งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล”
โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กรมราชทัณฑ์

2 Coperate Scorecard ตัวชี้วัดระดับองค์การ
Department Scorecard ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน Individual Scorecard ตัวชี้วัดระดับบุคคล

3 ที่มาและความสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ ) แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New public management ) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Result ) การกำหนด/ถ่ายทอดตัวชี้วัด/การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ RESULTS BASED MANAGEMENT (RBM )
คือ วิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือ ผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงาน ด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ (RESULTS) ผลผลิต (OUTPUTS) ผลลัพธ์ (OUTCOMES) = +

5 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
กระบวนการการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการจำเป็น เป้าหมาย ปัจจัยนำเข้า -กำลังคน -อุปกรณ์/เครื่องใช้ -งบประมาณ กระบวนการ -กระบวนการบริหาร และดำเนินงาน - ระบบข้อมูล - ระบบการให้บริการ - ระบบการตัดสินใจ ผลผลิต ผลงานที่ตั้งเป้าไว้ (เช่น ระยะทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ) ผลลัพธ์ - ผลกระทบ/ ประโยชน์ (เช่น ประชาชนได้ใช้ถนน ทช.ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ) ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ ผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลป้อนกลับ

6 นิยามของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
“การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผลการทำงานที่ผ่านมาตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน(Performance Standard)”

7 ทำไมถึงต้องมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
From Good To Great องค์การ องค์การ ฝ่าย ฝ่าย

8 KRA = Key Result Area คืออะไร ?
KRA คือผลลัพธ์ (Output & Outcome) ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ที่แต่ละตำแหน่งต้องทำ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร หากไม่ทำองค์กรจะได้รับความเสียหาย

9 Key Result Area KRA คือสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องทำหรือให้ความสนใจ เพื่อที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ อะไรคือสิ่งที่จะต้องวัดหรือประเมินว่าองค์กรประสบความสำเร็จใน KRA ด้านนั้น ๆ

10 FOOTBALL KRA = เอาชนะเกมการแข่งขัน KPI = จำนวนประตูที่ยิงได้ (เห็นได้ชัดเจน) Challenge = กองหลัง หรือ ผู้รักษาประตูวัดผลอย่างไร

11

12 ตัวชี้วัด Key Performance Indicator : KPIs ตัวชี้วัด(KPIs) เป็นดัชนีหรือ หน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น ตัวชี้วัดต้องใช้คำขึ้นต้นเป็นหน่วยวัดเสมอ เช่น ร้อยละ / จำนวน / ระดับ เป็นต้น การกำหนดตัวชี้วัดต้องให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs) ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึง ผลที่ได้รับตามมา(outcome) หรือผลผลิต (Output)

13 “หากไม่สามารถวัดหรือประเมินทรัพยากรบุคคลได้ ก็ไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้”

14

15

16

17 ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายตามภารกิจและอื่นๆ หัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ ผู้อำนวยการ ระดับส่วน/ฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภายใต้ ส่วน/ฝ่าย ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา


ดาวน์โหลด ppt “การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google