งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การปรับวุฒิ ข้าราชการ และพนักงาน มหาวิทยาลัยเก ษตรศาสตร์ Personnel Division.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การปรับวุฒิ ข้าราชการ และพนักงาน มหาวิทยาลัยเก ษตรศาสตร์ Personnel Division."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การปรับวุฒิ ข้าราชการ และพนักงาน มหาวิทยาลัยเก ษตรศาสตร์ Personnel Division

2 www.themegallery.com Company Logo ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 1 การปรับวุฒิข้าราชการและ พนักงานสายวิชาการ 2 การปรับวุฒิข้าราชการและ พนักงานสายสนับสนุน 3

3 www.themegallery.com Company Logo กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ. ศ. 2547  กฏกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพล เรือนในมหาวิทยาลัย พ. ศ. 2547  หนังสือที่ ทม 0202/ ว 7 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2538  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับ พนักงาน พ. ศ. 2543 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ. ศ. 2543 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม.

4 www.themegallery.com Company Logo การปรับวุฒิผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก ต่างประเทศ  จะต้องส่งให้ สกอ. พิจารณาคุณวุฒิ  ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ AIT ตามหนังสือ สำนักงาน กพ. ที่ นร 1004.3/ ว 22 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการพิจารณาเองได้

5 www.themegallery.com Company Logo ขั้นตอนการปรับวุฒิสายวิชาการ  หน่วยงานส่งเรื่องมาที่ กจน.  กจน. ตรวจสอบหลักฐาน - สำเนาปริญญาบัตร - คำสั่งอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ - คำสั่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ ราชการ

6 www.themegallery.com Company Logo  กรณีที่จะต้องส่งให้ ส. ก. อ. พิจารณา ( เอกสารที่เพิ่มเติม ) - หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบคุณวุฒิ - บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ - แบบประวัติส่วนตัว

7 www.themegallery.com Company Logo  เมื่อตรวจสอบเอกสารหรือส. ก. อ. ได้ ส่งหนังสือพิจารณาคุณวุฒิมาแล้ว นำ เรื่องเสนออนุมัติเข้า ก. บ. ม.  ก. บ. ม. พิจารณาอนุมัติ  ออกคำสั่ง

8 www.themegallery.com Company Logo การปรับวุฒิสายสนับสนุน  จะต้องกระทำโดยการคัดเลือก  วุฒิที่จะนำมาปรับวุฒิจะต้องตรงกับ สายงานหรือตำแหน่งและขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด

9 www.themegallery.com Company Logo ขั้นตอนการปรับวุฒิสายสนับสนุน  หน่วยงานส่งเรื่องมาที่ กจน.  กจน. ตรวจสอบหลักฐาน - สำเนาปริญญาบัตร - คำสั่งให้ลาศึกษาต่อ ( ศึกษาต่อโดยใช้เวลา ราชการ ) - หนังสือกลับเข้าปฏิบัติราชการ - กรณีจบการศึกษามาก่อนบรรจุ ไม่ต้องใช้หนังสือ ลาศึกษาหรือคำสั่งอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ - ศึกษานอกเวลาราชการต้องใช้หนังสือลาศึกษา ต่อที่ยื่นให้หน่วยงาน

10 www.themegallery.com Company Logo  เมื่อ กจน. ตรวจสอบหลักฐานแล้วส่งเรื่องขอ อนุมัติเข้า ก. บ. ม. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ คัดเลือก  ก. บ. ม. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  ทำการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก  ถ้าผ่านการคัดเลือก ทำเรื่องขออนุมัติให้ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างตามคุณวุฒิ  ออกคำสั่ง

11 www.themegallery.com Company Logo วันกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามคุณวุมิ  ไม่ก่อนวันรายงานกลับเข้าปฏิบัติราชการ  ไม่ก่อนวันที่สำเร็จการศึกษา  ต้องเสนอเรื่องภายใน 60 วัน นับถึงวันที่ กจน. รับ เรื่องจึงจะได้รับการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้างตาม วันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือวันที่ สำเร็จการศึกษา  ถ้าเกิน 60 วัน ให้นับตั้งแต่วันที่ที่ กจน. รับเรื่องใน การปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง

12 www.themegallery.com Company Logo  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับวุฒิได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ( บางเขน ) ชั้น 8 อาคาร สารนิเทศ 50 ปี  โทรศัพท์ 0-2942-8161-3 ภายใน 4809

13 LOGO Personnel Division


ดาวน์โหลด ppt LOGO การปรับวุฒิ ข้าราชการ และพนักงาน มหาวิทยาลัยเก ษตรศาสตร์ Personnel Division.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google