งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล 2553 พรก. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553 ผลบังคับใช้วันที่ 29 ก. ย. 53 เป็นต้นไป - ปรับปรุงแบบใบเบิกเงินสวัสดิการค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล 2553 พรก. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553 ผลบังคับใช้วันที่ 29 ก. ย. 53 เป็นต้นไป - ปรับปรุงแบบใบเบิกเงินสวัสดิการค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล 2553 พรก. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553 ผลบังคับใช้วันที่ 29 ก. ย. 53 เป็นต้นไป - ปรับปรุงแบบใบเบิกเงินสวัสดิการค่า รักษาพยาบาล - เพิ่มเติมมาตรา 15 หลักเกณฑ์การนำเงินค่า รักษาพยาบาลส่งคืนคลัง

2 - เพิ่มเติมมาตรา 5 วรรค 2 หลักเกณฑ์การจัดทำ ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - เพิ่มเติมมาตรา 10 หลักเกณฑ์การเลือกหรือ เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาล - เพิ่มเติมมาตรา 11 หลักเกณฑ์การเบิกค่า รักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัย กรณีใช้หลักฐานการรับเงิน

3 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล 2553 ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้ สิทธิราชการ หรือ สิทธิประกันสังคม โดยกรอกข้อมูลแบบแจ้งการเลือก สิทธิ ( แบบ 7128) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง ความ ถูกต้อง เสนอ ต่อ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หากผู้มีสิทธิไม่แสดงเจตนา เลือกว่าจะใช้สิทธิใดภายในกำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิ ประสงค์ใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้แต่ละหน่วยบริการแจ้งเลือกใช้สิทธิเป็น รายหน่วย ทำบันทึก เรียน นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

4 หลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่ายค่า รักษาพยาบาล พ. ศ.2553 1. ให้ใช้แบบพิมพ์การเบิกจ่ายเงินค่า รักษาพยาบาลใหม่ - หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่า รักษาพยาบาลแบบ 7130 - คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา แบบ 7129 - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลแบบ 7131 - หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ ( ฝ่ายเดียว ) แบบ 7132 - หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ แบบ 7133 - ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มี จำหน่าย ในสถานพยาบาล แบบ 7135 - หน้างบประกอบคำขอเบิก แบบ 7136 - แบบแจ้งการโอนค่ารักษาพยาบาลให้ สถานพยาบาลแบบ 7139

5 - หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภท ผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน กรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน * ข้าราชการ หรือบุคคลในครอบครัว * ใช้ในกรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือเหตุจำเป็น เร่งด่วน อาจเป็น อันตรายต่อชีวิต * มีใบรับรองของแพทย์ - ค่าห้อง / ค่าอาหาร / อุปกรณ์บำบัด เท่ากับ ราชการ - ค่ารักษาอื่น เบิกได้ครั้งหนึ่งของจำนวนที่ ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 4,000.- บาท ( เดิม 3,000.- บาท )


ดาวน์โหลด ppt พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล 2553 พรก. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553 ผลบังคับใช้วันที่ 29 ก. ย. 53 เป็นต้นไป - ปรับปรุงแบบใบเบิกเงินสวัสดิการค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google