งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล ด้านการแพทย์แผนไทยใน สถานพยาบาลสำหรับผู้ที่อยู่ใน ระบบประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล ด้านการแพทย์แผนไทยใน สถานพยาบาลสำหรับผู้ที่อยู่ใน ระบบประกันสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล ด้านการแพทย์แผนไทยใน สถานพยาบาลสำหรับผู้ที่อยู่ใน ระบบประกันสังคม

2 ระบบประกันสังคม มี 2 กองทุน..... กองทุนประกันสังคม o เงินสมทบ มาจาก 3 ฝ่าย ( นายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5% รัฐบาล 3%) o ประโยชน์ทดแทน สำหรับผู้ประกันตน มี 7 กรณี 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันไม่เนื่องจากการทำงาน 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีตาย 4. กรณีคลอดบุตร 5. กรณีสงเคราะห์บุตร 6. กรณีชราภาพ 7. กรณีว่างงาน

3 กองทุนเงินทดแทน o เงินสมทบ มาจากนายจ้างฝ่ายเดียว o ประโยชน์ทดแทน สำหรับลูกจ้างมี 3 กรณี 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีตายหรือสูญหาย ระบบประกันสังคม มี 2 กองทุน.....

4 ระบบบริการทางการรักษา  กองทุนประกันสังคม ( กรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยนอกงาน ) 1. ใช้ระบบเหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาล ผสมการจ่ายเพิ่มกรณีการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / ค่า ภาระเสี่ยง / อัตราใช้บริการ 2. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทั่วไป – ผู้ประกันตนเข้ารักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรฯได้จนสิ้นสุดการ รักษา – คุ้มครองทุกโรคยกเว้นที่ประกาศยกเว้นไว้ – ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย / ไม่จำกัดจำนวนครั้ง – มาตรฐานการบริการเช่นเดียวกับผู้ป่วยอื่นทั่วไปของสถานพยาบาล – ยาและเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบัญชียาหลัก แห่งชาติ – การรักษาขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้รักษา ถ้าแพทย์ผู้รักษาสั่งการรักษา สถานพยาบาลจะเก็บเงินผู้ประกันตนไม่ได้

5  กองทุนประกันสังคม ( กรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยนอกงาน ) 3. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน / อุบัติเหตุ เข้าสถานพยาบาล อื่นได้ เบิกค่ารักษาได้ตามอัตราที่กำหนด 4. การรักษาด้านการแพทย์แผนไทย ไม่มีกำหนดไว้ เป็นการเฉพาะและไม่อยู่ในประกาศยกเว้น ดังนั้นจึง อยู่ในความรับผิดชอบของสถานพยาบาล ถ้าแพทย์ ผู้รักษาสั่งการรักษา สถานพยาบาลจะเก็บเงินจาก ผู้ประกันตนไม่ได้ ระบบบริการทางการรักษา

6  กองทุนเงินทดแทน ( กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยในงาน )  ใช้ระบบเบิกจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ กำหนด  ลูกจ้างเข้ารักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้  แนวทางการรักษาด้านแพทย์แผนไทย  เพื่อการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพเท่านั้น  ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าจำเป็นต้องรักษาด้วย การแพทย์แผนไทย  ผู้ให้บริการต้องมีประกาศฯจากกองประกอบโรค ศิลปะ  แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้สั่งตามรายการและอัตราดังนี้ ระบบบริการทางการรักษา

7 อัตราค่ารักษาพยาบาลแพทย์ แผนไทย  การนวด การประคบ การอบไอน้ำ เพื่อการ รักษาโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ ทำได้ 1 ชุด ชุดละ 7 ครั้ง แต่ละครั้งเว้นระยะห่าง 2-3 วัน ครั้งละ 200 บาท ถ้าครบชุดแล้วยังไม่หาย แพทย์ผู้รักษาต้องพิจารณาความจำเป็นว่าต้อง รักษาต่อด้วยวิธีนวดหรือไม่  ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย ต้องอยู่ในบัญชียา หลักแห่งชาติ กรณีจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชี ต้องเป็นยาที่ขึ้นทะเบียน อย. หรือผลิตตาม ตำรับ รพ. รัฐ ให้คณะกรรมการการแพทย์ของ สถานพยาบาลเป็นผู้วินิจฉัยความจำเป็นและ ออกหนังสือรับรองการเบิกจ่าย


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล ด้านการแพทย์แผนไทยใน สถานพยาบาลสำหรับผู้ที่อยู่ใน ระบบประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google