งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบระบบฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบระบบฐานข้อมูล

2 The System Development Life Cycle : SDLC
วัฏจักรการพัฒนาระบบ (The System Development Life Cycle : SDLC) การพัฒนาระบบมาจากระบบสารสนเทศ จะมีขั้นตอนเป็นไปตาม วัฎจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 5 ระยะ (Phase) ดังนี้ การวางแผน (planning) การวิเคราะห์ (analysis) การออกแบบรายละเอียดของระบบ (detailed systems design) การดำเนินการ (implementation) การบำรุงรักษา (maintenance)

3 The Database Life Cycle : DBLC
ฐานข้อมูลมีวงจรชีวิตคล้ายกับวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยที่วัฏจักรฐานข้อมูล (DBLC) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ การศึกษาเบื้องต้น การออกแบบฐานข้อมูล การติดตั้งระบบ การทดสอบและประเมินผล การดำเนินการ การบำรุงรักษาและการปรับปรุง

4 1. การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาเบื้องต้นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร 1.2 กำหนดปัญหาและข้อจำกัด 1.3 กำหนดจุดมุ่งหมาย 1.4 กำหนดขอบเขตของงาน

5 2. การออกแบบฐานข้อมูล 2.1 ออกแบบเชิงแนวคิด จะทำโดยการพัฒนาแบบจำลองข้อมูลให้มีความถูกต้อง ผู้ออกแบบจะต้องมีความละเอียดและความเข้าใจถึงข้อมูลของบริษัทเป็นอย่างดี - การกำหนดชนิดของ Entity - การกำหนดชนิดของความสัมพันธ์ - กำหนดแอตตริบิวต์ให้กับเอ็นติตี้ - จัดทำแอตตริบิวต์โดเมน - กำหนดคีย์คู่แข่งและคียหลัก - อาจใช้หลักการของ specialize/generalize กับ Entity (ถ้าจำเป็น) - เขียน Entity-Relationship Diagram - ทบทวนและตรวจสอบร่วมกันกับยูสเซอร์ว่าตรงกันที่คุยหรือไม่ อย่างไร

6 2. การออกแบบฐานข้อมูล 2.2 การเลือกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ผู้ออกแบบต้องทราบถึงข้อจำกัดของระบบฐานข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในอนาคต 2.3 การออกแบบทางตรรกะ จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้รูปแบบเฉพาะของฐานข้อมูล การออกแบบเชิงตรรกะ จึงหมายถึง การแปลงการออกแบบระดับเชิงแนวคิด ให้เป็นแบบจำลองฐานข้อมูลในระดับภายใน ตามระบบการจัดการฐานข้อมูล 2.4 การออกแบบทางกายภาพ คือ กระบวนการในการเลือกหน่วยจัดเก็บข้อมูล และลักษณะการเข้าถึงข้อมูลของฐานข้อมูล

7 3. การติดตั้งระบบ การติดตั้งระบบฐานข้อมูลตามที่ได้ออกแบบมาแล้วขึ้นอยู่กับ ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ด้วย โดยเริ่มต้นจากการสร้าฐานข้อมูล กำหนดผู้จัดการฐานข้อมูล กำหนดพื้นที่ที่ต้องการใช้ สร้างตาราง ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบ

8 4. การทดสอบและการประเมินผล
เป็นกระบวนการในการตรวจสอบดูว่าระบบที่พัฒนามาสามารถ ทำงานได้ตามที่ต้องการหรือไม่ ควรมีการเตรียมข้อมูลทดสอบไว้ ล่วงหน้า

9 5. การดำเนินการ ดำเนินการ เป็นระบบที่สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน
เมื่อฐานข้อมูลผ่านขั้นตอนการประเมินผล ต่อไปก็เป็นขั้นการ ดำเนินการ เป็นระบบที่สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน

10 6. การบำรุงรักษาและการปรับปรุง
หลักจากระบบได้เริ่มดำเนินการ ผู้จัดการฐานข้อมูลจะต้อง เตรียมการบำรุงรักษาฐานข้อมูล ดังนี้ 1. การป้องกันระบบ โดยการสำรองข้อมูลไว้ 2. การแก้ไขระบบให้ถูกต้อง โดยการกู้คืน 3. การปรับปรุงระบบ โดยเพิ่ม Entity และ Attribute และอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบระบบฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google