งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกิจกรรม : โสเหล่ครั้งที่ 5 การเตรียมสอบสอน / การยื่นผศ. 29 พ. ค. 56 : 12.00-13.30 โดย KM งานวิจัยและ บริการวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกิจกรรม : โสเหล่ครั้งที่ 5 การเตรียมสอบสอน / การยื่นผศ. 29 พ. ค. 56 : 12.00-13.30 โดย KM งานวิจัยและ บริการวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกิจกรรม : โสเหล่ครั้งที่ 5 การเตรียมสอบสอน / การยื่นผศ. 29 พ. ค. 56 : 12.00-13.30 โดย KM งานวิจัยและ บริการวิชาการ

2 เริ่มต้นอย่างไร วางแผนการขอผลงาน สะสมผลงาน ( ตำราหรือหนังสือหรือบทความ วิชาการหรือบทความวิจัย ) สอบสอน

3 กรณี ผลงานยังไม่พร้อม สามารถยื่น ขอสอบสอนได้ 1. บันทึกข้อความขอรับการประเมินการสอนผ่านหัวหน้าสาขาเสนอต่อคณบดี เพื่อขอสอบสอน ( แบบฟอร์มกพอ.03 ) + บันทึกขออัดซีดี ( โดยสามารถทำ เรื่องอัดซีดีก่อนขอสอบสอนที่ใช้ ) 2. แนบเอกสารประกอบการสอน ( เอกสารคำสอน =word) มคอ.03 หรือ ประมวลผลรายวิชา 3. ยื่นคณบดีและสั่งการให้รองวิชาการทาบทามผู้ทรงภายนอก 1 คน ( รอนาน ) 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ( คณบดี / หัวหน้าสาขา / รองวิชาการ / ผช. อธิการฝ่าย วิชาการ / จ. บุคคล / ผู้ทรงภายนอก )

4 คุณสมบัติวิชาที่จะสอบสอน เป็นวิชาที่สอนเต็มหรือส่วนร่วมในสาขาที่ต้นสังกัด กรณียื่นสอบสอนร่วมเอกสารประกอบการสอนต้องครบทุกวิชาที่สอนร่วม มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอตำแหน่ง สามารถสอบสอนวิชาใดก็ได้ สามารถสอบสอนเทอมใดก็ได้ วิชาที่สอบสอนต่างกับวิชาที่ยื่นเอกสารประกอบการสอนได้

5 กรณียื่นสอบสอนต่างเทอม ยกตัวอย่าง ยื่นเอกสารประกอบการสอนวิชา A ซึ่งเปิดสอนในเทอม 2/56 สามารถสอบสอนวิชา B ซึ่งสอนในเทอม 1/56 ได้ แต่เอกสารประกอบการสอนที่ยื่นต้องเป็นวิชา A ในเทอม 2/55

6 ขั้นตอนการสอบสอน ประเมิน 2 อย่าง 1. การประเมินการสอน 2. การประเมินเอกสารประกอบการสอน

7 เอกสารประกอบการสอน ต้องเป็นรูปแบบเอกสารประกอบคำสอน (Word) ดูตัวอย่างได้ที่ผศ. สืบพงศ์และผศ. รุ่งรัศมี

8 กรณี ผลงานพร้อม ทำเรื่องสอบสอนไปพร้อมกับ ทำเรื่องยื่นขอตำแหน่ง ขั้นตอนการสอบสอน

9 ข้อเสนอแนะการอัดซีดี / การ สอบสอน 1. อัดซีดีก่อนขอยื่นสอบสอนได้ 2. สอนให้ครบประเด็นตาม มคอ.3 3. ซีดีเพื่อผู้ทรงภายนอกพิจารณา ( ที่ผ่านมากรรมบางท่านจะสังเกตการณ์สอน ที่ห้องสอน ) การสอบสอน 1. ควรเป็นการสอบสอนในวิชาที่อัดซีดี 2. กรรมการจะดูเทคนิคการสอบสอน

10 มอค.3 หรือ ประมวลรายวิชา 1. ต้องมีลายเซ็นคุณนกงานหลักสูตร ( กรณีหลักสูตรก่อนปี 51) 2. กรณีประมวลผลรายวิชาต้องตรวจสอบฟอร์มและลงวันที่ ย้อนหลังที่ถูกต้องในรายงานการประชุมวิชาการคณะฯ 3. กรณีสอนร่วมต้องมีเอกสารประกอบการสอนครบทุกวิชา

11 ข้อสังเกตการณ์สอบสอน รอง วิชาการ คณะฯ เอกสารประกอบการสอน 1. ต้องมีคุณภาพเป็นคู่มือสอน ( ถ้าเป็นคู่มือเรียนจะทำให้ไม่ ผ่าน ) 2. เนื้อหา / รูปภาพไม่มีการอ้างอิง / ละเมิดลิขสิทธิ์ 3. หัวข้อไม่ครบถ้วนตาม course description

12 ข้อเสนอแนะ กรณีมีการแก้ไขเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคำสอน ควรมีการติด index เอกสารประกอบของผศ. ควรทำรูปแบบเล่มได้มาตรฐานให้สวยงาม หน้าปกควรถ่ายเอกสารสี แบบวชก.02 ( เอกสารผู้ร่วมผลงาน ) ต้องให้เซนต์ยกเว้นกรณี เสียชีวิต

13 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตำรา ผู้ทำตำราใหม่ได้รับงบสนับสนุนจากคณะ 12,000 สำหรับผู้ปรับปรุงตำรา ต้องผ่านการอนุมัติจากกรรมการส่งเสริมตำราและ กรรมการ คณะ สามารถใช้ตำราที่ตีพิมพ์ / จำหน่ายในสำนักพิมพ์ นอกเหนือจากโรงพิมพ์ม. อุบลฯ ( แต่จะไม่ได้รับงบสนับสนุน จากคณะ 12,000)

14 ค่าตอบแทนผศ. กรณีข้าราชการจ่าย 3,500 และ 5,600 เมื่อขั้น เงินเดือนถึง กรณีพนง. จ่าย 3,500 ครบ 3 ปีจะได้เพิ่ม 5,600

15 ข้อเสนอแนะการสอบสอน เลือกเนื้อหาที่มั่นใจที่สุด ควรมีการสร้างบรรยากาศการเรียนแบบมีส่วนร่วม. เช่นตอบ คำถามเล่นเกมส์ quiz สื่อการสอนที่หลากหลาย ควรมีการ movement อย่างเหมาะสม ควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม ควรสอดแทรกจริยธรรมให้นศ.

16 ปัญหาการสอบสอนคณะฯ บริหารศาสตร์ ความล่าช้าในการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงภายนอก เช่น 5- 6 เดือน เสนอให้มีกรรมการส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการ เสนอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและส่งเสริมอย่าง แท้จริง เอกสาร / หลักฐานหายหลังจากยื่น

17 แผนการดำเนินการ หลังจากโสเหล่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยจะนำผลการโสเหล่เข้าเวทีกรรมการ วิจัยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อกรรมการคณะ ให้รับทราบและหาทางแก้ไขต่อไปให้เร็วที่สุด


ดาวน์โหลด ppt สรุปกิจกรรม : โสเหล่ครั้งที่ 5 การเตรียมสอบสอน / การยื่นผศ. 29 พ. ค. 56 : 12.00-13.30 โดย KM งานวิจัยและ บริการวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google