งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wadchara วงจรดิจิตอล Digital Circuits. Wadchara หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wadchara วงจรดิจิตอล Digital Circuits. Wadchara หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wadchara วงจรดิจิตอล Digital Circuits

2 Wadchara หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์

3 Wadchara วงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณแอนะล็อก สัญญาณดิจิตอล

4 Wadchara

5

6 ชนิดของอุปกรณ์ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดของอุปกรณ์ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ ไอซี ทีทีแอล (TTL) ไอซี ซีมอส ( CMOS )

7 Wadchara

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ( N ) r = จำนวนเต็ม จุด เศษส่วน ( N ) r =

18 Wadchara ก. ( )10 = ( a2 a1 a0. a-1 a-2 )r n = 3, m = 2, r = 10, a2 = 5, a1 = 1, a0 = 7, a-1 = 2, a-2 = 5 ==

19 Wadchara ระบบเลขดิจิตอล ระบบเลขฐานสิบ ( Decimal Number Systems ) ระบบเลขฐานสอง ( Binary Number Systems ) ระบบเลขฐานแปด ( Octal Number Systems ) ระบบเลขฐานสิบหก ( Hexadecimal Number Systems )

20 Wadchara เลขฐานสิบเลขฐานสองเลขฐานแปดเลขฐานสิบหก A B C D E F

21 Wadchara

22

23 แสดงค่าน้ำหนักเลขฐานสอง บิต (bit) bnbn b7b7 b6b6 b5b5 b4b4 b3b3 b2b2 b1b1 b0b0 น้ำหนัก 2n2n ค่าน้ำหนัก N

24 Wadchara แสดงค่าน้ำหนักเลขฐานสอง น้ำหนัก เลข (9) เลขฐานสอง 1001

25 Wadchara

26 แสดงค่าน้ำหนักเลขเศษส่วนฐาน สอง บิต (bit) b -1 b -2 b -3 b -4 b -5 น้ำหนั ก ค่า น้ำหนั ก

27 Wadchara

28 แสดงค่าน้ำหนักของระบบเลขฐาน แปด

29 Wadchara

30 การแทนค่าเลขฐานสองแต่ละกลุ่ม ด้วยเลขฐานแปด เลขฐาน แปด เลขฐานส อง

31 Wadchara

32

33

34

35

36

37 แสดงรหัสที่ใช้แทนเลขฐานสิบ เลขฐานสิบรหัสบีซีดี (8421) รหัสเติมสามรหัสเกรย์

38 Wadchara

39

40

41

42

43

44

45

46

47 ตัวอักษร (Character) แอสกี 7 บิต (7-Bit ASCII) ฐานแปด (Octal) ฐานสิบหก (Hex) ตัวอักษร (Character) แอสกี 7 บิต (7-Bit ASCII) ฐานแปด (Octal) ฐานสิบหก (Hex) A Y B Z A C D E F G H I J A K B L C M D blank N E E

48 Wadchara ตัวอักษร (Character) แอสกี 7 บิต (7-Bit ASCII) ฐานแปด (Octal) ฐานสิบหก (Hex) ตัวอักษร (Character) แอสกี 7 บิต (7-Bit ASCII) ฐานแปด (Octal) ฐานสิบหก (Hex) O F ( P B Q $ R * A ) S _ D T / F U , C V = D W (RETURN) D X (LINEFEED) A

49 Wadchara


ดาวน์โหลด ppt Wadchara วงจรดิจิตอล Digital Circuits. Wadchara หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google