งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารงานการ มัธยมศึกษา โรงเรียน มาตรฐานสากล บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อ การพัฒนาประเทศ เทคโนโลยี สังคม ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม การ เคลื่อนย้าย คนเสรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารงานการ มัธยมศึกษา โรงเรียน มาตรฐานสากล บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อ การพัฒนาประเทศ เทคโนโลยี สังคม ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม การ เคลื่อนย้าย คนเสรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารงานการ มัธยมศึกษา โรงเรียน มาตรฐานสากล บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อ การพัฒนาประเทศ เทคโนโลยี สังคม ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม การ เคลื่อนย้าย คนเสรี ความเชื่อมโยง เศรษฐกิจโลก 5 บริบท

2 ค่ากลาง ม.ต้น&ม.ปลาย ค่ากลางกลุ่มสูง37.94 & 35.76 ทุกโรงเรียน34.10 & 32.08 ค่ากลางกลุ่มต่ำ31.97 & 30.05 ร.ร.เร่งรัดปรับปรุงสู่มาตรฐาน / ปรับปรุง 4 ร.ร.พัฒนาคุณภาพการศึกษา / พอใช้ 3 ร.ร.เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ / เฉลี่ยดีหรือดีมาก 2 ร.ร.พัฒนาสู่การประเมิน ม.ฐ.W.C. / ดีหรือดีมากทุก มฐ. 1 คะแนน O-NET แบ่งกลุ่มโรงเรียน ใช้ผลประเมินคุณภาพโรงเรียนพิจารณาสนับสนุนทรัพยากร

3 ค่ากลาง ค่ากลางกลุ่มสูง ทุกโรงเรียน ค่ากลางกลุ่มต่ำ 4 3 2 1 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ ร.ร.ออกแบบการพัฒนา 1 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ สื่อ&พัฒนาภาษาที่ 2, 3 R&D รูปแบบความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพครู/นักเรียนระดับ ร.ร./ศกม./ศน.ม./ภูมิภาค/ประเทศ &เข้าค่ายประกวดโครงงานอาเซียน

4 ค่ากลาง ค่ากลางกลุ่มสูง ทุกโรงเรียน ค่ากลางกลุ่มต่ำ 4 3 2 1 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ ร.ร.ออกแบบการพัฒนา 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคาร &บริเวณโรงเรียน หรือ หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ ผ่านศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด มฐ.ระดับจังหวัด หรือ พัฒนาห้องปฏิบัติการ (ร.ร.ในฝัน) บูรณาการ สนก. 3 ปรับปรุงหอนอน/อาคารเรียน ร.ร.จุฬาภร/กาญจนา/สมเด็จพระศรี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน &บริเวณกลุ่มเฉลิมพระเกียรติอื่น

5 ค่ากลาง ค่ากลางกลุ่มสูง ทุกโรงเรียน ค่ากลางกลุ่มต่ำ 4 3 2 1 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ ร.ร.ออกแบบการพัฒนา 4 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคาร &บริเวณโรงเรียน หรือ สื่อการเรียนรู้ผ่านศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด มฐ.ระดับอำเภอ

6 บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อ การพัฒนาประเทศ เทคโนโลยี สังคม ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายคน เสรี ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ โลก 5 บริบท สำนักบริหารงานการ มัธยมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารงานการ มัธยมศึกษา โรงเรียน มาตรฐานสากล บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อ การพัฒนาประเทศ เทคโนโลยี สังคม ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม การ เคลื่อนย้าย คนเสรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google