งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพและการสร้างภาพลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพและการสร้างภาพลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพและการสร้างภาพลักษณ์
30 ตุลาคม 2550

2 กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ
สุขศึกษา ระดับองค์กร ระดับปัจเจก กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ ระดับสังคม Image รศ.ดร.บุษบา Agenda setting Social marketing การรณรงค์ สื่อมวลชน Media advocacy รศ.ดร.ปาริชาติ / อ.ดนัย การใช้สื่อพื้นบ้าน รศ.ดร.ปาริชาติ / อ.ดนัย คลื่นสามระลอก รศ.ดร.สมสุข เป้าหมาย เพื่อพัฒนาสุขภาพ และการสร้างภาพลักษณ์

3 คลื่นลูกแรก คลื่นลูกที่สอง
การรณรงค์ด้วยแนวคิดคลื่นสามระลอก ชุมชนแต่ละแห่งมีปัญหาและความต้องการต่างกัน ผู้รับสู่ผู้กระทำ สุขภาพองค์รวม สื่อสารแนวใหม่ social movement คลื่นลูกแรก การรณรงค์จากสื่อมวลชนส่วนกลาง คลื่นลูกที่สอง การรณรงค์จากชุมชน คลื่นลูกที่สาม การหนุนช่วยจากสื่อมวลชน Air war Ground war สื่อพื้นบ้าน สื่อในชุมชน กลยุทธ์ 148 ทำเป็นลำดับ การมีผู้ประสาน การ empower (ใช้และพัฒนา) วิเคราะห์ สร้าง ดำเนิน ประเมิน ประสานกับสื่อ/จำแนกสื่อ เสริมพลัง หน้า ทำความเข้าใจกับภาคี ชุมชน หน้า 56 สื่อมวลชน หน้า 180 พัฒนาสุขภาพจากชุมชน + การสร้างภาพลักษณ์ นวัตกรรม และการทำงานกับภาคี


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพและการสร้างภาพลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google