งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประกันสังคม มี 2 กองทุน.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประกันสังคม มี 2 กองทุน....."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม

2 ระบบประกันสังคม มี 2 กองทุน.....
กองทุนประกันสังคม เงินสมทบ มาจาก 3 ฝ่าย ( นายจ้าง 5% ลูกจ้าง 5% รัฐบาล 3%) ประโยชน์ทดแทน สำหรับผู้ประกันตน มี 7 กรณี 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันไม่เนื่องจากการทำงาน 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีตาย 4. กรณีคลอดบุตร 5. กรณีสงเคราะห์บุตร 6. กรณีชราภาพ 7. กรณีว่างงาน

3 ระบบประกันสังคม มี 2 กองทุน.....
กองทุนเงินทดแทน เงินสมทบ มาจากนายจ้างฝ่ายเดียว ประโยชน์ทดแทน สำหรับลูกจ้างมี 3 กรณี 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 2. กรณีทุพพลภาพ 3. กรณีตายหรือสูญหาย

4 ระบบบริการทางการรักษา
กองทุนประกันสังคม ( กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอกงาน) ใช้ระบบเหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาล ผสมการจ่ายเพิ่มกรณีการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ/ค่าภาระเสี่ยง/อัตราใช้บริการ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทั่วไป ผู้ประกันตนเข้ารักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรฯได้จนสิ้นสุดการรักษา คุ้มครองทุกโรคยกเว้นที่ประกาศยกเว้นไว้ ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย/ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มาตรฐานการบริการเช่นเดียวกับผู้ป่วยอื่นทั่วไปของสถานพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบัญชียาหลักแห่งชาติ การรักษาขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้รักษา ถ้าแพทย์ผู้รักษาสั่งการรักษา สถานพยาบาลจะเก็บเงินผู้ประกันตนไม่ได้

5 ระบบบริการทางการรักษา
กองทุนประกันสังคม ( กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอกงาน) 3. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ เข้าสถานพยาบาลอื่นได้ เบิกค่ารักษาได้ตามอัตราที่กำหนด 4. การรักษาด้านการแพทย์แผนไทย ไม่มีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะและไม่อยู่ในประกาศยกเว้น ดังนั้นจึงอยู่ในความรับผิดชอบของสถานพยาบาล ถ้าแพทย์ผู้รักษาสั่งการรักษา สถานพยาบาลจะเก็บเงินจากผู้ประกันตนไม่ได้

6 ระบบบริการทางการรักษา
กองทุนเงินทดแทน (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในงาน ) ใช้ระบบเบิกจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด ลูกจ้างเข้ารักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ แนวทางการรักษาด้านแพทย์แผนไทย เพื่อการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพเท่านั้น ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าจำเป็นต้องรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ผู้ให้บริการต้องมีประกาศฯจากกองประกอบโรคศิลปะ แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้สั่งตามรายการและอัตราดังนี้

7 อัตราค่ารักษาพยาบาลแพทย์แผนไทย
การนวด การประคบ การอบไอน้ำ เพื่อการรักษาโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ ทำได้ 1 ชุด ชุดละ 7 ครั้ง แต่ละครั้งเว้นระยะห่าง 2-3 วัน ครั้งละ 200 บาท ถ้าครบชุดแล้วยังไม่หาย แพทย์ผู้รักษาต้องพิจารณาความจำเป็นว่าต้องรักษาต่อด้วยวิธีนวดหรือไม่ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย ต้องอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ กรณีจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชี ต้องเป็นยาที่ขึ้นทะเบียน อย.หรือผลิตตามตำรับ รพ. รัฐ ให้คณะกรรมการการแพทย์ของสถานพยาบาลเป็นผู้วินิจฉัยความจำเป็นและออกหนังสือรับรองการเบิกจ่าย


ดาวน์โหลด ppt ระบบประกันสังคม มี 2 กองทุน.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google