งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทนข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การมองเห็น ข้อมูลของคอมพิวเตอร์กับการมองเห็นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทนข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การมองเห็น ข้อมูลของคอมพิวเตอร์กับการมองเห็นข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทนข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การมองเห็น ข้อมูลของคอมพิวเตอร์กับการมองเห็นข้อมูล ของผู้ใช้จะไม่เหมือนกัน การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 สถานะ คือ สถานะไฟฟ้าปิด และเปิด ซึ่งจะใช้ระบบ เลขฐานสองแทนสถานะไฟฟ้าปิดด้วย 0 และแทนสถานะไฟฟ้าเปิดด้วย 1

2 การแทนข้อมูล ( ต่อ ) ตัวเลขแต่ละหลักของจำนวนในระบบ เลขฐานสองเราเรียกว่า บิต (bit : binary digit) ตัวอย่าง 1 เป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 1 บิต 0 เป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 1 บิต 01 เป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 2 บิต 101 เป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 3 บิต 1011 เป็นเลขฐานสองที่มีจำนวน 4 บิต

3 การแทนข้อมูล ( ต่อ ) * ตัวเลขฐานสอง 1 บิต สามารถแทนข้อมูลได้ 2 ยกกำลัง 1 = 2 แบบ คือ 0 กับ 1 * ตัวเลขฐานสอง 2 บิต สามารถแทนข้อมูลได้ 2 ยกกำลัง 2 = 4 แบบ คือ 00, 01, 10, 11 * ตัวเลขฐานสอง 3 บิต สามารถแทนข้อมูลได้ 2 ยกกำลัง 3 = 8 แบบ คือ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

4 การแทนข้อมูล ( ต่อ ) การแทนอักขระ ( ตัวเลข, ตัวอักษร, อักขระพิเศษ ) ต่างๆ ด้วยตัวเลขฐานสอง จำเป็นต้องใช้กลุ่มของบิตหลายบิตเพื่อที่จะ แทนตัวอักขระทั้งหมดได้ ในปัจจุบันมีการกำหนดให้ใช้กลุ่มของ เลขฐานสองจำนวน 8 บิต ( หรือเท่ากับ 1 ไบต์ ) แทนตัวอักขระ 1 ตัว เช่น 01000001 ใช้แทนตัวอักษร A 01000010 ใช้แทนตัวอักษร B

5 การแทนข้อมูล ( ต่อ ) รหัสที่ใช้แทนตัวอักขระที่เป็นมาตรฐาน แบบหนึ่ง เรียกว่า รหัสแอสกี (ACII : American Standard Code for Information Interchange)

6 โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) - บิท (Bit : binary digit) : เป็นค่าที่ เล็กที่สุดที่คอมพิวเตอร์รู้จักและทำงานได้ มี ค่า 0 และ 1 - ไบต์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) : ประกอบด้วยกลุ่มของบิต 8 บิต ได้แก่ ตัวเลข, ตัวอักษร, อักขระพิเศษ - เขตข้อมูล (Field) : คือ อักขระที่มา รวมกันแล้วก่อให้เกิดความหมายอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น ชื่อ สกุล อายุ เงินเดือน ที่อยู่

7 โครงสร้างข้อมูล ( ต่อ ) - ระเบียน (Record) : คือ ฟิลด์ที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่น ระเบียน นักศึกษาจะประกอบด้วยรายละเอียดของ ข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ รหัสประจำตัว ชื่อ นักศึกษา เพศ อายุ วิชาเอก ฉะนั้นข้อมูล นักศึกษา 1 คน จะเป็น 1 เรคคอร์ด - แฟ้มข้อมูล (File) : คือ เรคคอร์ด หลายๆ เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษา จะประกอบด้วย เรคคอร์ดของนักศึกษาแต่ละคน


ดาวน์โหลด ppt การแทนข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การมองเห็น ข้อมูลของคอมพิวเตอร์กับการมองเห็นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google