งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การออกแบบระบบ ฐานข้อมูล. 2 The System Development Life Cycle : SDLC วัฏจักรการพัฒนาระบบ (The System Development Life Cycle : SDLC) การพัฒนา ระบบมาจากระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การออกแบบระบบ ฐานข้อมูล. 2 The System Development Life Cycle : SDLC วัฏจักรการพัฒนาระบบ (The System Development Life Cycle : SDLC) การพัฒนา ระบบมาจากระบบสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การออกแบบระบบ ฐานข้อมูล

2 2 The System Development Life Cycle : SDLC วัฏจักรการพัฒนาระบบ (The System Development Life Cycle : SDLC) การพัฒนา ระบบมาจากระบบสารสนเทศ จะมีขั้นตอน เป็นไปตาม วัฎจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 5 ระยะ (Phase) ดังนี้ – การวางแผน (planning) – การวิเคราะห์ (analysis) – การออกแบบรายละเอียดของระบบ (detailed systems design) – การดำเนินการ (implementation) – การบำรุงรักษา (maintenance)

3 3 The Database Life Cycle : DBLC ฐานข้อมูลมีวงจรชีวิตคล้ายกับวัฏจักรการ พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยที่วัฏจักรฐานข้อมูล (DBLC) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1. การศึกษาเบื้องต้น 2. การออกแบบฐานข้อมูล 3. การติดตั้งระบบ 4. การทดสอบและประเมินผล 5. การดำเนินการ 6. การบำรุงรักษาและการปรับปรุง

4 4 1. การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร 1.2 กำหนดปัญหาและข้อจำกัด 1.3 กำหนดจุดมุ่งหมาย 1.4 กำหนดขอบเขตของงาน

5 5 2. การออกแบบฐานข้อมูล 2.1 ออกแบบเชิงแนวคิด จะทำโดยการพัฒนาแบบจำลอง ข้อมูลให้มีความถูกต้อง ผู้ออกแบบจะต้องมีความละเอียด และความเข้าใจถึงข้อมูลของบริษัทเป็นอย่างดี - การกำหนดชนิดของ Entity - การกำหนดชนิดของความสัมพันธ์ - กำหนดแอตตริบิวต์ให้กับเอ็นติตี้ - จัดทำแอตตริบิวต์โดเมน - กำหนดคีย์คู่แข่งและคียหลัก - อาจใช้หลักการของ specialize/generalize กับ Entity ( ถ้าจำเป็น ) - เขียน Entity-Relationship Diagram - ทบทวนและตรวจสอบร่วมกันกับยูสเซอร์ว่าตรงกันที่คุย หรือไม่ อย่างไร

6 6 2. การออกแบบฐานข้อมูล 2.2 การเลือกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ผู้ออกแบบต้องทราบถึงข้อจำกัดของระบบ ฐานข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวใน อนาคต 2.3 การออกแบบทางตรรกะ จะเกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจใช้รูปแบบเฉพาะของฐานข้อมูล การ ออกแบบเชิงตรรกะ จึงหมายถึง การแปลงการ ออกแบบระดับเชิงแนวคิด ให้เป็นแบบจำลอง ฐานข้อมูลในระดับภายใน ตามระบบการจัดการ ฐานข้อมูล 2.4 การออกแบบทางกายภาพ คือ กระบวนการใน การเลือกหน่วยจัดเก็บข้อมูล และลักษณะการ เข้าถึงข้อมูลของฐานข้อมูล

7 7 3. การติดตั้งระบบ การติดตั้งระบบฐานข้อมูลตามที่ได้ ออกแบบมาแล้วขึ้นอยู่กับ ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ด้วย โดยเริ่มต้น จากการสร้าฐานข้อมูล กำหนดผู้จัดการฐานข้อมูล กำหนดพื้นที่ที่ ต้องการใช้ สร้างตาราง ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบ

8 8 4. การทดสอบและการ ประเมินผล เป็นกระบวนการในการตรวจสอบดูว่าระบบ ที่พัฒนามาสามารถ ทำงานได้ตามที่ต้องการหรือไม่ ควรมีการ เตรียมข้อมูลทดสอบไว้ ล่วงหน้า

9 9 5. การดำเนินการ เมื่อฐานข้อมูลผ่านขั้นตอนการประเมินผล ต่อไปก็เป็นขั้นการ ดำเนินการ เป็นระบบที่สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ ใช้ได้ใช้งาน

10 10 6. การบำรุงรักษาและการ ปรับปรุง หลักจากระบบได้เริ่มดำเนินการ ผู้จัดการ ฐานข้อมูลจะต้อง เตรียมการบำรุงรักษาฐานข้อมูล ดังนี้ 1. การป้องกันระบบ โดยการสำรองข้อมูล ไว้ 2. การแก้ไขระบบให้ถูกต้อง โดยการกู้คืน 3. การปรับปรุงระบบ โดยเพิ่ม Entity และ Attribute และอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt 1 การออกแบบระบบ ฐานข้อมูล. 2 The System Development Life Cycle : SDLC วัฏจักรการพัฒนาระบบ (The System Development Life Cycle : SDLC) การพัฒนา ระบบมาจากระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google