งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 NUMBER SYSTEM ภาษาคน VS ภาษาเครื่อง เลขฐานสิบ (Decimal Number) เลขฐานสอง (Binary Number) เลขฐานแปด (Octal Number) เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 NUMBER SYSTEM ภาษาคน VS ภาษาเครื่อง เลขฐานสิบ (Decimal Number) เลขฐานสอง (Binary Number) เลขฐานแปด (Octal Number) เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 NUMBER SYSTEM ภาษาคน VS ภาษาเครื่อง เลขฐานสิบ (Decimal Number) เลขฐานสอง (Binary Number) เลขฐานแปด (Octal Number) เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number)

2 2 เลขฐานสิบ มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ความหมายของหลักใน เลขฐานสิบ x

3 3 เลขฐานสอง มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 2 ตัว คือ 0 และ 1 ความหมายของหลักใน เลขฐานสอง ( ) 2 1 x

4 4 เลขฐานแปด มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 8 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ความหมายของหลักในเลขฐาน แปด ( ) 8 1 x

5 5 เลขฐานสิบหก มีสัญญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 16 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E และ F ความหมายของหลักในเลขฐานสิบ หก ( ) 16 1 x

6 6 การเปลี่ยนฐาน (Base Number Conversion) ฐาน 10 เป็น ฐาน 2 กรณีจำนวนเต็ม 1. หาร 2 เก็บเศษไว้จน สิ้นสุด 2. เศษที่คำนวณได้ครั้งแรกจะเป็น หลักแรก เศษที่คำนวณได้ครั้งที่ 2 จะเป็น หลักที่ 2 เศษที่คำนวณได้ครั้งที่ 3 จะเป็น หลักที่ 3…….. จนหมด

7 7 ตัวอย่างเช่น 10=5 เศษ 0 2 5=2 เศษ 1 2 2=1 เศษ 0 2 เพราะฉะนั้น 10 = ( ) 2

8 8 กรณีเป็นทศนิยม 1. คูณด้วย 2 แล้วบันทึกจำนวนเต็ม ไว้เป็นหลักแรกของเลขหน้าสุด 2. เอาเฉพาะทศนิยมที่เหลือ คูณ ด้วย 2 ต่อไป และบันทึกจำนวน เต็มไว้เป็นหลักถัดไปของเลขหลัง จุด 3. ทำไปจนได้จำนวนตำแหน่งหลัง จุดที่พอใจ ( ถ้าไม่ลงตัว )

9 9 ตัวอย่าง ( แบบลงตัว ) 0.25 x 2= 0.50 จำนวน เต็ม x 2 =1.00 จำนวนเต็ม 1 เพราะฉะนั้น 0.25= (0.01) 2

10 10 ตัวอย่าง ( แบบไม่ลงตัว ) 0.1 x 2=0.2 จำนวนเศษ x 2=0.4 จำนวนเศษ x 2=0.8 จำนวนเศษ x 2=1.6 จำนวนเศษ x 2=1.2 จำนวนเศษ x 2=0.4 จำนวนเศษ 0 เพราะฉะนั้น 0.1 = ( …) 2

11 11 เน้นการเปลี่ยนฐาน 10 เป็นฐาน 2 การเปลี่ยนฐาน 2 เป็นฐาน 10 เน้น ทำไมต้องฐาน 10 ” 2 ” 8 ” 16

12 12 เลขฐาน สอง เลขฐาน สิบ เลขฐาน สิบหก

13 13 การแทนข้อมูล (Data Representation) 1. การแทนสัญญลักษณ์ ASCII 2. การแทนตัวเลข 2.1 การแทนจำนวนเต็ม 2.2 การแทนจำนวนจริง

14 14 การแทนจำนวนเต็ม S S...…. 16 bit Sign bit ( บิท เครื่องหมาย )

15 15 หลักการ 1’S Complement การแทนเลขจำนวนเต็มบวก และเลขจำนวนเต็มลบ Compleme nt

16 16 000= = = = = = = = - 3 คอมพิวเตอร์ บวกได้อย่าง เดียว จึงนำ หลักการของ Complemen t เข้ามาช่วย ทำให้ คอมพิวเตอร์ลบ ได้

17 17 ฐาน ฐาน

18 18 ฐาน ฐาน

19 19 ทำไมต้อง 2 Complement เพราะมี 0 ซ้ำกัน + 3= = = 001 0= = = = = 100

20

21 Over flow Under flow

22 22 ข้อ 1 ข้อ 1. จงหาค่าสูงสุดและต่ำสุด ของ เลขฐาน 2 จำนวน 8 บิท ที่ใช้ หลักการ 2’ complement ในการ แทนเลขจำนวนเต็ม ข้อ 2 ข้อ 2. จงหาค่าสูงสุดและต่ำสุด ของเลขฐาน 2 จำนวน 32 บิท ที่ ใช้หลักการ 2’ complement ในการ แทนเลขจำนวนเต็ม

23 23 การแทนข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ 1. แทนข้อมูลเป็นอักขระ ASCII Code 2. แทนข้อมูลเป็นค่าตัวเลข 2.1 เลขจำนวนเต็ม (integer) 2.2 เลขจำนวนจริง (floating point)

24 24 ASCII Code A= B= Z= a= b= = = = Z=

25 25 เลขจำนวนเต็ม (integer) s Sign bit = = - 32, = 32, =? = ?

26 26 เลขจำนวนจริง (Floating Point) s Exponential mantissa Sig n Exponention เป็น integer จึงใช้หลัก ของ 2 ’s Complement Mantissa คือ เลขฐานสองหลังจุด S คือ บิทเครื่องหมาย

27 } เท่ากับ x เท่ากับ x 2 =

28 เท่ากับ x 10 (10111) เท่ากับ x 2 23 เท่ากับ = ? =?

29 29 %Error ร้อยละความ คลาดเคลื่อน = ค่าจริง - ค่าที่ คอมพิวเตอร์แทนได้ X 100 ค่า จริง

30 30 จงเก็บค่าต่อไปนี้ ในรูป floating point ขนาด 16 bits แล้วคำนวณ ความคลาดเคลื่อน

31 31 จงเปรียบเทียบ % Error ใน การแทนค่า 0.01 ขนาด 16 bits กับขนาด 32 bits


ดาวน์โหลด ppt 1 NUMBER SYSTEM ภาษาคน VS ภาษาเครื่อง เลขฐานสิบ (Decimal Number) เลขฐานสอง (Binary Number) เลขฐานแปด (Octal Number) เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google