งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Reaccredit มาตรฐานงานสุขศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม าธิราช บรรยาย ณ โรงแรมทีเคพาเลส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Reaccredit มาตรฐานงานสุขศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม าธิราช บรรยาย ณ โรงแรมทีเคพาเลส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Reaccredit มาตรฐานงานสุขศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม าธิราช บรรยาย ณ โรงแรมทีเคพาเลส วันที่ 11 มกราคม 2554

2 วัตถุประสงค์ของการ Reaccredit เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการ สาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานงานสุขศึกษามีการ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงาน สุขศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการ สาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานงานสุขศึกษามีการ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงาน สุขศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูผลการปฏิบัติงานสุขศึกษา ของสถานบริการสาธารณสุขที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุข ศึกษา เพื่อดูผลการปฏิบัติงานสุขศึกษา ของสถานบริการสาธารณสุขที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุข ศึกษา เพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน งานสุขศึกษาของสถานบริการ สาธารณสุขที่มีการดำเนินงานได้ มาตรฐานงานสุขศึกษา เพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐาน งานสุขศึกษาของสถานบริการ สาธารณสุขที่มีการดำเนินงานได้ มาตรฐานงานสุขศึกษา

3 คุณสมบัติของสถานบริการที่จะ Reaccredit เป็นสถานบริการที่ผ่านมาตรฐาน งานสุขศึกษาซึ่งครบวาระการ รับรอง 3 ปี เป็นสถานบริการที่ผ่านมาตรฐาน งานสุขศึกษาซึ่งครบวาระการ รับรอง 3 ปี สมัครใจที่จะขอประเมินรับรองซ้ำ และมีการเตรียมความพร้อมในการ ขอรับรองซ้ำในปีที่ 4 คือ สมัครใจที่จะขอประเมินรับรองซ้ำ และมีการเตรียมความพร้อมในการ ขอรับรองซ้ำในปีที่ 4 คือ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน งานสุขศึกษาฉบับปรับปรุงของปีที่ ขอรับรองและมีผลการประเมิน ตนเองอยู่ในระดับ 3/ ดีมาก มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน งานสุขศึกษาฉบับปรับปรุงของปีที่ ขอรับรองและมีผลการประเมิน ตนเองอยู่ในระดับ 3/ ดีมาก

4 หมายเหตุ ในกรณีที่สถานบริการ สาธารณสุขครบวาระการ รับรองแล้วยังไม่ขอรับรอง มาตรฐานงานสุขศึกษาในปีที่ กำหนดนั้นๆ แต่ขอล่าช้าได้ 1 ปี เช่น ถ้าครบประเมินปี 2553 แต่ เว้นไป 1 ปีโดยเลื่อนไปขอรับ รองในปี 2554 จะให้เป็นการ ประเมินรับรองซ้ำ แต่หากเกิน เวลาที่กำหนด 1 ปีแล้ว จะเป็น การขอประเมินรับรองใหม่ ในกรณีที่สถานบริการ สาธารณสุขครบวาระการ รับรองแล้วยังไม่ขอรับรอง มาตรฐานงานสุขศึกษาในปีที่ กำหนดนั้นๆ แต่ขอล่าช้าได้ 1 ปี เช่น ถ้าครบประเมินปี 2553 แต่ เว้นไป 1 ปีโดยเลื่อนไปขอรับ รองในปี 2554 จะให้เป็นการ ประเมินรับรองซ้ำ แต่หากเกิน เวลาที่กำหนด 1 ปีแล้ว จะเป็น การขอประเมินรับรองใหม่

5 ประเด็นหลักในการ reaccredit ผลลัพธ์การดำเนินงานตาม มาตรฐานงานสุขศึกษาฉบับ ปรับปรุง ปี 2552 และความ ต่อเนื่องของการพัฒนา เอกสารประกอบการ Reaccredit ส่วนที่ 1 ข้อมูลผลการประเมิน ตนเอง ( มส.1 และ มส.2) ส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงผลลัพธ์ตาม องค์ประกอบที่ 10 ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่แสดงผลการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ต้องพัฒนา หรือสิ่งที่พบว่าเป็นจุดอ่อน

6 หมายเหตุ สำหรับรายละเอียดข้อมูล เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ของ มาตรฐานงาน สุขศึกษาฉบับ ปรับปรุงทั้ง 10 องค์ประกอบ ให้เตรียมไว้ในแฟ้มงานปกติ ไว้ที่สถานบริการสาธารณสุข สำหรับให้คณะกรรมการฯ (2 คน ) ตรวจสอบในพื้นที่ สำหรับรายละเอียดข้อมูล เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ของ มาตรฐานงาน สุขศึกษาฉบับ ปรับปรุงทั้ง 10 องค์ประกอบ ให้เตรียมไว้ในแฟ้มงานปกติ ไว้ที่สถานบริการสาธารณสุข สำหรับให้คณะกรรมการฯ (2 คน ) ตรวจสอบในพื้นที่

7 หลักฐานเพิ่มจาก 10 องค์ประกอบ เพื่อประกอบการ Reaccredit ผลการประเมินตนเอง 3 ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่ผ่านการประเมิน ผลการประเมินตนเอง 3 ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่ผ่านการประเมิน หลักฐานแสดงการพัฒนางานที่ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านการประเมิน เช่น แก้ไขจุดอ่อน / เพิ่มโครงการ / กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ / กลวิธีการ ดำเนินงาน หลักฐานแสดงการพัฒนางานที่ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านการประเมิน เช่น แก้ไขจุดอ่อน / เพิ่มโครงการ / กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่ / กลวิธีการ ดำเนินงาน ผลงานเด่น / โครงการเด่น หรือ Best Practice ที่ผ่านมา ผลงานเด่น / โครงการเด่น หรือ Best Practice ที่ผ่านมา มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุข ศึกษาในภาพรวม ( เฉพาะ รพ.) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุข ศึกษาในภาพรวม ( เฉพาะ รพ.) สิ่งที่จะพัฒนางานสุขศึกษาต่อเนื่องใน ปีถัดไป สิ่งที่จะพัฒนางานสุขศึกษาต่อเนื่องใน ปีถัดไป

8 คำถามและ ข้อเสนอแนะ pensirinapa@gmail.com โทร 081-6243098


ดาวน์โหลด ppt การ Reaccredit มาตรฐานงานสุขศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม าธิราช บรรยาย ณ โรงแรมทีเคพาเลส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google