งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับวุฒิข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับวุฒิข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับวุฒิข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Personnel Division

2 1 2 3 ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การปรับวุฒิข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 2 การปรับวุฒิข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน 3 Company Logo

3 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 กฏกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 หนังสือที่ ทม 0202/ว7 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2538 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม . Company Logo

4 การปรับวุฒิผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
จะต้องส่งให้ สกอ.พิจารณาคุณวุฒิ ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ AIT ตามหนังสือสำนักงาน กพ.ที่ นร /ว22 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการพิจารณาเองได้ Company Logo

5 ขั้นตอนการปรับวุฒิสายวิชาการ
หน่วยงานส่งเรื่องมาที่ กจน. กจน.ตรวจสอบหลักฐาน -สำเนาปริญญาบัตร -คำสั่งอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ -คำสั่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ Company Logo

6 กรณีที่จะต้องส่งให้ ส.ก.อ.พิจารณา(เอกสารที่เพิ่มเติม)
-หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ -บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ -แบบประวัติส่วนตัว Company Logo

7 เมื่อตรวจสอบเอกสารหรือส. ก. อ
เมื่อตรวจสอบเอกสารหรือส.ก.อ.ได้ส่งหนังสือพิจารณาคุณวุฒิมาแล้ว นำเรื่องเสนออนุมัติเข้า ก.บ.ม. ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ ออกคำสั่ง Company Logo

8 การปรับวุฒิสายสนับสนุน
จะต้องกระทำโดยการคัดเลือก วุฒิที่จะนำมาปรับวุฒิจะต้องตรงกับสายงานหรือตำแหน่งและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด Company Logo

9 ขั้นตอนการปรับวุฒิสายสนับสนุน
หน่วยงานส่งเรื่องมาที่ กจน. กจน.ตรวจสอบหลักฐาน -สำเนาปริญญาบัตร -คำสั่งให้ลาศึกษาต่อ(ศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ) -หนังสือกลับเข้าปฏิบัติราชการ -กรณีจบการศึกษามาก่อนบรรจุ ไม่ต้องใช้หนังสือลาศึกษาหรือคำสั่งอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ -ศึกษานอกเวลาราชการต้องใช้หนังสือลาศึกษาต่อที่ยื่นให้หน่วยงาน Company Logo

10 ก.บ.ม.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
เมื่อ กจน. ตรวจสอบหลักฐานแล้วส่งเรื่องขออนุมัติเข้า ก.บ.ม.เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ก.บ.ม.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ทำการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก ถ้าผ่านการคัดเลือก ทำเรื่องขออนุมัติให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามคุณวุฒิ ออกคำสั่ง Company Logo

11 วันกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามคุณวุมิ
ไม่ก่อนวันรายงานกลับเข้าปฏิบัติราชการ ไม่ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษา ต้องเสนอเรื่องภายใน 60 วัน นับถึงวันที่ กจน. รับเรื่องจึงจะได้รับการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้างตามวันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่สำเร็จการศึกษา ถ้าเกิน 60 วัน ให้นับตั้งแต่วันที่ที่ กจน.รับเรื่องในการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง Company Logo

12 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับวุฒิได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่(บางเขน) ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โทรศัพท์ ภายใน 4809 Company Logo

13 Thank You ! Personnel Division


ดาวน์โหลด ppt การปรับวุฒิข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google