งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Reaccredit มาตรฐานงานสุขศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Reaccredit มาตรฐานงานสุขศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Reaccredit มาตรฐานงานสุขศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยาย ณ โรงแรมทีเคพาเลส วันที่ 11 มกราคม 2554

2 วัตถุประสงค์ของการ Reaccredit
เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษามีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูผลการปฏิบัติงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา เพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุขที่มีการดำเนินงานได้มาตรฐานงานสุขศึกษา

3 คุณสมบัติของสถานบริการที่จะ Reaccredit
เป็นสถานบริการที่ผ่านมาตรฐานงานสุขศึกษาซึ่งครบวาระการรับรอง 3 ปี สมัครใจที่จะขอประเมินรับรองซ้ำและมีการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองซ้ำในปีที่ 4 คือ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาฉบับปรับปรุงของปีที่ขอรับรองและมีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ 3/ ดีมาก

4 หมายเหตุ ในกรณีที่สถานบริการสาธารณสุขครบวาระการรับรองแล้วยังไม่ขอรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาในปีที่กำหนดนั้นๆ แต่ขอล่าช้าได้ 1 ปี เช่น ถ้าครบประเมินปี 2553 แต่เว้นไป 1 ปีโดยเลื่อนไปขอรับรองในปี จะให้เป็นการประเมินรับรองซ้ำ แต่หากเกินเวลาที่กำหนด 1 ปีแล้ว จะเป็นการขอประเมินรับรองใหม่

5 ประเด็นหลักในการ reaccredit
ผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาฉบับปรับปรุง ปี 2552 และความต่อเนื่องของการพัฒนา เอกสารประกอบการ Reaccredit ส่วนที่ 1 ข้อมูลผลการประเมินตนเอง (มส.1 และ มส.2) ส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงผลลัพธ์ตามองค์ประกอบที่ 10 ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่แสดงผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ต้องพัฒนาหรือสิ่งที่พบว่าเป็นจุดอ่อน

6 หมายเหตุ สำหรับรายละเอียดข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ของมาตรฐานงาน สุขศึกษาฉบับปรับปรุงทั้ง 10 องค์ประกอบ ให้เตรียมไว้ในแฟ้มงานปกติไว้ที่สถานบริการสาธารณสุขสำหรับให้คณะกรรมการฯ (2 คน) ตรวจสอบในพื้นที่

7 หลักฐานเพิ่มจาก 10 องค์ประกอบ เพื่อประกอบการ Reaccredit
ผลการประเมินตนเอง 3 ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่ผ่านการประเมิน หลักฐานแสดงการพัฒนางานที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านการประเมิน เช่น แก้ไขจุดอ่อน/เพิ่มโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/กลวิธีการดำเนินงาน ผลงานเด่น/โครงการเด่น หรือ Best Practice ที่ผ่านมา มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขศึกษาในภาพรวม (เฉพาะ รพ.) สิ่งที่จะพัฒนางานสุขศึกษาต่อเนื่องในปีถัดไป

8 pensirinapa@gmail.com โทร 081-6243098
คำถามและข้อเสนอแนะ โทร


ดาวน์โหลด ppt การ Reaccredit มาตรฐานงานสุขศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google