งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่าสู่กันฟัง ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน ในฝัน. ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ ง ถนน นคร - บ้านส้อง ต. ช้างกลาง กิ่ง อ. ช้าง กลาง จ. นครศรีธรรมราช ถนน นคร - บ้านส้อง ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่าสู่กันฟัง ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน ในฝัน. ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ ง ถนน นคร - บ้านส้อง ต. ช้างกลาง กิ่ง อ. ช้าง กลาง จ. นครศรีธรรมราช ถนน นคร - บ้านส้อง ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เล่าสู่กันฟัง ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน ในฝัน

2 ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ ง ถนน นคร - บ้านส้อง ต. ช้างกลาง กิ่ง อ. ช้าง กลาง จ. นครศรีธรรมราช ถนน นคร - บ้านส้อง ต. ช้างกลาง กิ่ง อ. ช้าง กลาง จ. นครศรีธรรมราช ประ วั ติ ก่อตั้งมาประมาณ 65 ปี กำนัน ฉ่ำ ไพรสณฑ์ เป็นผู้บริจาคพื้นที่ ก่อตั้งมาประมาณ 65 ปี กำนัน ฉ่ำ ไพรสณฑ์ เป็นผู้บริจาคพื้นที่

3 ข้อมูลทั่วไปผู้บริหาร นายสุรพล บัวทองบุญ ผู้อำนวยการ นายสุรพล บัวทองบุญ ผู้อำนวยการ นางจรรยา บริบูรณ์รอง ผู้อำนวยการ นายพลากร ศิริพงค์ รอง ผู้อำนวยการ นายพลากร ศิริพงค์ รอง ผู้อำนวยการ

4 ระดับชั้นที่เปิด สอน เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล ถึง ชั้น ม. 3 เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล ถึง ชั้น ม. 3 จำนวน นักเรียน / ครู นักเรียน จำนวน 850 คน นักเรียน จำนวน 850 คน ครู จำนวน 43 คน ครู จำนวน 43 คน นักการ จำนวน 2 คน นักการ จำนวน 2 คน

5 ปรับกระบวนทัศน์ เร่งรัดคุณภาพ ปรับกระบวนทัศน์ เร่งรัดคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิสัยทั ศน์

6 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 2. เน้นหลักสูตรท้องถิ่น 3. บูรณาการ / ใช้ ict 4. เน้นการเรียน ภาษาอังกฤษ พันธ กิจ

7 5. เน้นภาษาไทย 6. เน้นการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ 7. ส่งเสริมสุขภาพ 8. พัฒนาครู พันธ กิจ

8 9. บริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดรร. เป็นฐาน 10. ปรับภูมิทัศน์ / แหล่ง เรียนรู้ พันธ กิจ

9 1. ระดมทรัพยากร 2. สร้างขวัญกำลังใจ ผู้ร่วมงาน 3. กรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วม 4. พัฒนาบุคลากร กล ยุทธ์

10 5. ประสานสัมพันธ์กับ ชุมชน 6. พัฒนาศักยภาพด้าน ICT 7. ปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ 8. มีแผนงานโครงการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ กล ยุทธ์

11 9. นิเทศ ติดตาม 10. นำกระบวนการวิจัย มาใช้ กล ยุทธ์

12 กิจกรรม / งานที่ ประสบผลสำเร็จ 1. การเรียนการสอน 4 รายวิชา หลัก 2. โครงการส่งเสริมนักเรียน ตามศักยภาพ 3. จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สิ่งแวดล้อม 4. ปรับปรุงห้องเรียน 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์

13 กิจกรรม / งานที่ กำลังดำเนินการ 1. พัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียน การสอน 3. ส่งเสริมนักเรียนตาม ศักยภาพ 4. การเรียนตามโครงการวิถี พุทธ

14 โครงการของ โรงเรียน ปีการศึกษา 2548 จำนวน 22 โครงการ ปีการศึกษา 2549 ( เพิ่มเติม ) จำนวน 8 โครงการ

15 โครงการ / งาน เด่น ที่ประสบ ผลสำเร็จ

16 งานวิชาการ นักเรียนสอบเรียนต่อได้ คุณลักษณะของนักเรียน การทำงานที่เป็นระบบ เอา จริงเอาจัง

17 โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนใน ฝัน นักเรี ยน ผลการเรียนสูงขึ้น มีทักษะชีวิต

18 บุคลา กร ได้รับการพัฒนา มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจ ได้รับการยอมรับ

19 โรงเรี ยน บรรยากาศสิ่งแวดล้อม มีแหล่งเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการ ได้รับการยอมรับและ ศรัทธา

20 ชุมชน ได้รับการบริการด้านต่างๆ บุตรหลานได้ศึกษาใน โรงเรียนที่มีคุณภาพ

21 โครงการ พัฒนาการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น - นักเรียน ม. ต้น - ครู 4 รายวิชาหลัก - การจัดการเรียน การสอน - การบริการจัดการ

22 โครงการ อนุบาลต้นแบบ - นักเรียนอนุบาลได้รับ การพัฒนา - โครงการคาราวาน เสริมสร้างเด็กปฐมวัย - มีสนามเด็กเล่น

23 โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ เข้าค่ายจริยธรรม กิจกรรมในตอนพักเที่ยง การเรียนการสอนพุทธ ศาสนา กิจกรรมตามวันสำคัญ ห้องจริยธรรม

24 โครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สอดคล้องกับปีปฏิรูปการ เรียนการสอน บุคลากรได้รับการพัฒนา แก้ปัญหาการเรียนรู้

25 รางวัล เกียรติยศ ความภูมิใจ

26 นักเรียน สอบเรียนต่อ คุณลักษณะ รางวัลจากสนาม สอบ

27 โรงเรียน เป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลใน โครงการต่าง ๆ

28 ตัวอย่างโครงการที่ ได้รับรางวัล ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมอนามัยดีเด่น สิ่งแวดล้อมดีเด่น รักการอ่านสานสู่ฝัน

29 ตัวอย่างโครงการที่ ได้รับรางวัล ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ไอซีทีดีเด่น หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง นวัตกรรมระดับดี

30 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จ 1. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 2. ชุมชนให้ความร่วมมือ 3. โอกาสจากหน่วยงานต้น สังกัด

31 ขอบคุณที่มา เยือน


ดาวน์โหลด ppt เล่าสู่กันฟัง ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน ในฝัน. ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ ง ถนน นคร - บ้านส้อง ต. ช้างกลาง กิ่ง อ. ช้าง กลาง จ. นครศรีธรรมราช ถนน นคร - บ้านส้อง ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google