งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 NUMBER SYSTEM ภาษาคน VS ภาษาเครื่อง เลขฐานสิบ (Decimal Number) เลขฐานสอง (Binary Number) เลขฐานแปด (Octal Number) เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 NUMBER SYSTEM ภาษาคน VS ภาษาเครื่อง เลขฐานสิบ (Decimal Number) เลขฐานสอง (Binary Number) เลขฐานแปด (Octal Number) เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 NUMBER SYSTEM ภาษาคน VS ภาษาเครื่อง เลขฐานสิบ (Decimal Number) เลขฐานสอง (Binary Number) เลขฐานแปด (Octal Number) เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number)

2 2 เลขฐานสิบ มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ความหมายของหลักใน เลขฐานสิบ x

3 3 เลขฐานสอง มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 2 ตัว คือ 0 และ 1 ความหมายของหลักใน เลขฐานสอง ( ) 2 1 x

4 4 เลขฐานแปด มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 8 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ความหมายของหลักในเลขฐาน แปด ( ) 8 1 x

5 5 เลขฐานสิบหก มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 16 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E และ F ความหมายของหลักในเลขฐานสิบ หก ( ) 16 1 x

6 6 การเปลี่ยนฐาน (Base Number Conversion) ฐาน 10 เป็น ฐาน 2 กรณีจำนวนเต็ม 1. หาร 2 เก็บเศษไว้จน สิ้นสุด 2. เศษที่คำนวณได้ครั้งแรกจะเป็น หลักแรก เศษที่คำนวณได้ครั้งที่ 2 จะเป็น หลักที่ 2 เศษที่คำนวณได้ครั้งที่ 3 จะเป็น หลักที่ 3…….. จนหมด

7 7 ตัวอย่างเช่น 10=5 เศษ 0 2 5=2 เศษ 1 2 2=1 เศษ 0 2 เพราะฉะนั้น 10 = ( ) 2

8 8 กรณีเป็นทศนิยม 1. คูณด้วย 2 แล้วบันทึกจำนวนเต็ม ไว้เป็นหลักแรกของเลขหน้าสุด 2. เอาเฉพาะทศนิยมที่เหลือ คูณ ด้วย 2 ต่อไป และบันทึกจำนวน เต็มไว้เป็นหลักถัดไปของเลขหลัง จุด 3. ทำไปจนได้จำนวนตำแหน่งหลัง จุดที่พอใจ ( ถ้าไม่ลงตัว )

9 9 ตัวอย่าง ( แบบลงตัว ) 0.25 x 2= 0.50 จำนวน เต็ม x 2 =1.00 จำนวนเต็ม 1 เพราะฉะนั้น 0.25= (0.01) 2

10 10 ตัวอย่าง ( แบบไม่ลงตัว ) 0.1 x 2=0.2 จำนวนเศษ x 2=0.4 จำนวนเศษ x 2=0.8 จำนวนเศษ x 2=1.6 จำนวนเศษ x 2=1.2 จำนวนเศษ x 2=0.4 จำนวนเศษ 0 เพราะฉะนั้น 0.1 = ( …) 2

11 11 เน้นการเปลี่ยนฐาน 10 เป็นฐาน 2 การเปลี่ยนฐาน 2 เป็นฐาน 10 เน้น ทำไมต้องฐาน 10 ” 2 ” 8 ” 16

12 12 เลขฐาน สอง เลขฐาน สิบ เลขฐาน สิบหก

13 13 การแทนข้อมูล (Data Representation) 1. การแทนสัญญลักษณ์ ASCII 2. การแทนตัวเลข 2.1 การแทนจำนวนเต็ม 2.2 การแทนจำนวนจริง

14 14 การแทนจำนวนเต็ม S S...…. 16 bit Sign bit ( บิท เครื่องหมาย )

15 15 หลักการ 1’S Complement การแทนเลขจำนวนเต็มบวก และเลขจำนวนเต็มลบ Compleme nt

16 16 000= = = = = = = = - 3 คอมพิวเตอร์ บวกได้อย่าง เดียว จึงนำ หลักการของ Complemen t เข้ามาช่วย ทำให้ คอมพิวเตอร์ลบ ได้

17 17 ฐาน ฐาน

18 18 ฐาน ฐาน

19 19 ทำไมต้อง 2 Complement เพราะมี 0 ซ้ำกัน + 3= = = 001 0= = = = = 100

20

21 Over flow Under flow

22 22 ข้อ 1 ข้อ 1. จงหาค่าสูงสุดและต่ำสุด ของ เลขฐาน 2 จำนวน 8 บิท ที่ใช้ หลักการ 2’ complement ในการ แทนเลขจำนวนเต็ม ข้อ 2 ข้อ 2. จงหาค่าสูงสุดและต่ำสุด ของเลขฐาน 2 จำนวน 32 บิท ที่ ใช้หลักการ 2’ complement ในการ แทนเลขจำนวนเต็ม

23 23 การแทนข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ 1. แทนข้อมูลเป็นอักขระ ASCII Code 2. แทนข้อมูลเป็นค่าตัวเลข 2.1 เลขจำนวนเต็ม (integer) 2.2 เลขจำนวนจริง (floating point)

24 24 ASCII Code A= B= Z= a= b= = = = Z=

25 25 เลขจำนวนเต็ม (integer) s Sign bit = = - 32, = 32, =? = ?

26 26 เลขจำนวนจริง (Floating Point) s Exponential mantissa Sig n Exponention เป็น integer จึงใช้หลัก ของ 2 ’s Complement Mantissa คือ เลขฐานสองหลังจุด S คือ บิทเครื่องหมาย

27 } เท่ากับ x เท่ากับ x 2 =

28 เท่ากับ x 10 (10111) เท่ากับ x 2 23 เท่ากับ = ? =?

29 29 %Error ร้อยละความ คลาดเคลื่อน = ค่าจริง - ค่าที่ คอมพิวเตอร์แทนได้ X 100 ค่า จริง

30 30 จงเก็บค่าต่อไปนี้ ในรูป floating point ขนาด 16 bits แล้วคำนวณ ความคลาดเคลื่อน

31 31 จงเปรียบเทียบ % Error ใน การแทนค่า 0.01 ขนาด 16 bits กับขนาด 32 bits


Download ppt "1 NUMBER SYSTEM ภาษาคน VS ภาษาเครื่อง เลขฐานสิบ (Decimal Number) เลขฐานสอง (Binary Number) เลขฐานแปด (Octal Number) เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number)"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google