งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOFTWARE-rt1 Project Life Cycle StartFinish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOFTWARE-rt1 Project Life Cycle StartFinish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOFTWARE-rt1 Project Life Cycle StartFinish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out

2 SOFTWARE-rt2 Conceptual Framework Good Governance, CSR ICT Technology Infrastructure วิธีการทำงานของ ตัวประมวลผลสารสนเทศมี การ ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบโครง สร้าง หน้าที่ด้วยสถาปัตยกรรมองค์ประกอบ 6 ส่วน ในตัวประมวลผลสารสนเทศ ได้แก่ ……………..

3 SOFTWARE-rt3 การ ทำ ~30 % - 40% ขั้นตอ น 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)  INFORMATION  Hardware/ Software Of Computer and Network  People ware  BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS Digital Firms ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 Softwar e Back Bone ขับเคลื่อ นห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวน งาน ICT ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 3 กำหนดกรอบ เวลา ….>  BUDGETS แกนตั้งการสร้างความ พร้อม จัดสรรทรัพยารที่ จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ >> บรรลุแผน ICT ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดัน การบริหาร จัดการที่ดี ตามแผน แม่บท ICT / SISP การแก้ไข ปิด โครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัป ระบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการ ศูนย์ข้อมูล. เพื่อ MA ขั้นตอน 1 การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษ า วิเคราะห์และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนง านและ ข้อมูล ทบทว น ขอบเขต การบริหาร โครงการไอ ทีที่ดี GoalsGoalsArchitecture BusinessBusinessProcessArchitecture DataDataArchitecture ApplicationApplicationArchitecture ICTICT Infrastructure InfrastructureArchitecture ICTICT Good Governance Architecture ออกแบบ

4 SOFTWARE-rt4 An enterprise architecture (EA) สถาปัตยกรรม องค์กรสมัยใหม่ หมายถึง การกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ องค์ประกอบ ส่วนต่างๆภายในองค์กร และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง กัน เพื่อการสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพิ่ม (Value Chain) ที่ ส่งเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน การกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ องค์ประกอบ ส่วนต่างๆภายในองค์กร และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง กัน เพื่อการสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพิ่ม (Value Chain) ที่ ส่งเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบของส่วนต่างๆขององค์กร และ สิ่งแวดล้อม มีวิวัฒนาการ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นองค์ รวม เพื่อทำหน้าที่ กำหนดเป้าประสงค์ (Goals) กระบวนงาน (Business Process) สารสนเทศ (Business Information) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Applications) โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Infrastructures) และการบริหารจัดการที่ดดี (ICT Good Governance) ทั้งนี้ องค์ประกอบของส่วนต่างๆขององค์กร และ สิ่งแวดล้อม มีวิวัฒนาการ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นองค์ รวม เพื่อทำหน้าที่ กำหนดเป้าประสงค์ (Goals) กระบวนงาน (Business Process) สารสนเทศ (Business Information) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Applications) โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Infrastructures) และการบริหารจัดการที่ดดี (ICT Good Governance) An enterprise architecture (EA) Theory

5 SOFTWARE-rt5 Practitioners of EA call themselves "enterprise architects." An enterprise architect is a person responsible for developing the enterprise architecture and is often called upon to draw conclusions from it. By producing an enterprise architecture, architects are providing a tool for identifying opportunities to improve the enterprise, in a manner that more effectively and efficiently pursues its purpose. enterprise architectsenterprise architects An enterprise architecture (EA) Theory 2

6 SOFTWARE-rt6 1. The scope of an enterprise architecture 2. Methods and frameworks 3. Areas of practice 4. Using an enterprise architecture 5. The growing use of enterprise architecture 6. Relationship to other disciplines 7. Published examples of enterprise architecture 8. See also 9. References 10. Related External Links บริบท กรอบ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร สมัยใหม่

7 SOFTWARE-rt7 The scope of an enterprise architecture 1. The scope of an enterprise architecture


ดาวน์โหลด ppt SOFTWARE-rt1 Project Life Cycle StartFinish Resource requirements Time Definition and organization Planning Execution Close out.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google