งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ หลักสูตรระยะเวลา ปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ หลักสูตรระยะเวลา ปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ หลักสูตรระยะเวลา ปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. ฝึกอบรมบุคลากรตามสมรรถนะพื้นฐานภาคบังคับ 1.1. หลักสูตร " ฉันคือ ข้าราชการที่ดี " - รุ่นที่ 15 9-25 ต. ค. 56 9- 25 - รุ่นที่ 1630 ตค. -5 พ. ย. 56 30-15 - รุ่นที่ 1715-31 ม. ค. 57 15 - 31 - รุ่นที่ 187 - 23 พ. ค.57 1.2 หลักสูตรพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ - หลักสูตร Efekta Basic 1 ธ. ค. 56 - 30 พ. ย. 57 - หลักสูตร Efekta Premium - หลักสูตร Efecta Private - หลักสูตรการสนทนา ภาษาอังกฤษ 4 พ. ย. 56- 19 ก. ย. 57 1.3 หลักสูตร " นักบริหาร การคมนาคม " - ระดับกลาง รุ่นที่ 9 28 พ. ค. - 15 ส. ค.57 - ระดับต้น รุ่นที่ 6 25 มิ. ย. -5 ก. ย.57 1.4 หลักสูตรการสร้างความ พร้อมรับ AEC 1.4.1 เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร รองรับ AEC 3 มิ. ย. - 4 ก. ค.57

2 1.5 หลักสูตร ส่งเสริมวินัย ข้าราชการ - วินัยเบื้องต้น ( ขรก + ลจ.) 23 - 24 ธ. ค 56 1.6 หลักสูตร ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ธ. ค.56- มิ. ย.57 ประมวลจริยธรรม - คุณธรรมตามรอยพระยุคล บาท 27- มิ. ย.-57 1.7 หลักสูตรพัฒนาความ เป็นมืออาชีพ - พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ ผู้บริหาร 11 - 12 ธ. ค.56 2. การพัฒนาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญใน งานอาชีพ 2.1 การบริหารงานบุคคลแนว ใหม่ 28 - 30 พ. ย.56 3. การยกระดับความเป็น มืออาชีพ 3.2 Professional Logistics ธ. ค.56 - ต. ค..57 3.3 การจัดทำตัวชี้วัด ประจำปีม. ค.57 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.1 โครงการ 5 ส. 4.2 โครงการฝึกจิตด้วยการ วาดภาพสีน้ำ 4.3 โครงการ "Wednesday Talk" 4.4 โครงการสร้างสัมพันธ์ ผ่านโลกกว้าง 4.5 โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง 4.6 โครงการตรวจสุขภาพม. ค. - ธ. ค.57 4.7 โครงการทายาทราชรถเม. ย.57 4.8 อื่นๆ

3 5. อบรมเพื่อสร้างความตระหนักและความ เข้าใจ 5.1 โครงการคค. ร่วมใจลด ใช้พลังงาน 5.2 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และหนีไฟ 5.3 โครงการศึกษาดูงาน KM17 ธ. ค.56 6. ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก 6.1. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดมิ. ย. - ส. ค.57 สวัสดิการในส่วนราชการ ( ปัจฉิมนิเทศ ข้าราชการเกษียณอายุ ) 6.2. หลักสูตร ILC 6.3. หลักสูตร นบส. 79-80 พ. ย.- ธ. ค.56 6.4. หลักสูตรรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ( รอส.) 8 พ. ย. 56 - 14 ส. ค. 57 6.5. หลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมาย มหาชน 6.6. หลักสูตร วปอ.57, ปรอ.27, วปม.8 เม. ย. - ก. ค.57 6.7. หลักสูตรผู้ตรวจราชการ ระดับธ. ค.56 - ก. พ.57 กระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2557 6.8. จิตวิทยาความมั่นคง 6.9 หลักสูตรนักบริหารการ ยุติธรรม ระดับสูง ( บยป. รุ่นที่ 5) ท่าน รปค.( อร.) รวม

4 งานด้าน สวัสดิการ 1. จัดตรวจสุขภาพประจำปีพ. ค. - ก. ย.57 2. มอบทุนการศึกษาบุตรก. ค.-57 3. ข้าราชการดีเด่นมิ. ย.-57 4. กีฬาภายใน คค, พ. ค. - ก. ย.57 5. ทายาทราชรถพ. ค. - ก. ย.57 6. จัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อหา รายได้สมทบกองทุน สวัสดิการเม. ย. - ก. ค.57 7. กอล์ฟ คค. ก. ค.-57 8. กีฬาภายใน สปค./ สรค. พ. ย. - ธ. ค.57


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ หลักสูตรระยะเวลา ปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google