งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กันภัย นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กันภัย นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กันภัย นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2  หลักคิดสองหลักใหญ่ Exceptionalism VS Universalism Blaming the victim; failures of individuals System failures Blaming the victim; failures of individuals ExceptionalismUniversalism ExceptionalismUniversalism

3 Communication campaign Media advocacy ExceptionalismUniversalism Behavioral Change

4  ความหลากหลายของคำที่ใช้  Campaign  Communication Campaign  Media Campaign  Media-Based Campaign  Public Information Campaign  Mass Mobilization Campaign  Mass Campaign  Health Communication Campaign

5  นิยาม  การรณรงค์สุขภาพ หมายถึง ชุดของกิจกรรม การสื่อสารที่ถูกวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อเข้าถึงและโน้ม น้าวใจประชาชน โดยการใช้สารที่มีความ เฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ บรรทัดฐาน ค่านิยม อุดมการณ์ พฤติกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ

6 การเปลี่ยนแปลง การ เปลี่ยนแ ปลง พฤติกรร มสุขภาพ การ เปลี่ยนแ ปลงตัว แปรอื่นๆ ที่ สัมพันธ์ กับ สุขภาพ ทำ สารที่มี ความ เฉพาะ ออกแบ บ คิด ชุดกิจกรรมการ สื่อสาร การวางแผน เชิงกลยุทธ์

7  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การรณรงค์ Formative Research Target theme & segmentation Communication design Implementation Evaluation

8 คน Physical environment Social environment

9 Social and Physical Environment Health Media power

10 Social and Physical Environment Health Media Pressure

11 Appropriately Use of Media Aggressively Use of Media Effectively Use of Media Strategy Healthy Public Policy

12 กลยุทธ์ในการใช้สื่อมวลชนอย่าง เหมาะสม ในเชิงรุก และมี ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ พัฒนานโยบายสาธารณะ

13  เป้าหมายคือ  การทำให้สื่อมวลชนเลือกประเด็นของ เราขึ้นมานำเสนอและนำไปสู่การ debate เกี่ยวกับประเด็นเหล่านั้นให้ได้  เราเป็นผู้ framing story เพราะ “Framing creates meaning” ความหมายที่เราต้องการสื่อสารคือ ‘social justice’

14 News Public Interest ObjectivityBalance How to think about that issue Framing:

15 News Public Interest ObjectivityBalance An issue is illuminated. Agenda Setting

16 3 steps Setting the agenda Shaping the debate Advancing the policy

17 รู้จักสื่อ และใช้ 3 กลยุทธ์ : pay, earn และ ask MediumAccess Points TVNews, public affairs, entertainment, paid ad, editorials, PSA NewspaperFront page, sports, life-style, paid ad, arts, comics, financial, letters to the editor, editorial RadioNews, paid advertising, talk shows, editorials, public service BillboardsPaid placement Internet/new mediaSocial network Local mediaCommunity radio, folk media

18

19 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่

20

21


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กันภัย นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google