งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทนข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การมองเห็นข้อมูลของคอมพิวเตอร์กับการมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้จะไม่เหมือนกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทนข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การมองเห็นข้อมูลของคอมพิวเตอร์กับการมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้จะไม่เหมือนกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทนข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การมองเห็นข้อมูลของคอมพิวเตอร์กับการมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้จะไม่เหมือนกัน การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 สถานะ คือ สถานะไฟฟ้าปิด และเปิด ซึ่งจะใช้ระบบเลขฐานสองแทนสถานะไฟฟ้าปิดด้วย 0 และแทนสถานะไฟฟ้าเปิดด้วย 1

2 การแทนข้อมูล (ต่อ) ตัวเลขแต่ละหลักของจำนวนในระบบเลขฐานสองเราเรียกว่า บิต (bit : binary digit) ตัวอย่าง 1 เป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 1 บิต 0 เป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 1 บิต 01 เป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 2 บิต 101 เป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 3 บิต 1011 เป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 4 บิต

3 การแทนข้อมูล (ต่อ) * ตัวเลขฐานสอง 1 บิต สามารถแทนข้อมูลได้ 2 ยกกำลัง 1 = 2 แบบ คือ 0 กับ 1 * ตัวเลขฐานสอง 2 บิต สามารถแทนข้อมูลได้ 2 ยกกำลัง 2 = 4 แบบ คือ 00 , 01 , 10 , 11 * ตัวเลขฐานสอง 3 บิต สามารถแทนข้อมูลได้ 2 ยกกำลัง 3 = 8 แบบ คือ 000 , 001 , 010 , 011 , 100 , 101 , 110 , 111

4 การแทนข้อมูล (ต่อ) การแทนอักขระ (ตัวเลข, ตัวอักษร, อักขระพิเศษ) ต่างๆ ด้วยตัวเลขฐานสอง จำเป็นต้องใช้กลุ่มของบิตหลายบิตเพื่อที่จะแทนตัวอักขระทั้งหมดได้ ในปัจจุบันมีการกำหนดให้ใช้กลุ่มของเลขฐานสองจำนวน 8 บิต (หรือเท่ากับ 1 ไบต์) แทนตัวอักขระ 1 ตัว เช่น ใช้แทนตัวอักษร A ใช้แทนตัวอักษร B

5 การแทนข้อมูล (ต่อ) รหัสที่ใช้แทนตัวอักขระที่เป็นมาตรฐานแบบหนึ่ง เรียกว่า รหัสแอสกี (ACII : American Standard Code for Information Interchange)

6 โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
- บิท (Bit : binary digit) : เป็นค่าที่เล็กที่สุดที่คอมพิวเตอร์รู้จักและทำงานได้ มีค่า 0 และ 1 - ไบต์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) : ประกอบด้วยกลุ่มของบิต 8 บิต ได้แก่ ตัวเลข , ตัวอักษร, อักขระพิเศษ - เขตข้อมูล (Field) : คือ อักขระที่มารวมกันแล้วก่อให้เกิดความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ชื่อ สกุล อายุ เงินเดือน ที่อยู่

7 โครงสร้างข้อมูล (ต่อ)
โครงสร้างข้อมูล (ต่อ) - ระเบียน (Record) : คือ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่น ระเบียนนักศึกษาจะประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ รหัสประจำตัว ชื่อนักศึกษา เพศ อายุ วิชาเอก ฉะนั้นข้อมูลนักศึกษา 1 คน จะเป็น 1 เรคคอร์ด - แฟ้มข้อมูล (File) : คือ เรคคอร์ดหลายๆ เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษา จะประกอบด้วยเรคคอร์ดของนักศึกษาแต่ละคน


ดาวน์โหลด ppt การแทนข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การมองเห็นข้อมูลของคอมพิวเตอร์กับการมองเห็นข้อมูลของผู้ใช้จะไม่เหมือนกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google