งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ (ศูนย์ข้อมูล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ (ศูนย์ข้อมูล)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ (ศูนย์ข้อมูล)
Type of Information in Digital Firm Problems: What is information requirements of organization Functional organization Organizational Activity MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

2 โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล
ความหมาย IS=MIS โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล (ศูนย์ข้อมูลดิจิตอล) ประกอบด้วยระบบย่อยขององค์กรดิจิตอล Business Core of Organization And Types of IS โระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบด้านการบริหารกิจกรรมองค์กร คือ โครงสร้างระบบสารสนเทศ ด้านกิจกรรมการบริหารองค์กร :- Strategic level, Tactical/Management level, Knowledge level, Operational levelความหมาย MIS ของผู้บริหาร CBIS, TBIS ระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบการบูรณาการการจัดการองค์กร คือโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความหมาย MIS สากล ระบบย่อยที่ 3 ส่วนประกอบการสนับสนุนการตัดสินใจ คือโครงสร้างระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา :- Unstructured, Structured, Semi structured problems ความหมาย MIS แง่ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันการตัดสินใจองค์กร ระบบย่อยที่ 2 ส่วนประกอบการทำหน้าที่ขององค์กร คือโครงสร้างระบบสารสนเทศ ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กร ตามแนวนอน :-Manufacturing, Logistics, Finance, Accounting, HRD, Sales and Marketingเช่น MIS of MCBA, ERP, FIS, AIS, PIS ความหมาย MIS แง่ผู้ใช้ หรือ ลูกค้า MIS (MIS Demand chain) ระบบย่อยที่ 1 ส่วนประกอบการปฏิบัติงานองค์กรอัตโนมัติ คือโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ CBIS, TBIS มีระบบการทำงาน I-P-O ของ Data warehouse, Data base, Network (Internet, Intranet, Extranet) : ความหมาย MIS แง่เทคนิค หรือผู้ผลิต MIS (MIS Supplier chain) CBIS, TBIS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

3 Business Core of Organization
And Types of IS MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

4 How to BUILD MIS Up-stream to Down-stream??????
Production Control R/D Inventory Control Order Entry Marketing Account receivable Account payable Payroll Others Strategy Policy Decision Planning :- EIS/ES:-Vision, Mission? Implementation by SW PM:- Tactical Management control :- OAS,MIS Build ICT Center for EDPS Operational control :- Routine Transaction Processing :- Services Data Mining/DW/DBs /Web Services/KB ?? MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

5 โครงสร้างระบบสารสนเทศ หรือ MIS ขององค์กรดิจิตอล
(ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ) ประกอบด้วยระบบย่อยขององค์กรดิจิตอล MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

6 Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS)
Major Types of Systems Executive Support Systems (ESS) Decision Support Systems (DSS) Management Information Systems (MIS) Knowledge Work Systems (KWS) Office Systems Transaction Processing Systems (TPS) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005

7 Accounting: IS - DSS - AI Banking: IS - DSS - AI
ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % Accounting: IS - DSS - AI Banking: IS - DSS - AI Consulting: IS - DSS - AI Education: IS - DSS - AI Entertainment: IS - DSS - AI Finance: IS - DSS - AI Government: IS - DSS - AI Healthcare: IS - DSS - AI Hospitality: IS - DSS - AI Law : IS - DSS - AI Management: IS - DSS - AI Marketing: IS - DSS - AI Medicine: IS - DSS - AI Military: IS - DSS - AI Small Business: IS - DSS - AI Technology: IS - DSS - AI ตัวอย่าง วิธีการแปลงองค์ความรู้ MISเทางวิชาการสาขาต่างๆเข้าสู่ MISลงสู่ภาคปฏิบัติ REAL SECTORS 60 % Key Concepts Industrywise Applications  Information Systems (IS)  Decision Support Systems (DSS) Artificial Intelligence (AI) MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ (ศูนย์ข้อมูล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google