งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกิจกรรม : โสเหล่ครั้งที่ 5 การเตรียมสอบสอน/การยื่นผศ. 29 พ. ค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกิจกรรม : โสเหล่ครั้งที่ 5 การเตรียมสอบสอน/การยื่นผศ. 29 พ. ค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกิจกรรม : โสเหล่ครั้งที่ 5 การเตรียมสอบสอน/การยื่นผศ. 29 พ. ค
สรุปกิจกรรม : โสเหล่ครั้งที่ 5 การเตรียมสอบสอน/การยื่นผศ. 29 พ.ค. 56 : โดย KM งานวิจัยและบริการวิชาการ

2 เริ่มต้นอย่างไร วางแผนการขอผลงาน
สะสมผลงาน (ตำราหรือหนังสือหรือบทความ วิชาการหรือบทความวิจัย) สอบสอน

3 กรณี ผลงานยังไม่พร้อม สามารถยื่นขอสอบสอนได้
บันทึกข้อความขอรับการประเมินการสอนผ่านหัวหน้าสาขาเสนอต่อคณบดีเพื่อ ขอสอบสอน(แบบฟอร์มกพอ.03 ) + บันทึกขออัดซีดี (โดยสามารถทำเรื่องอัดซีดี ก่อนขอสอบสอนที่ใช้) แนบเอกสารประกอบการสอน (เอกสารคำสอน=word) มคอ.03หรือประมวลผล รายวิชา ยื่นคณบดีและสั่งการให้รองวิชาการทาบทามผู้ทรงภายนอก 1คน(รอนาน) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (คณบดี/หัวหน้าสาขา/รองวิชาการ/ผช.อธิการฝ่าย วิชาการ/จ.บุคคล/ผู้ทรงภายนอก)

4 คุณสมบัติวิชาที่จะสอบสอน
เป็นวิชาที่สอนเต็มหรือส่วนร่วมในสาขาที่ต้นสังกัด กรณียื่นสอบสอนร่วมเอกสารประกอบการสอนต้องครบทุกวิชาที่สอนร่วม มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอตำแหน่ง สามารถสอบสอนวิชาใดก็ได้ สามารถสอบสอนเทอมใดก็ได้ วิชาที่สอบสอนต่างกับวิชาที่ยื่นเอกสารประกอบการสอนได้

5 กรณียื่นสอบสอนต่างเทอม
ยกตัวอย่าง ยื่นเอกสารประกอบการสอนวิชา A ซึ่งเปิดสอนในเทอม 2/56 สามารถสอบสอนวิชา B ซึ่งสอนในเทอม 1/56ได้ แต่เอกสารประกอบการสอนที่ยื่นต้องเป็นวิชา A ในเทอม 2/55

6 ขั้นตอนการสอบสอน ประเมิน 2อย่าง การประเมินการสอน
การประเมินเอกสารประกอบการสอน

7 เอกสารประกอบการสอน ต้องเป็นรูปแบบเอกสารประกอบคำสอน (Word)
ดูตัวอย่างได้ที่ผศ.สืบพงศ์และผศ.รุ่งรัศมี

8 ขั้นตอนการสอบสอน กรณี ผลงานพร้อม ทำเรื่องสอบสอนไปพร้อมกับ
ทำเรื่องยื่นขอตำแหน่ง

9 ข้อเสนอแนะการอัดซีดี/การสอบสอน
อัดซีดีก่อนขอยื่นสอบสอนได้ สอนให้ครบประเด็นตาม มคอ.3 ซีดีเพื่อผู้ทรงภายนอกพิจารณา (ที่ผ่านมากรรมบางท่านจะสังเกตการณ์สอนที่ห้อง สอน) การสอบสอน ควรเป็นการสอบสอนในวิชาที่อัดซีดี กรรมการจะดูเทคนิคการสอบสอน

10 มอค.3 หรือ ประมวลรายวิชา
ต้องมีลายเซ็นคุณนกงานหลักสูตร(กรณีหลักสูตรก่อนปี51) กรณีประมวลผลรายวิชาต้องตรวจสอบฟอร์มและลงวันที่ ย้อนหลังที่ถูกต้องในรายงานการประชุมวิชาการคณะฯ กรณีสอนร่วมต้องมีเอกสารประกอบการสอนครบทุกวิชา

11 ข้อสังเกตการณ์สอบสอน รองวิชาการ คณะฯ
เอกสารประกอบการสอน 1. ต้องมีคุณภาพเป็นคู่มือสอน (ถ้าเป็นคู่มือเรียนจะทำให้ไม่ผ่าน) 2.เนื้อหา/รูปภาพไม่มีการอ้างอิง/ ละเมิดลิขสิทธิ์ 3.หัวข้อไม่ครบถ้วนตาม course description

12 ข้อเสนอแนะ กรณีมีการแก้ไขเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
ควรมีการติด index เอกสารประกอบของผศ. ควรทำรูปแบบเล่มได้มาตรฐานให้สวยงาม หน้าปกควรถ่ายเอกสารสี แบบวชก.02 (เอกสารผู้ร่วมผลงาน) ต้องให้เซนต์ยกเว้นกรณีเสียชีวิต

13 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตำรา
ผู้ทำตำราใหม่ได้รับงบสนับสนุนจากคณะ 12,000 สำหรับผู้ปรับปรุงตำรา ต้องผ่านการอนุมัติจากกรรมการส่งเสริมตำราและ กรรมการคณะ สามารถใช้ตำราที่ตีพิมพ์/จำหน่ายในสำนักพิมพ์นอกเหนือจาก โรงพิมพ์ม.อุบลฯ (แต่จะไม่ได้รับงบสนับสนุนจากคณะ 12,000)

14 ค่าตอบแทนผศ. กรณีข้าราชการจ่าย 3,500 และ 5,600 เมื่อขั้น เงินเดือนถึง กรณีพนง.จ่าย 3,500 ครบ 3ปีจะได้เพิ่ม 5,600

15 ข้อเสนอแนะการสอบสอน เลือกเนื้อหาที่มั่นใจที่สุด
ควรมีการสร้างบรรยากาศการเรียนแบบมีส่วนร่วม. เช่นตอบ คำถามเล่นเกมส์ quiz สื่อการสอนที่หลากหลาย ควรมีการ movementอย่างเหมาะสม ควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม ควรสอดแทรกจริยธรรมให้นศ.

16 ปัญหาการสอบสอนคณะฯ บริหารศาสตร์
ความล่าช้าในการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงภายนอก เช่น 5-6 เดือน เสนอให้มีกรรมการส่งเสริมการทำตำแหน่งทางวิชาการ เสนอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและส่งเสริมอย่างแท้จริง เอกสาร/หลักฐานหายหลังจากยื่น

17 แผนการดำเนินการหลังจากโสเหล่
รองคณบดีฝ่ายวิจัยจะนำผลการโสเหล่เข้าเวทีกรรมการวิจัย หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อกรรมการคณะให้ รับทราบและหาทางแก้ไขต่อไปให้เร็วที่สุด


ดาวน์โหลด ppt สรุปกิจกรรม : โสเหล่ครั้งที่ 5 การเตรียมสอบสอน/การยื่นผศ. 29 พ. ค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google