งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ทาง การเงิน (Financial Analysis) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การวิเคราะห์ทาง การเงิน (Financial Analysis) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 3 การวิเคราะห์ทาง การเงิน (Financial Analysis) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

3 ผู้ที่สนใจความแข็งแกร่งและ จุดอ่อนทางการเงิน รวมทั้งฐานะ ทางการเงินของธุรกิจ ได้แก่ เจ้าของกิจการ เจ้าหนี้ระยะยาว เจ้าหนี้ระยะสั้น ผู้บริหาร อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

4 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Finance Analysis) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

5 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) สามารถแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทางการเมือง ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม นั้นๆ ข้อมูลของบริษัท อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

6 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 1. การวิเคราะห์โดยวิธีย่อส่วน (Common Size) 2. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) 3. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

7 การวิเคราะห์โดยวิธีย่อส่วน (Common Size) 1. การย่อส่วนงบดุล (Common Size Balance Sheet) เป็นการวิเคราะห์งบดุล โดยใช้สินทรัพย์รวมเป็นฐาน ร้อยละ 100 (100 %) หรือหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น ฐาน ร้อยละ 100 (100 %) จะทำให้ ทราบว่ากิจการหาเงินทุนมาจากแหล่ง ใดบ้าง มีความเสี่ยงอย่างไร และนำ เงินไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

8 2. การย่อส่วนงบกำไรขาดทุน (Common Size Income Statement) เป็นการวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน โดยใช้ยอดขายเป็นฐาน ร้อยละ 100 (100 %) จะทำให้ทราบว่ากิจการมีต้นทุนและ การบริหารงานเป็นอย่างไร รวมทั้ง ทราบเกี่ยวกับรายจ่ายและ รายรับของ กิจการ อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

9 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) มีการแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ 1. อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 2. อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการ ก่อหนี้ (Leverage Ratio) 3. อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการ ดำเนินงาน (Operating Ratio) 4. อัตราส่วนวิเคราะห์ในการทำกำไร (Profitability Ratio) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

10 1. อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Ratio) หนี้สิน หมุนเวียน 1.2 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคง คลัง - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หนี้สินหมุนเวียน อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

11 2. อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการ ก่อหนี้ (Leverage Ratio) 2.1 อัตราส่วนแห่งหนี้ = หนี้สินรวม x 100 (Debt Ratio) สินทรัพย์รวม 2.2 อัตราส่วนความสามารถในการจ่าย ดอกเบี้ย (Time Interest Earned or Interest Coverage Ratio) = กำไรก่อน หักดอกเบี้ยและภาษี ดอกเบี้ยจ่าย อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

12 3. อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการ ดำเนินงาน (Operating Ratio) 3.1 อัตราการหมุนของลูกหนี้ = ยอดขาย เชื่อ (Account Receivable Turnover) ลูกหนี้ 3.2 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ = 360 (Average Collection Period) อัตรา การหมุนของลูกหนี้ 3.3 อัตราการหมุนของสินคงคลัง = ต้นทุน สินค้าที่ขาย (Inventory Turnover) สินค้าคงคลัง อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

13 3.4 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร = ยอดขายสุทธิ (Fixed Asset Turnover) สินทรัพย์ถาวร 3.5 อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม = ยอดขายสุทธิ (Total Asset Turnover) สินทรัพย์รวม อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

14 4. อัตราส่วนวิเคราะห์ในการทำกำไร (Profitability Ratio) 4.1 อัตราผลตอบแทนขั้นต้น = กำไรขั้นต้น x 100 (Gross Profit Margin) ยอดขายสุทธิ 4.2 อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ x 100 (Net Profit Margin) ยอดขายสุทธิ อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

15 4.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return On Asset) = กำไรสุทธิ x 100 สินทรัพย์รวม 4.4 อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Return On Equity) = กำไรสุทธิ x 100 ส่วนของผู้ถือหุ้น อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสามารถทำ ได้ดังนี้ 1. การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน ของบริษัทเดียวกัน 2. การเปรียบเทียบอัตราส่วนของบริษัท กับบริษัทคู่แข่ง 3. การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย ของกลุ่มอุตสาหกรรม 4. การเปรียบเทียบกับอัตราส่วน มาตรฐาน อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การวิเคราะห์ทาง การเงิน (Financial Analysis) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google