งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ หลักสูตรระยะเวลา ปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ หลักสูตรระยะเวลา ปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ หลักสูตรระยะเวลา ปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. ฝึกอบรมบุคลากรตามสมรรถนะพื้นฐานภาคบังคับ 1.1. หลักสูตร " ฉันคือ ข้าราชการที่ดี " - รุ่นที่ ต. ค รุ่นที่ 1630 ตค. -5 พ. ย รุ่นที่ ม. ค รุ่นที่ พ. ค หลักสูตรพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ - หลักสูตร Efekta Basic 1 ธ. ค พ. ย หลักสูตร Efekta Premium - หลักสูตร Efecta Private - หลักสูตรการสนทนา ภาษาอังกฤษ 4 พ. ย ก. ย หลักสูตร " นักบริหาร การคมนาคม " - ระดับกลาง รุ่นที่ 9 28 พ. ค ส. ค.57 - ระดับต้น รุ่นที่ 6 25 มิ. ย. -5 ก. ย หลักสูตรการสร้างความ พร้อมรับ AEC เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร รองรับ AEC 3 มิ. ย. - 4 ก. ค.57

2 1.5 หลักสูตร ส่งเสริมวินัย ข้าราชการ - วินัยเบื้องต้น ( ขรก + ลจ.) ธ. ค หลักสูตร ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ธ. ค.56- มิ. ย.57 ประมวลจริยธรรม - คุณธรรมตามรอยพระยุคล บาท 27- มิ. ย หลักสูตรพัฒนาความ เป็นมืออาชีพ - พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ ผู้บริหาร ธ. ค การพัฒนาเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญใน งานอาชีพ 2.1 การบริหารงานบุคคลแนว ใหม่ พ. ย การยกระดับความเป็น มืออาชีพ 3.2 Professional Logistics ธ. ค.56 - ต. ค การจัดทำตัวชี้วัด ประจำปีม. ค การพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.1 โครงการ 5 ส. 4.2 โครงการฝึกจิตด้วยการ วาดภาพสีน้ำ 4.3 โครงการ "Wednesday Talk" 4.4 โครงการสร้างสัมพันธ์ ผ่านโลกกว้าง 4.5 โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง 4.6 โครงการตรวจสุขภาพม. ค. - ธ. ค โครงการทายาทราชรถเม. ย อื่นๆ

3 5. อบรมเพื่อสร้างความตระหนักและความ เข้าใจ 5.1 โครงการคค. ร่วมใจลด ใช้พลังงาน 5.2 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และหนีไฟ 5.3 โครงการศึกษาดูงาน KM17 ธ. ค ส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก 6.1. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดมิ. ย. - ส. ค.57 สวัสดิการในส่วนราชการ ( ปัจฉิมนิเทศ ข้าราชการเกษียณอายุ ) 6.2. หลักสูตร ILC 6.3. หลักสูตร นบส พ. ย.- ธ. ค หลักสูตรรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง ( รอส.) 8 พ. ย ส. ค หลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมาย มหาชน 6.6. หลักสูตร วปอ.57, ปรอ.27, วปม.8 เม. ย. - ก. ค หลักสูตรผู้ตรวจราชการ ระดับธ. ค.56 - ก. พ.57 กระทรวง ประจำปีงบประมาณ จิตวิทยาความมั่นคง 6.9 หลักสูตรนักบริหารการ ยุติธรรม ระดับสูง ( บยป. รุ่นที่ 5) ท่าน รปค.( อร.) รวม

4 งานด้าน สวัสดิการ 1. จัดตรวจสุขภาพประจำปีพ. ค. - ก. ย มอบทุนการศึกษาบุตรก. ค ข้าราชการดีเด่นมิ. ย กีฬาภายใน คค, พ. ค. - ก. ย ทายาทราชรถพ. ค. - ก. ย จัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อหา รายได้สมทบกองทุน สวัสดิการเม. ย. - ก. ค กอล์ฟ คค. ก. ค กีฬาภายใน สปค./ สรค. พ. ย. - ธ. ค.57


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ หลักสูตรระยะเวลา ปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google