + (ABC) Product of sum : POS Y = (A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C )(A+B+C)

12 หลักฐานเพื่อรายงาน 3 ประเภท นำเสนอผ่านแผนภูมิเวนน์ (Venn Diagram) A = หลักฐานตามเกณฑ์ สกอ. B = หลักฐานตามเกณฑ์ สมศ. C = หลักฐานการ ปฏิบัติงานตามพันธกิจ Y = ได้ดำเนินการ A = หลักฐานตามเกณฑ์ สกอ. B = หลักฐานตามเกณฑ์ สมศ. C = หลักฐานการ ปฏิบัติงานตามพันธกิจ Y = ได้ดำเนินการ รายงานตาม เกณฑ์ สกอ. รายงานตาม เกณฑ์ สมศ. รายงานการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ 7 1 2 3 5 4 6 จากผลการดำเนิน กิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมใดเข้าตัวเลข ใด แล้วปีนี้ได้กี่เลย แล้วได้สมการเป็นอะไร จากผลการดำเนิน กิจกรรมที่ผ่านมา กิจกรรมใดเข้าตัวเลข ใด แล้วปีนี้ได้กี่เลย แล้วได้สมการเป็นอะไร


ดาวน์โหลด ppt ตารางค่าความจริง คือ อะไร • ตารางค่าความจริงถูกใช้แสดงความสัมพันธ์ของ ค่าความจริง • ค่าความจริงจะเกิดจากการพิจารณาข้อมูลที่เข้า มา แล้วออกเป็นผลลัพธ์ •

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google