งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านบุคลากร (20 คะแนน) 1 เกณฑ์มาตรฐานแนวทางการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านบุคลากร (20 คะแนน) 1 เกณฑ์มาตรฐานแนวทางการประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ด้านบุคลากร (20 คะแนน) 1

5 เกณฑ์มาตรฐานแนวทางการประเมิน

6 เกณฑ์มาตรฐานแนวทางการประเมิน

7 ด้านการเจริญเติบโตสุขภาพช่องปากและการจัดอาหาร 2

8 เกณฑ์มาตรฐานแนวทางการประเมิน

9 2.1 จัดอาหารกลางวันและอาหาร ว่าง ครบ 5 กลุ่มอาหารทุกวัน (กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มผัก กลุ่ม ผลไม้กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนม) 2.2 จัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ 2.1มีเมนูที่หลากหลาย มีคุณค่า ทางโภชนาการ ไม่ควรซ้ำกัน ในรอบ 1สัปดาห์ และจัดให้มีปริมาณเหมาะสมกับ จำนวนเด็ก 2.2.1ดูอาหารว่างที่จัดให้กับเด็ก เช่น นมรสจืด ผลไม้ ขนมไทย รสไม่หวานจัด 2.2.2 มีข้อกำหนดไม่ให้เด็กนำขนม มาจากบ้านและไม่นำขวดนมมา ศูนย์หลังจากเข้ามาอยู่ในศูนย์ได้ 1 เดือน 2.2.3สุ่มถามเด็กเรื่องการดื่มนม การกินขนมกรุบกรอบ/ขนมขบ เคี้ยว เกณฑ์มาตรฐานแนวทางการประเมิน 2. อาหารที่จัดให้เด็กมีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน

10 3. การดูแลสุขภาพช่องปาก (5 คะแนน) 3.1 การตรวจและเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพช่องปาก (2) 3.1.1 ครูผู้ดูแลเด็กตรวจความ สะอาด ช่องปากทุกวัน ตรวจฟันผุ เดือนละ 1 ครั้ง (0.5) 3.1.2 ทันตบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขตรวจสุขภาพช่องปาก ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (1) 3.1.3 มีการแจ้งผลการตรวจให้กับ พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ คำแนะนำ (0.5) 3.1.1มีบันทึกรายงานการตรวจสุขภาพ ช่องปาก โดยครูผู้ดูแลเด็ก (0.5) 3.1.2 มีบันทึกรายงานการตรวจสุขภาพ ช่องปาก โดยทันตบุคลากร (1) 3.1.3 มีรายงานแจ้งผลการตรวจพร้อมให้ คำแนะนำกับผู้ปกครองของเด็ก (0.5) เกณฑ์มาตรฐานแนวทางการประเมิน

11 3. การดูแลสุขภาพช่องปาก (ต่อ) 3.2 การแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก (1) 3.2.1 ครูผู้ดูแลเด็กให้คำแนะนำ ผู้ปกครองให้พาเด็กไปตรวจสุขภาพ ช่องปาก (0.5) 3.2.2 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทา ฟลูออไรด์วานิช/ตรวจฟันผุ ภาคเรียน ละ 1 ครั้ง โดยทันตบุคลากร (0.5) 3.2.1 มีรายงานการให้คำแนะนำ ผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง (0.5) 3.2.2 มีรายงานการแก้ไขปัญหา สุขภาพช่องปากเด็กกลุ่มเสี่ยง (0.5) เกณฑ์มาตรฐานแนวทางการประเมิน

12 3. การดูแลสุขภาพช่องปาก (ต่อ) 3.3 การแปรงฟัน (2) 3.3.1ครูผู้ดูแลเด็ก ดูแลและ ตรวจความสะอาดในการแปรงฟัน ของเด็ก (0.5) 3.3.2 เด็กทุกคนแปรงฟันหลัง อาหารกลางวันทุกวัน (1) 3.3.3เด็กทุกคนมีแก้วน้ำ และ แปรงสีฟัน (0.5) 3.3.1สังเกตกิจกรรมการแปรงฟัน หลังอาหารกลางวัน (0.5) 3.3.2 สุ่มถามจากเด็ก เรื่องการ แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน (1) 3.3.3 ตรวจจำนวนและสภาพของ แปรงสีฟัน แก้วน้ำ การจัดเก็บ การเปลี่ยนแปรงสีฟันอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (0.5) เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมิน

13 4.น้ำดื่ม น้ำใช้ (2 คะแนน) 4.1 มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด และบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด (2) 4.1.1 น้ำดื่มบรรจุขวดได้รับเครื่องหมาย รับรองจากอย. (0.3) 4.1.2 น้ำจากแหล่งอื่นต้องมีการปรับปรุง คุณภาพ เช่น การต้มหรือการกรอง และมีการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ (0.3) 4.1.3 มีภาชนะบรรจุน้ำดื่มสะอาด ฝาปิด มิดชิด พร้อมทั้งจัดเก็บในที่ที่ไม่ โดนแสงแดด (0.5) 4.1.4 มีน้ำดื่มเพียงพอที่จะให้เด็กดื่มได้ ตลอดเวลา (0.4) 4.1.5น้ำใช้เป็นน้ำประปาหรือน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ภาชนะบรรจุสะอาด มีฝาปิด (0.5) เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการประเมิน

14 5. การจัดเตรียมอาหารสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร (5 คะแนน) 5.1.1 สถานที่เตรียมและปรุง อาหารแยกเป็นสัดส่วน (0.25) 5.1.2 มีอ่างสำหรับล้างอาหาร โต๊ะประกอบอาหารและตู้เย็น (0.25) 5.1.3 มีการระบายอากาศดี ไม่มี กลิ่นควันรบกวนเด็ก การระบายน้ำดี (0.25) 5.1.4 พื้น ผนัง เพดาน เตาไฟ ทำด้วยวัสดุแข็งแรง คงทน ทำความ สะอาดง่าย (0.25) 5.1 สถานที่เตรียมและปรุงอาหาร สะอาด ถูกหลักอนามัย (2) แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน

15 5.การจัดเตรียมอาหารสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 5.1.5 โต๊ะที่ใช้ประกอบอาหารแข็งแรง สภาพดี พื้นผิวเรียบ สูงจากพื้น อย่างน้อย 60 เซนติเมตร (0.25) 5.1.6 มีการปกปิดอาหารที่ปรุงเสร็จ ป้องกันแมลง พาหะนำโรคและ ฝุ่นละออง (0.25) 5.1.7 นมที่ให้เด็กดื่มเป็นนมรสจืด จัดเก็บในสภาพที่เหมาะสม ไม่ หมดอายุและมีทะเบียนการ แจกจ่ายให้เด็ก (0.25) 5.1.8 มีการป้องกันไม่ให้เด็กเข้ามา ในบริเวณที่ประกอบอาหาร (0.25) แนวทางการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน

16 5.การจัดเตรียมอาหารสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร (ต่อ) 5.2.1 ตรวจสอบแฟ้มประวัติผู้ประกอบ อาหารหรือผู้จัดเตรียมอาหาร เช่นหลักฐานการฝึกอบรม/ ใบระกาศนียบัตร (0.2) 5.2.2 แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ใส่ หมวกคลุมผม และผ้ากันเปื้อน ขณะปฏิบัติงานและซักทำความ สะอาดทุกวัน (0.5) 5.2.3 มีผลการตรวจสุขภาพประจำปี (0.3) แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน 5.2 ผู้ประกอบอาหารหรือผู้จัดเตรียม อาหารมีสุขภาพดี ได้รับการ อบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและ โภชนาการ อย่างน้อยทุก 2 ปี (1)

17 5.การจัดเตรียมอาหารสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร (ต่อ) 5.3.1 ภาชนะใส่อาหารทำด้วยวัสดุที่ ปลอดภัย เช่น สเตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสีอ่อน ไม่แตกง่าย หรือมีความคม (0.2) 5.3.2 ที่ล้างภาชนะ อุปกรณ์ ควรใช้อ่างที่มี ก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำ ไม่ล้าง ภาชนะต่างๆบนพื้น ที่ล้างวางสูงจาก พื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และ บริเวณที่ล้างต้องมีการระบายน้ำที่ดี ไม่เฉอะแฉะ (0.2) 5.3.3 ล้างภาชนะอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาล้าง ภาชนะ และน้ำสะอาดอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล (0.2) 5.3 อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหาร สะอาด ปลอดภัย (1) แนวทางการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน

18 5.การจัดเตรียมอาหารสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร (ต่อ) 5.3.4 ภาชนะอุปกรณ์เมื่อล้างเสร็จแล้ว ต้องคว่ำให้แห้ง ห้ามเช็ด วางใน ตะแกรงโปร่งสะอาด สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร (0.2) 5.3.5 เขียง มีด สภาพดี สะอาด แยกใช้ ตามประเภทของอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ (0.2) 5.4.1 ผักสด ผลไม้ ต้องล้างด้วยน้ำ สะอาด อย่างน้อย 2 ครั้ง หรือล้าง ด้วยน้ำไหลผ่าน (0.3) 5.4.2 เนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องปรุงให้สุก ด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง (0.4) 5.4.3 ใช้เครื่องปรุงที่มีสารไอโอดีนใน การประกอบอาหารทุกครั้ง เช่น เกลือ น้ำปลา ชีอิ้ว (0.3) แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน 5.4 การเก็บอาหาร ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ เครื่องปรุง (1) กรณีที่ไม่ได้ปรุงอาหารเอง ให้ไปตรวจสอบสถานที่ปรุงอาหารตามมาตรฐาน ข้างต้น พร้อมทั้งการขนส่งอาหารที่พร้อมบริโภคต้องมีการปกปิด

19 ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย (25 คะแนน) 3

20 1. การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ (10 คะแนน) แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน

21 แนวทางการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน 2. การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยครูผู้ดูแลเด็ก (10 คะแนน) 2.1 เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริม/ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยครูผู้ดูแลเด็ก (4) 2.2 เด็กอายุ 3-5 ปี ทุกคน ได้รับการ ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ปีละ 1 ครั้ง (4) 2.3 แจ้งผลความฉลาดทางอารมณ์ และให้คำแนะนำพ่อแม่/ ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์ (2) 2.1 มีแผนและจัดกิจกรรมการ ส่งเสริม/พัฒนาการความฉลาด ทางอารมณ์บูรณาการไปกับ การจัดประสบการณ์การเรียน การสอน (4) 2.2 ตรวจสอบแบบประเมินความ ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอายุ 3 - 5 ปี (4) 2.3 มีบันทึกการแจ้งผลความฉลาด ทางอารมณ์และคำแนะนำให้กับ ผู้ปกครอง (2)

22 แนวทางการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน 3. ของเล่น สื่ออุปกรณ์ และหนังสือนิทาน (5 คะแนน) 1. มีของเล่นเด็กที่สภาพดี เหมาะสมกับวัย 2. มีหนังสือนิทานที่เหมาะสม กับวัยและมีการเล่านิทาน ให้เด็กฟังอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง 3. มีการจัดเก็บของเล่น หนังสือ นิทาน แยกเป็นสัดส่วนตามช่วง อายุ และดูแลให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3. ของเล่น สื่ออุปกรณ์ และหนังสือ นิทาน (5 คะแนน)

23 ด้านจัดสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก (15 คะแนน) 4

24 แนวทางการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (15 คะแนน) 1.พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (4 คะแนน) 1.1 พื้นที่ใช้สอยแยกเป็นสัดส่วนตาม กิจกรรม (1) 1.2 พื้น ฝาผนัง และบริเวณภายใน อาคารแห้ง สะอาด (1) 1.3 ห้องมีแสงสว่างที่สามารถอ่าน หนังสือ ทำกิจกรรมได้สบายตา (0.5) 1.4 มีหน้าต่างหรือช่องลมระบายอากาศ รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ พื้นที่ห้อง (0.5) 1.5 มีพื้นที่ใช้สอย เฉลี่ย 2 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน (1) 1.1 พื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจกรรม เช่น ห้องนอน ห้องกิจกรรม ห้องครัว ห้องปฐมพยาบาล มุมนมแม่ อ่างล้างมือ และแปรงฟัน ห้องน้ำห้องส้วม (1) 1.2 สังเกตความสะอาดภายในอาคารแต่ละ ห้อง (1) 1.3 สังเกตและประเมินด้วยสายตา (0.5) 1.4.1 สังเกตการระบายอากาศ และความสะอาดของมุ้งลวด ผ้าม่าน (0.3) 1.4.2 ห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ อย่างน้อยห้องละ 1 เครื่อง (0.2) 1.5 สอบถามพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (1)

25 แนวทางการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (ต่อ) 2. ห้องน้ำ ห้องส้วม (3 คะแนน) 2.1 ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด พื้น ไม่ลื่น อากาศถ่ายเทสะดวก (1) 2.2 โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก และจำนวนโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 1 โถ ต่อเด็ก 10-12 คน (0.5) 2.3 ห้องน้ำแยกส่วนออกจาก ห้องส้วม และห้องส้วมควรแยก ชาย-หญิง (0.5) 2.4 อ่างล้างมือหรือบริเวณที่ล้างมือ สะอาด และมีสบู่ (0.5) 2.5 ไม่เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด (0.5) 2.1 สังเกต ความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม และประตูไม่ใส่กลอน หรือลูกบิด (1) 2.2 ดูความเหมาะสมของโถส้วม ถ้าสูง หรือเป็นของผู้ใหญ่ ต้องมีสิ่งช่วย เสริมการใช้ที่ปลอดภัย เช่น ฐานรอง นั่งสำหรับชักโครก ราวจับ เป็นต้น (0.5) 2.3 มีป้ายบอกห้องน้ำ ห้องส้วมชาย-หญิง (0.5) 2.4 อ่างล้างมือและที่ล้างมือสะอาด มีสบู่ (0.5) 2.5 สำรวจห้องน้ำห้องส้วมไม่พบอุปกรณ์ ทำความสะอาด เช่น ไม้ม๊อบ น้ำยา ทำ ความสะอาด ผ้าเช็ดทำความสะอาด เป็นต้น (0.5)

26 แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (ต่อ) 3. ตัวอาคารมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย (2 คะแนน) 3.1 โครงสร้างอาคารและ ส่วนประกอบของอาคาร อยู่ในสภาพดี แข็งแรง (1) 3.2 บริเวณภายนอกและรอบอาคาร สะอาดปลอดภัย (1) 3.1 สำรวจโครงสร้างอาคารและ ส่วนประกอบของอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง และฝ้าอยู่ในสภาพดี (1) 3.2 สำรวจบริเวณภายนอก และรอบ อาคาร สะอาดและปลอดภัย เช่น ไม่มีหลุม ไม่มีน้ำขัง เฉอะแฉะ ไม่มีเศษวัสดุที่เป็นอันตราย ไม่มี แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง และ สัตว์นำโรค เป็นต้น รวมทั้งมีการ กั้นขอบเขตชัดเจน (1)

27 แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (ต่อ) 4. มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ (2 คะแนน) 4.1 มีภาชนะรองรับขยะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด (1) 4.2 มีการจัดเก็บขยะออกจาก อาคารทุกวัน (0.5) 4.3 มีห้องหรือบริเวณพักขยะ (0.5) 4.1 มีภาชนะรองรับขยะ สภาพดี มีฝา ปิดมิดชิด พร้อมถุงรองรับขยะ และทำความสะอาดที่รองรับขยะ อยู่เสมอ (1) 4.2 ดูและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการ จัดเก็บขยะ (0.5) 4.3 มีห้องหรือบริเวณพักขยะสามารถ ป้องกันแมลงหรือสัตว์ไปรบกวน พร้อมทั้งมี การนำขยะไปกำจัด อย่างถูกวิธี (0.5)

28 แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (ต่อ) 5. มีมาตรการความปลอดภัย (2 คะแนน) 5.1 มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งาน (0.5) 5.2 เจ้าหน้าที่ในศูนย์เด็กเล็กใช้อุปกรณ์ ดับเพลิงได้ (0.5) 5.3 มีมาตรการความปลอดภัย (1) 5.1 มีอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมใช้งาน เช่น ถังดับเพลิง ถังเก็บน้ำ และสายยาง เป็นต้น (0.5) 5.2 มีแผนการซ้อมใช้เครื่อง/อุปกรณ์ ดับเพลิง/การเคลื่อนย้ายเด็ก และมีการ ซักซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (0.5) 5.3.1 อุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟ มีการ จัดเก็บเป็นระเบียบและปลอดภัย (0.2) 5.3.2 ตรวจสอบปลั๊กไฟติดตั้งสูงจากพื้น มากกว่า 1.5 เมตร หากสูงจากพื้น ไม่ถึง 1.5 เมตร ควรมีฝาปิด ป้องกันเด็กเล่น (0.2) 5.3.3 พื้นของสนามเด็กเล่นมีความ เหมาะสมกับพื้นที่และปลอดภัย เช่น พื้นทราย (0.2) สนามหญ้า หรือยางสังเคราะห์ เป็นต้น 5.3.4 เครื่องเล่นสำหรับเด็กได้มาตรฐาน และความปลอดภัย มีการติดตั้งใน ตำแหน่งที่เหมาะสมและยึดติดฐาน รากที่มั่นคง และมีการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ (0.2) 5.3.5 ของเล่นสำหรับเด็กได้รับการ รับรองตามมาตรฐาน มอก. (0.2)

29 แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (ต่อ) 6. เครื่องใช้สำหรับเด็ก สะอาด และเพียงพอ (2 คะแนน) 6.1 เด็กทุกคนมีแก้วน้ำ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ ประจำตัว (1) 6.2 โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับรับประทาน อาหารหรือทำกิจกรรมมีขนาด เหมาะสมและปลอดภัย (1) 6.1 มีแก้วน้ำ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กทุกคน สะอาดจัดเก็บเรียบร้อย (1) 6.2 โต๊ะ เก้าอี้แข็งแรง สะอาด มีขนาด เหมาะสมกับเด็ก (1)

30 ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรค (10 คะแนน) 5

31 แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (10 คะแนน) 1. การตรวจสุขภาพ (3 คะแนน) 1.1 เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ คัดกรองอาการป่วย และลงบันทึก ทุกวัน (2) 1.2 มีการแยกเด็กป่วย (0.5) 1.3 ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแนะนำ ผู้ปกครองให้นำเด็กไปรับวัคซีน ตามเกณฑ์อายุ (0.5) 1.1 มีบันทึกการตรวจสุขภาพและคัดกรอง อาการป่วยของเด็กประจำวัน (2) 1.2 มีการแยกเด็กป่วย โดยมีห้องแยก หรือหากไม่มีห้องแยก ใช้ม่านหรือ ฉากกั้นเป็นสัดส่วน และห่างจากเด็กอื่น อย่างน้อย 1 เมตร มีตู้ยา ปรอทวัดไข้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และมีการบันทึก ปัญหาสุขภาพ การดูแลเบื้องต้น รายบุคคล (0.5) 1.3 มีการบันทึกประวัติการรับวัคซีน รายบุคคลและการแนะนำผู้ปกครอง (0.5)

32 แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ต่อ) 2. จัดทำแผนและกิจกรรมการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ (5 คะแนน) 2.1 จัดทำนโยบาย/แผนปฏิบัติงาน ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของ ศูนย์เด็กเล็ก (1) 2.2 ความสะอาดห้องนอน ห้องเรียน ห้องครัว ห้องน้ำและรอบๆ บริเวณ ศูนย์เด็กฯ ทุกวัน (1) 2.3 ความสะอาดของเล่น/ที่นอน เครื่อง นอน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (1) 2.4 จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (0.5) 2.5 จัดกิจกรรมการให้ความรู้กับเด็ก เช่น การล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น (0.5) 2.6 ล้างมือก่อนและหลังการรับประทาน อาหาร หลังเข้าห้องส้วมด้วยน้ำและ สบู่ (0.5) 2.7 บุคลากรในศูนย์เด็กเล็ก ป่วยเป็นโรค ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดิน อาหารต้องหยุดงาน (0.5) 2.1 มีนโยบาย แผนปฏิบัติงานในการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อของศูนย์เด็กเล็ก หากเกิดการระบาดหรือเด็กป่วยมาก ผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (1) 2.2 ดูความสะอาดห้องนอน ห้องเรียน ห้องครัว ห้องน้ำและรอบๆ บริเวณศูนย์เด็กฯ (1) 2.3 ดูความสะอาดของเล่น ที่นอน เครื่องนอน (1) 2.4 แผนกิจกรรม และเอกสารการให้ความรู้ กับผู้ปกครอง (0.5) 2.5 แผนกิจกรรม และสื่อการให้ความรู้กับเด็ก (0.5) 2.6 สังเกตและสอบถาม (0.5) 2.7 สังเกตและสอบถาม (0.5)

33 แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ต่อ) 3. การป้องกันแมลงและพาหะนำโรค (2 คะแนน) 3.1 มุ้งลวดสภาพดีติดตั้งบริเวณ ห้องนอน (1) 3.2 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก สัปดาห์ (1) 3.1 ติดตั้งมุ้งลวดบริเวณห้องนอน (1) 3.2 มีแผนการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ปลอดลูกน้ำยุงลาย และ ผู้รับผิดชอบ (1)

34 ด้านการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (10 คะแนน) 6

35 แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (10 คะแนน) 1. ผู้ปกครอง ชุมชน (6 คะแนน) 1.1 คณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็ก เล็กที่มาจากผู้ปกครอง ชุมชน และมีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง (2) 1.2 มีผู้แทนจากชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครองร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก แผนการ แก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน (1) 1.3 ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ เช่น วันเด็ก วันครอบครัว เป็นต้น (1) 1.4 อปท.สนับสนุนงบประมาณจัด กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพเด็ก เช่น เด็กพัฒนาการล่าช้า ภาวะโภชนาการ ฟันผุ ฯลฯ (2) 1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด การประชุม บันทึกการประชุม (2) 1.2 มีรายงานการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุม (1) 1.3 ดูแผนงาน โครงการกิจกรรมต่างๆ รูปภาพการจัดกิจกรรม (1) 1.4 ดูแผนงานสนับสนุนงบประมาณ จากอปท. (2)

36 แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 2. เครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ ขับเคลื่อนศูนย์เด็กเล็ก เป็นแหล่ง เรียนรู้ในชุมชน (4 คะแนน) 2.1 มีการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญา ท้องถิ่นในชุมชนเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก (2) 2.2 สนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ (2) 2.1.1 มีทะเบียนเครือข่ายภูมิปัญญา ท้องถิ่น (1) 2.1.2 มีบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์เด็กเล็ก/รูปภาพการจัด กิจกรรม (1) 2.2 มีทะเบียน เอกสาร รูปภาพกิจกรรม (2)

37 ด้านผลลัพธ์

38 แนวทางการประเมิน เกณฑ์มาตรฐาน ด้านผลลัพธ์ (ต้องผ่านทุกข้อ) 1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 2. เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสม ส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (หรือมีผลงานเพิ่มขึ้นปีละ ร้อยละ 5 ) 3. เด็กมีฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ 57 (หรือมีผลงานลดลงปีละ ร้อยละ 3) 4. เด็กที่พัฒนาการล่าช้าทุกคนได้รับ การส่งต่อไปยังสถานบริการ สาธารณสุข 1. สุ่มประเมินพัฒนาการ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจฟันเด็ก อย่างน้อย 10 คน 2. มีเอกสารหลักฐานและสรุปผล การดำเนินงานในด้านผลลัพธ์ ทั้ง 4 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt ด้านบุคลากร (20 คะแนน) 1 เกณฑ์มาตรฐานแนวทางการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google