งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาประเทศ World class school เทคโนโลยี สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายคนเสรี ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก 5 บริบท School for the future Raise the bar โรงเรียนมาตรฐานสากล Fill the gap สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา

2 คะแนน O-NET แบ่งกลุ่มโรงเรียน
ใช้ผลประเมินคุณภาพโรงเรียนพิจารณาสนับสนุนทรัพยากร ค่ากลาง ม.ต้น&ม.ปลาย ร.ร.พัฒนาสู่การประเมิน ม.ฐ.W.C. / ดีหรือดีมากทุก มฐ. 1 ค่ากลางกลุ่มสูง 37.94 & 35.76 ร.ร.เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ / เฉลี่ยดีหรือดีมาก 2 ทุกโรงเรียน 34.10 & 32.08 ร.ร.พัฒนาคุณภาพการศึกษา / พอใช้ 3 ค่ากลางกลุ่มต่ำ 31.97 & 30.05 ร.ร.เร่งรัดปรับปรุงสู่มาตรฐาน / ปรับปรุง 4

3 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ ร.ร.ออกแบบการพัฒนา
1 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ ค่ากลาง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1 หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ สื่อ&พัฒนาภาษาที่ 2, 3 R&D รูปแบบความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพครู/นักเรียนระดับ ร.ร./ศกม./ศน.ม./ภูมิภาค/ประเทศ &เข้าค่ายประกวดโครงงานอาเซียน ครุภัณฑ์ 8 กลุ่มสาระ ค่ากลางกลุ่มสูง 2 ทุกโรงเรียน 3 ค่ากลางกลุ่มต่ำ 4

4 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ ร.ร.ออกแบบการพัฒนา
หลักสูตร/สื่อการเรียนรู้ ผ่านศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่ากลาง 1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคาร &บริเวณโรงเรียน หรือ ค่ากลางกลุ่มสูง ห้องสมุด มฐ.ระดับจังหวัด หรือ 2 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการ (ร.ร.ในฝัน) บูรณาการ สนก. ทุกโรงเรียน 3 3 ปรับปรุงหอนอน/อาคารเรียน ร.ร.จุฬาภร/กาญจนา/สมเด็จพระศรี ค่ากลางกลุ่มต่ำ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน &บริเวณกลุ่มเฉลิมพระเกียรติอื่น 4

5 การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ ร.ร.ออกแบบการพัฒนา
ค่ากลาง 1 สื่อการเรียนรู้ผ่านศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่ากลางกลุ่มสูง 2 ทุกโรงเรียน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคาร &บริเวณโรงเรียน หรือ 3 ห้องสมุด มฐ.ระดับอำเภอ ค่ากลางกลุ่มต่ำ 4 4

6 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาประเทศ World class school เทคโนโลยี สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายคนเสรี ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก 5 บริบท School for the future Raise the bar Fill the gap สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google