งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROJECT-Man-rt1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROJECT-Man-rt1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROJECT-Man-rt1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition / Scope / Requirements Definition / Scope / Requirements Planning and Resource Allocation Track & Control Reporting Review Completion & Assessment Scope Management Workplan Management Resource Management (Time, Cost, People) Deliverable Mgmt Quality Management Transition Plan Int/Ext Vendor Management

2 PROJECT-Man-rt2 สมมติฐาน แนวคิดเรื่องระยะเวลา (PHASES) การเกิด แก่ และ ตาย ของโครงการ

3 PROJECT-Man-rt3 การ ทำ ~30 % - 40% ขั้นตอ น 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ดี (Scope = Resources + Time)  INFORMATION  Hardware/ Software Of Computer and Network  People ware  BUSINESS RULE / ACTS:- Structured Rules / Code of Conducts/ ETHICS Digital Firms ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 Softwar e Back Bone ขับเคลื่อ นห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวน งาน ICT ขับ เคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 3 กำหนดกรอบ เวลา ….>  BUDGETS แกนตั้งการสร้างความ พร้อม จัดสรรทรัพยารที่ จำกัดของโครงการ CSF of ICT Infrastructure (CBIS/ TBIS) คือ >> บรรลุแผน ICT ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และ ผลักดัน การบริหาร จัดการที่ดี ตามแผน แม่บท ICT / SISP การแก้ไข ปิด โครงการ ~-30% -10% ขั้นตอน 3 การทดสอบและปรัป ระบบ ฝึกอบรม ใช้งาน และจัดการ ศูนย์ข้อมูล. เพื่อ MA ขั้นตอน 1 การคิด ~40% -50% ขั้นตอน 1 การศึกษ า วิเคราะห์และออก แบบเป้า ประสงค์ กระบวนง านและ ข้อมูล ทบทว น ขอบเขต การบริหาร โครงการไอ ทีที่ดี GoalsGoalsArchitecture BusinessBusinessProcessArchitecture DataDataArchitecture ApplicationApplicationArchitecture ICTICT Infrastructure InfrastructureArchitecture ICTICT Good Governance Architecture ออกแบบ

4 PROJECT-Man-rt4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ หลังจบโครงการ / ปิดโครงการ ขั้นตอนที่ 3 การบำรุงรักษาและบริหารศูนญ์ ICT/ MA การประเมินผลสัมฤทธิ์ 1. วิเคราะห์ขั้นวุฒิภาวะเติบโต ตัวประมวลผล สารสนเทศระดับองค์กร ICT Richard L. Nolan, Stages of growth model (SGM) พศ. 2513- 2522 The diagram above shows six stages, and the model suggests that: Stage 1: Evolution of IT in organisations begins in an initiation stage. Stage 2: This is followed by expeditious spreading of IT in a contagion stage. Stage 3: After that, a need for control arises. Stage 4: Next, integration of diverse technological solutions evolves. Stage 5: Administration/management of data is necessitated, to allow development without chaotic and increasing IT expenditures. Stage 6: Finally, in the maturity stage, constant growth will occur.

5 PROJECT-Man-rt5 Stage 6 key points: Nolan's Model Stages of Growth Model (SGM) 1)systems that reflect the real information needs of the organisation. 2)use of data resources to develop competitive and opportunistic applications. 3)data processing organisation viewed solely as a data resource function. 4)data processing emphasis on data resource strategic planning. 5)ultimately, users and DP department jointly responsible for the use of data resources within the organization. 6)manager of IT system takes on the same importance in the organisational hierarchy as (say) the director of finance or director of HR. การประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ หลังจบโครงการ / ปิดโครงการขั้นตอนที่ 3 การ บำรุงรักษาและบริหารศูนญ์ ICT/ MA ต่อ การประเมินผลสัมฤทธิ์

6 PROJECT-Man-rt6 Richard Nolan arranged the development in 3 eras 1)Data processing era  Initialization  Propagation  Control 2)DB Era of the data processing  Integration  IT-architecture  Decartelization การประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ หลังจบโครงการ / ปิดโครงการขั้นตอนที่ 3 การ บำรุงรักษาและบริหารศูนญ์ ICT/ MA ต่อ การประเมินผลสัมฤทธิ์

7 PROJECT-Man-rt7 3). Network era  Distribution  Reorganization & Collaboration  Personalisierung & privatisation To the development of the IT Nolan set up four theses 1)The development of the IT carries out itself in stages. 2)A stage can be begun only then if the preceding is final 3)No enterprise can acquire a jumping over of a Entwicklungsstufe. 4)It must exist an equilibrium in the learning ranges IT-resources, IT- management, IT-costs, IT-users and IT-ranges of application. การประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ หลังจบโครงการ / ปิดโครงการขั้นตอนที่ 3 การ บำรุงรักษาและบริหารศูนญ์ ICT/ MA ต่อ การประเมินผลสัมฤทธิ์

8 PROJECT-Man-rt8 2. สมมติฐาน การประเมินผลโครงการ VS. EVALUATION (Set of Measurements) 1. การประเมินผลโครงการ หมายถึงเป้าประสงค์ และ ยุทธศาสตร์บรรลุ SE หมายถึงเป้าประสงค์ และ ยุทธศาสตร์บรรลุ SE หมายถึงเป้าประสงค์ และ ยุทธศาสตร์บรรลุ SE 1.1 การสร้าง Information Goods ค้นหาความ จริง / Metaphysics & Ontology of Value Chain of Information Processors เช่น ศึกษาวิเคราะห์ ค้นหาคุณค่าของความจริงจนถึงระดับ SG/ IPR เป้นตัววัดและแจงนับทั้ง Analog, Digital ภายใต้ บริบทของสังคมชุมชน ยอมรับ ต้องการมีส่วนร่วม ( ตัวประมวลผลสารสนเทศหนึ่ง ) VS. Shareholders/ Stockholders/ Stakeholders 1.1 การสร้าง Information Goods ค้นหาความ จริง / Metaphysics & Ontology of Value Chain of Information Processors เช่น ศึกษาวิเคราะห์ ค้นหาคุณค่าของความจริงจนถึงระดับ SG/ IPR เป้นตัววัดและแจงนับทั้ง Analog, Digital ภายใต้ บริบทของสังคมชุมชน ยอมรับ ต้องการมีส่วนร่วม ( ตัวประมวลผลสารสนเทศหนึ่ง ) VS. Shareholders/ Stockholders/ Stakeholders 1.2 การประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจาก IPO Logic ครบวงจร โดยวัดจากผลกระทบย้อนกลับ จากผลกระทบ ผลลัพธ์ ผลผลิต … ปัจจัยบริหาร โครงการ และความสัมพันธ์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการวัดแต่ละอัน คือตัว Value Chain ของโครงการ ที่สามารถวัด แจงนับได้ทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ (Interdisciplinary- เชิง ปริมาณแบบ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ เชิง คุณภาพบรรยาย อธิบาย พยากรณ์ และควบคุม แบบสังคมศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ) 1.2 การประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจาก IPO Logic ครบวงจร โดยวัดจากผลกระทบย้อนกลับ จากผลกระทบ ผลลัพธ์ ผลผลิต … ปัจจัยบริหาร โครงการ และความสัมพันธ์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการวัดแต่ละอัน คือตัว Value Chain ของโครงการ ที่สามารถวัด แจงนับได้ทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ (Interdisciplinary- เชิง ปริมาณแบบ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ เชิง คุณภาพบรรยาย อธิบาย พยากรณ์ และควบคุม แบบสังคมศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ) การประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจาก IPO Logic ครบวงจร ที่สามารถวัด แจงนับได้ทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ การประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดจาก IPO Logic ครบวงจร ที่สามารถวัด แจงนับได้ทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ

9 PROJECT-Man-rt9 สมมติฐาน การประเมินผลโครงการ VS. EVALUATION (Set of Measurements) 1.3 คุณค่าที่ได้รับ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) ต้องมีมาตรฐานสากลรองรับ โดยตัวประมวลผลสารสนเทศทุกระดับรองรับ เช่น มาตรฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Applications) หรือองค์กร BPO ที่ได้มีการ ประเมินมาตรฐานวุฒิภาวะจากองค์กร CMMI, ISO, ANSI, IEEE, WTO, WIPO ฯลฯ ( ไทยมี สมอก. สำนักงานหนี้สาธารณะฯ ) 1.3 คุณค่าที่ได้รับ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) ต้องมีมาตรฐานสากลรองรับ โดยตัวประมวลผลสารสนเทศทุกระดับรองรับ เช่น มาตรฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Applications) หรือองค์กร BPO ที่ได้มีการ ประเมินมาตรฐานวุฒิภาวะจากองค์กร CMMI, ISO, ANSI, IEEE, WTO, WIPO ฯลฯ ( ไทยมี สมอก. สำนักงานหนี้สาธารณะฯ ) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) มาตรฐานวุฒิภาวะจากองค์กร CMMI, ISO, IEEE, การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) มาตรฐานวุฒิภาวะจากองค์กร CMMI, ISO, IEEE, 1.4 การได้รับคุณค่าเพิ่ม ของตัวประมวลผล สารสนเทศที่ถูกดำเนินการ และยังมีความ เกี่ยวพันและ ข้ามระดับ ส่งผลกระทบกับตัว ประมวลผลสารสนเทศอื่นๆซึ่งสามารถตรวจสอบ ได้ โปร่งใส มีกฎกติกา Code of Conduct/ Ethics ไม่เลือกปฏิบัติ มีส่วนร่วม การช่วยตัดสิน คุณค่า (Assistance) อย่างต่อเนื่อง 1.4 การได้รับคุณค่าเพิ่ม ของตัวประมวลผล สารสนเทศที่ถูกดำเนินการ และยังมีความ เกี่ยวพันและ ข้ามระดับ ส่งผลกระทบกับตัว ประมวลผลสารสนเทศอื่นๆซึ่งสามารถตรวจสอบ ได้ โปร่งใส มีกฎกติกา Code of Conduct/ Ethics ไม่เลือกปฏิบัติ มีส่วนร่วม การช่วยตัดสิน คุณค่า (Assistance) อย่างต่อเนื่อง

10 PROJECT-Man-rt10 สมมติฐาน การประเมินผลโครงการ VS. EVALUATION (Set of Measurements) 1.5 การวัดตามตัวชี้วัด RBMS/ KPI ที่ระบุไว้ใน โครงการที่ได้มีความตกลง เห็นชอบร่วมกัน ระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้อนุมัติ 1.5 การวัดตามตัวชี้วัด RBMS/ KPI ที่ระบุไว้ใน โครงการที่ได้มีความตกลง เห็นชอบร่วมกัน ระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้อนุมัติ 1.6 การประเมินโครงการ จึงเป็นการบริหารมุ่ง เป้าหมายคุณค่า ที่เป็นคุณภาพชีวิตและ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดี 1.6 การประเมินโครงการ จึงเป็นการบริหารมุ่ง เป้าหมายคุณค่า ที่เป็นคุณภาพชีวิตและ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีคุณภาพชีวิต 2. การประเมินผลโครงการ มีแนวทางศึกษา วิเคราะห์โครงการ หลากหลายวิชาการ (Interdisciplinary/ Multidisciplinary) มี ระเบียบวิธีการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงานประเมินและวัด ด้วยปรัฐญาบริสุทธ์และ ปรัชญาประยุกต์ หรือแม้แต่พุทธศาสนายังมีการ วัดดัชนีชี้วัดความสุขจากทั้งกายใจจิตวิญญาณ /A-Z เพราะเชื่อว่าทุกโครงการเป็นสิ่งมีชีวิต สัจ ธรรมตามไตรลักษณ์สี่ VS. บรรลุการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์โดยองค์รวม. บรรลุการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์โดยองค์รวม. บรรลุการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์โดยองค์รวม

11 PROJECT-Man-rt11 การบริหารยุทธศาสตร์ ( การบริหารอริยะสัจ สี่ ) 1. New Economy:- การบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนา เสรษฐกิจและสังคมคือ การบริหารยุทธศาสตร์ ระบบธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่แน่นอน ( การบริหารอริยะสัจ สี่ ) ตัวอย่าง กฎเกณฑ์ การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ที่ดี คือ การบริหารเชิงระบบ RBMS 2. ขอบเขต บริบทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS / Manmade Systems 2.1 OUTCOM E ผลลัพธ์ การ ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ Web Service 2.2 OUTPUT ผลผลิต โปรแกรม SOA Applicati on, Menu Driven 2.3 PROCE SS/ SE ภายใต้ SOA: Service Oriented Architectu re 2,4 INPUT ปัจจัย ก่อให้เกิด ความสำเ ร็จ CSF:- CBIS, TBIS 2.7 GOAL วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาส ตร์ 2.6 SISP: Strategic Information Systems Planning/ ICT Master Plan/FF 2.5 ทบทวน IMPACTS/ FB สารสนเทศ องคความรู้ IPS สนับสนุน นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ 3. การบริหารการพัฒนาโครงการ WEB SERVICE / SOA Application


ดาวน์โหลด ppt PROJECT-Man-rt1 Project Framework Risk & Issue Management Sponsor Management Communication Management InitiatePrepareExecute & Control Close Startup Definition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google