งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ (ศูนย์ข้อมูล) Type of Information in Digital Firm 1.Problems: What is information requirements.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ (ศูนย์ข้อมูล) Type of Information in Digital Firm 1.Problems: What is information requirements."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ (ศูนย์ข้อมูล) Type of Information in Digital Firm 1.Problems: What is information requirements of organization 2.Functional organization 3.Organizational Activity

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 ความหมาย IS=MIS โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล (ศูนย์ข้อมูลดิจิตอล) ประกอบด้วยระบบย่อยขององค์กรดิจิตอล ระบบย่อยที่ 1 ส่วนประกอบการปฏิบัติงานองค์กรอัตโนมัติ คือโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ CBIS, TBIS มีระบบการทำงาน I-P-O ของ Data warehouse, Data base, Network (Internet, Intranet, Extranet) : ความหมาย MIS แง่เทคนิค หรือผู้ผลิต MIS (MIS Supplier chain) ระบบย่อยที่ 2 ส่วนประกอบการทำหน้าที่ขององค์กร คือโครงสร้างระบบสารสนเทศ ตาม บทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กร ตามแนวนอน :-Manufacturing, Logistics, Finance, Accounting, HRD, Sales and Marketingเช่น MIS of MCBA, ERP, FIS, AIS, PIS ความหมาย MIS แง่ผู้ใช้ หรือ ลูกค้า MIS (MIS Demand chain) ระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบการสนับสนุนการตัดสินใจ คือโครงสร้างระบบสารสนเทศ สนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา :- Unstructured, Structured, Semi structured problems ความหมาย MIS แง่ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการตัดสินใจองค์กร โระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบด้านการบริหารกิจกรรมองค์กร คือ โครงสร้างระบบสารสนเทศ ด้านกิจกรรมการบริหารองค์กร :- Strategic level, Tactical/Management level, Knowledge level, Operational levelความหมาย MIS ของผู้บริหาร ระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบการบูรณาการการจัดการองค์กร คือ โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความหมาย MIS สากล CBIS, TBIS Business Core of Organization And Types of IS

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 Business Core of Organization And Types of IS

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 OthersR/DPayrollProductionControlAccount payable payableInventoryControlAccount receivable receivableOrderEntryMarketing Mission? Strategy Policy Decision Planning :- EIS/ES:-Vision, Mission? Implementation by SW PM:- Tactical Management control :- OAS,MIS Build ICT Center for EDPS Operational control :- Routine Transaction Processing :- Services Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ?? How to BUILD MIS Up-stream to Down-stream??????

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5 โครงสร้างระบบ สารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ) ประกอบด้วยระบบย่อย ขององค์กรดิจิตอล

6 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 6 Executive Support Systems (ESS)Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS)Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS)Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KWS)Knowledge Work Systems (KWS) Office SystemsOffice Systems Transaction Processing Systems (TPS)Transaction Processing Systems (TPS) Major Types of Systems

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 7 Accounting: IS - DSS - AIISDSSAI Banking: IS - DSS - AIISDSSAI Consulting: IS - DSS - AIISDSSAI Education: IS - DSS - AIISDSSAI Entertainment: IS - DSS - AIISDSSAI Finance: IS - DSS - AIISDSSAI Government: IS - DSS - AIISDSSAI Healthcare: IS - DSS - AIISDSSAI Hospitality: IS - DSS - AIISDSSAI Law : IS - DSS - AIISDSSAI Management: IS - DSS - AIISDSSAI Marketing: IS - DSS - AIISDSSAI Medicine: IS - DSS - AIISDSSAI Military: IS - DSS - AIISDSSAI Small Business: IS - DSS - AIISDSSAI Technology: IS - DSS - AIISDSSAI ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % Key Concepts Industrywise Applications Information Systems (IS) Decision Support Systems (DSS) Artificial Intelligence (AI)


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ (ศูนย์ข้อมูล) Type of Information in Digital Firm 1.Problems: What is information requirements.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google