งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมกับผู้เรียน ครู ผู้บริหาร เพื่อจัดภูมิทัศน์ และบรรยากาศห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาและจัดให้มีห้องสมุด ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ บรรณารักษ์ทุกโรงเรียน

3 แนวคิดหลักในการพัฒนา ห้องสมุด 3 ดี หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี บรรยากาศและสถานที่ดี ครูบรรณารักษ์และกิจกรรมดี

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ รร. สังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีห้องสมุดที่มี หนังสือ สื่อการเรียนรู้ สื่อ ICT ทันสมัย หลากหลาย สอดคล้อง กับความต้องการของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและ ชุมชน รร. สังกัด สพฐ. ทุกโรงเรียนมีห้องสมุดที่ทันสมัยได้รับการ ปรับปรุงทั้ง ด้านภูมิทัศน์ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ รร. สังกัด สพฐ. ทุกโรง มีครูบรรณารักษ์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ บรรณารักษ์ที่มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการห้องสมุดแนว ใหม่ จัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ อย่างมีคุณภาพ

5 กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี ดี 1 หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดี วิเคราะห์ จัดหา จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาสือสิ่ง พิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อส่งเสริมการอ่านและสื่อเสริม ความรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมครูบรรณารักษ์และครูกลุ่มสาระอื่นในการจัดทำหนังสือ สื่อ ส่งเสริมการอ่าน การจัดกิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดประกวดหนังสือดีมีคุณภาพที่ผลิตโดยหน่วยงาน / องค์กร ผลงาน เขียนของครู / นักเรียน

6 กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี ดีที่ 2 บรรยากาศและสถานที่ดี จัดทำและเผยแพร่แบบแปลนห้องสมุดรูปแบบต่าง ๆ จัดทำรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด จัดทำคู่มือการจัดห้องสมุดและการบริหารจัดการห้องสมุด ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด สมัยใหม่ และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ จัดให้มีพื้นที่เพื่อทำห้องสมุดในโรงเรียนขนาดเล็กหรือ โรงเรียนที่ยังไม่มีห้องสมุดเป็นสัดส่วน

7 กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี ดีที่ 3 บรรณารักษ์และกิจกรรมดี จัดให้ มีครูบรรณารักษ์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ทุกโรงเรียน ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ในการ พัฒนา ครูบรรณารักษ์ยุคใหม่ จัดทำ คู่มือ / แนวทางการจัดซื้อหนังสือ / สื่อสิ่งพิมพ์ การคัดเลือกหนังสือ การดูแล / ซ่อมแซม / รักษาหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ การจัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้ห้องสมุดในการจัดการเรียนการสอนทุก กลุ่มสาระ

8 กลุ่มเป้าหมาย รร. สพฐ. ทุกโรง ( 31,820 รร.) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 รร. พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 10,000 โรงเรียน - รร. พัฒนาสู่ระดับสากล 500 โรงเรียน ( ห้องวิทย์ 207 รร.) - รร. ดีระดับอำเภอ ( รร. ในฝัน ) 2,500 โรงเรียน - รร. ดีระดับตำบล 7,000 โรงเรียน กลุ่มที่ 2 รร. ขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ จำนวน 7,000 โรงเรียน กลุ่มที่ 3 รร. การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 93 โรงเรียน กลุ่มที่ 4 รร. ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2,930 โรงเรียน กลุ่มที่ 5 รร. อื่น ๆ 11,797 โรงเรียน

9

10 การประสานการทำงานกับ หน่วยงานอื่น หน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอก สทร. สศศ. สมป. สทศ. สพค. สนผ. สนก. กศน. สกอ. TK Park สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ ไทยฯ สมาคมผู้จัดพิมพ์และ จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศ ไทย ฯลฯ

11

12 2. ความถูกต้องของข้อมูล 5. ความถูกต้องตามอักขรวิธี 4. การใช้ถ้อยคำสำนวน ภาษา 6. ราคา และส่วนลด 7. องค์ประกอบอื่น ๆ

13 2. หนังสือสารคดี ให้ความรู้ ครอบคลุมวิชาการสาขาต่าง ๆ 3. หนังสือบันเทิงคดี นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร บทร้อยกรอง ฯลฯ 4. หนังสือเด็กและเยาวชน เหมาะสมกับวัยทั้งเนื้อหา ภาพ สีสัน และการนำเสนอ

14

15

16

17 2. สำรวจข้อมูลหนังสือ สิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ และ ยังใช้การได้ 3. สำรวจความต้องการหนังสือ สิ่งพิมพ์ และจัดลำดับความต้องการ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคี 4 ฝ่าย 5. ศึกษาข้อมูลร้านค้า / สำนักพิมพ์ และ ติดต่อประสานงานการจัดซื้อยึดความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนำส่วนลดจัดซื้อ หนังสือต่อ 6. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และ รายงาน

18

19

20

21  หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 70  สื่อ อิเล็กทรอนิก ส์ ร้อยละ 30


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google