งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กันภัย นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 กระบวนทัศน์หลัก หลักคิดสองหลักใหญ่ Exceptionalism VS Universalism
Blaming the victim; failures of individuals Universalism System failures

3 กระบวนทัศน์หลักนำไปสู่วิธีการหลัก
Behavioral Change Communication campaign Media advocacy Exceptionalism Universalism

4 Communication Campaign การรณรงค์
ความหลากหลายของคำที่ใช้ Campaign Communication Campaign Media Campaign Media-Based Campaign Public Information Campaign Mass Mobilization Campaign Mass Campaign Health Communication Campaign

5 Health Communication Campaign การรณรงค์สุขภาพ
นิยาม การรณรงค์สุขภาพ หมายถึง ชุดของกิจกรรมการสื่อสารที่ถูกวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อเข้าถึงและโน้มน้าวใจประชาชน โดยการใช้สารที่มีความเฉพาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บรรทัดฐาน ค่านิยม อุดมการณ์ พฤติกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ

6 Health Communication Campaign การรณรงค์สุขภาพ
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงตัวแปรอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ทำ สารที่มีความเฉพาะ ออกแบบ คิด ชุดกิจกรรมการสื่อสาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์

7 Communication Campaign การรณรงค์
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การรณรงค์ Formative Research Target theme & segmentation Communication design Implementation Evaluation

8 Media Advocacy คน Physical environment Social environment

9 Social and Physical Environment
Media Advocacy Social and Physical Environment Health Media power

10 Defining Media Advocacy
Pressure Defining Media Advocacy Social and Physical Environment Health Media

11 Defining Media Advocacy
Strategy Healthy Public Policy Use of Media Appropriately Aggressively Effectively

12 Defining Media Advocacy
กลยุทธ์ในการใช้สื่อมวลชนอย่างเหมาะสม ในเชิงรุก และมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะ

13 Practices of Media Advocacy
เป้าหมายคือ การทำให้สื่อมวลชนเลือกประเด็นของเราขึ้นมานำเสนอและนำไปสู่การ debate เกี่ยวกับประเด็นเหล่านั้นให้ได้ เราเป็นผู้ framing story เพราะ “Framing creates meaning” ความหมายที่เราต้องการสื่อสารคือ ‘social justice’

14 The Way Media Cover Social Issues
Balance Objectivity Public Interest News Framing: How to think about that issue

15 The Way Media Cover Social Issues
Balance Objectivity Public Interest News Agenda Setting An issue is illuminated.

16 Practices of Media Advocacy
3 steps Setting the agenda Shaping the debate Advancing the policy

17 Planning for Media Advocacy Initiatives
รู้จักสื่อ และใช้ 3 กลยุทธ์: pay, earn และ ask Medium Access Points TV News, public affairs, entertainment, paid ad, editorials, PSA Newspaper Front page, sports, life-style, paid ad, arts, comics, financial, letters to the editor, editorial Radio News, paid advertising, talk shows, editorials, public service Billboards Paid placement Internet/new media Social network Local media Community radio, folk media

18

19 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่

20 ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่

21 Thank you for your attention 


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google