งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล ” โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ( กพร.) กรมราชทัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล ” โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ( กพร.) กรมราชทัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล ” โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ( กพร.) กรมราชทัณฑ์

2 Coperate Scorecard ตัวชี้วัดระดับ องค์การ Department Scorecard ตัวชี้วัดระดับ หน่วยงาน Individual Scorecard ตัวชี้วัดระดับ บุคคล

3 ที่มาและความสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New public management ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ( พ. ศ.2551- 2555) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Result ) การกำหนด / ถ่ายทอดตัวชี้วัด / การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ

4 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ RESULTS BASED MANAGEMENT (RBM ) คือ วิธีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์หรือ ผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการ วัดผลการปฏิบัติงาน ด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ (RESULTS) ผลผลิต (OUTPUTS) ผลลัพธ์ (OUTCOMES) = +

5 ผลลัพธ์ - ผลกระทบ / ประโยชน์ ( เช่น ประชาชนได้ ใช้ถนน ทช. ด้วย ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ) กระบวนการการบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ สภาพเศรษฐกิจและ สังคม ความต้องการจำเป็น เป้าหมา ย ปัจจัยนำเข้า - กำลังคน - อุปกรณ์ / เครื่องใช้ - งบประมาณ กระบวนการ - กระบวนการบริหาร และดำเนินงาน - ระบบข้อมูล - ระบบการให้บริการ - ระบบการตัดสินใจ ผลผลิต ผลงานที่ตั้งเป้า ไว้ ( เช่น ระยะทางที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ) ข้อมูล ป้อนกลับ ประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ ผลสัมฤทธิ์

6 นิยามของการประเมินผล การปฏิบัติงาน “ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน เป็นการ ประเมินผลการทำงานที่ ผ่านมาตามช่วงเวลาที่ได้ กำหนดไว้ โดย เปรียบเทียบกับมาตรฐาน (Performance Standard)”

7 ทำไมถึงต้องมีระบบบริหารผลการ ปฏิบัติงาน องค์การ ฝ่าย From Good To Great ฝ่าย

8 8 KRA คือผลลัพธ์ (Output & Outcome) ที่มีความสำคัญต่อ ความสำเร็จขององค์กร ที่แต่ละตำแหน่งต้องทำ เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย ขององค์กร หากไม่ทำ องค์กรจะได้รับความ เสียหาย

9 KRA คือสิ่งที่มีความสำคัญต่อ ความสำเร็จขององค์กร ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่าอะไรคือ สิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของ องค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องทำหรือให้ ความสนใจ เพื่อที่จะทำให้องค์กร ประสบความสำเร็จ อะไรคือสิ่งที่จะต้องวัดหรือประเมินว่า องค์กรประสบความสำเร็จใน KRA ด้านนั้น ๆ

10 FOOTBALL KRA = เอาชนะเกมการแข่งขัน KPI = จำนวนประตูที่ยิงได้ ( เห็นได้ชัดเจน ) Challenge = กองหลัง หรือ ผู้รักษาประตู วัดผลอย่างไร

11

12 Key Performance Indicator : KPIs ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือ หน่วยวัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผล การปฏิบัติงานได้ ดังนั้น ตัวชี้วัดต้องใช้คำ ขึ้นต้นเป็นหน่วยวัดเสมอ เช่น ร้อยละ / จำนวน / ระดับ เป็นต้น การกำหนดตัวชี้วัด ต้องให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs) ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อน ถึง ผลที่ได้รับตามมา (outcome) หรือ ผลผลิต (Output)

13 “ หากไม่สามารถวัดหรือประเมิน ทรัพยากรบุคคลได้ ก็ไม่ สามารถบริหารทรัพยากร บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรได้ ”

14

15

16

17 หัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ ผู้อำนวยการ ระดับส่วน/ฝ่าย ผู้อำนวยการ ระดับส่วน/ฝ่าย หัวหน้าหน่วยงาน ภายใต้ ส่วน/ฝ่าย ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มี ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ เป้าหมายตาม ภารกิจและอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt “ การถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล ” โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ( กพร.) กรมราชทัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google