งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยิ้มก่อน ทักก่อน ไหว้ก่อน. เจอกันหมื่นครั้ง ไม่เท่ายิ้ม ให้กันครั้งหนึ่ง ยิ้มให้กันหมื่นครั้ง ไม่เท่า ทักกันครั้งหนึ่ง ทักกันหมื่นครั้ง ไม่เท่ากิน ข้าวร่วมกันครั้งหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยิ้มก่อน ทักก่อน ไหว้ก่อน. เจอกันหมื่นครั้ง ไม่เท่ายิ้ม ให้กันครั้งหนึ่ง ยิ้มให้กันหมื่นครั้ง ไม่เท่า ทักกันครั้งหนึ่ง ทักกันหมื่นครั้ง ไม่เท่ากิน ข้าวร่วมกันครั้งหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยิ้มก่อน ทักก่อน ไหว้ก่อน

2 เจอกันหมื่นครั้ง ไม่เท่ายิ้ม ให้กันครั้งหนึ่ง ยิ้มให้กันหมื่นครั้ง ไม่เท่า ทักกันครั้งหนึ่ง ทักกันหมื่นครั้ง ไม่เท่ากิน ข้าวร่วมกันครั้งหนึ่ง กินข้าวร่วมกันหมื่นครั้ง ไม่เท่านอนด้วยกันครั้ง หนึ่ง

3 การจัดเวทีประชาคม เวทีประเวที : วิธีการที่จะกระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้อย่างมี ส่วนร่วมระหว่างคนที่มี ประเด็น หรือปัญหา ร่วมกัน : เป็นทั้งวิธีการ และ เป้าหมาย : กิจกรรมที่ใช้เครื่องมือที่ หลากหลาย

4 ประเด็นที่เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็น ปัญหาร่วม วัตถุประสงค์ชัดเจน : เพื่ออะไร จัด ไปทำไม จะเอาผล ทำอะไร มีกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการที่ดี ผู้เข้าร่วมแสดงความเห็น กว้างขวาง อิสระ ไม่ถูกครอบงำ วิทยากรกระบวนการเป็นหัวใจ สำคัญ องค์ประกอบเวที ประชาคม

5 มีบรรยายการที่ดี ระยะเวลาที่เหมาะสม : ไม่เร็ว ไม่ รวดรัดเกิน ต้องมีข้อสรุปเกิดขึ้นทุกครั้ง มีสื่ออุปกรณ์ มีการประสานงานล่วง องค์ประกอบเวที ประชาคม

6 ขั้นตอนในกระบวนการจัดเวที ประชาคม ขั้นที่ ๑ เตรียมการก่อนการทำเวที ประชาคม การเตรียมประเด็นที่ต้องการในเวที ประชาคม - เกี่ยวข้องกับใคร ชัดเจน เข้าใจง่าย - คำถามอะไรบ้าง - ทำความเข้าใจกับประเด็น

7 การเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม - ภูมิหลัง เพศ วัย - ความสนใจต่อประเด็นทำ ประชาคม - ดูจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อ เตรียมทีม - ที่มาผู้เข้าร่วม เช่น สมัคร ใจ ถูกเกณฑ์ การเตรียมขั้นตอน เครื่องมือ และ อุปกรณ์ - นำผลการศึกษา มา พิจารณาวางแผนการใช้เครื่องมือ

8 การเตรียมแนวคำถาม - การชักถามคือเครื่องมือหนึ่งใน การสนับสนุนการมีส่วนร่วม - คำถามดี คือ คำถามต้อง กระชับ ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ ซับซ้อน - มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน - ถ้ามีประเด็นใหญ่ ควรมีคำถาม ย่อย - คำถามตรงกับเป้าหมาย

9 การเตรียมเวทีประชาคม - ผู้อำนวยการเรียนรู้หลัก หรือ วิทยากรกระบวนการ - ผู้สนับสนุนวิทยากรกระบวนการ

10 กระบวนการ การดำเนินการเวที ประชาคม ๑. การทำความรู้จักกันระหว่าง ผู้เข้าร่วมอภิปราย ๒. บอกวัตถุประสงค์ของการจัด เวที ๓. การเกริ่นนำเข้าสู่ที่มาไป ประเด็นสำหรับการอภิปราย ๔. การวางกฎ และระเบียบการจัด เวที ( กติกามารยาท ) ๕. การอภิปรายประเด็นหรือ ปัญหา ๖. สรุป


ดาวน์โหลด ppt ยิ้มก่อน ทักก่อน ไหว้ก่อน. เจอกันหมื่นครั้ง ไม่เท่ายิ้ม ให้กันครั้งหนึ่ง ยิ้มให้กันหมื่นครั้ง ไม่เท่า ทักกันครั้งหนึ่ง ทักกันหมื่นครั้ง ไม่เท่ากิน ข้าวร่วมกันครั้งหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google