งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การจัดการสารสนเทศ และ ระบบสารสนเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้และปัญญา ปัญญา (Wisdom) ความรู้ (Knowledge) สารสนเทศ (Information)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การจัดการสารสนเทศ และ ระบบสารสนเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้และปัญญา ปัญญา (Wisdom) ความรู้ (Knowledge) สารสนเทศ (Information)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การจัดการสารสนเทศ และ ระบบสารสนเทศ

2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้และปัญญา ปัญญา (Wisdom) ความรู้ (Knowledge) สารสนเทศ (Information) ข้อมูล (Data)

3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่สารสนเทศ ความรู้และปัญญา ข้อมูล สารสนเ ทศ ความ รู้ ปัญญ า

4 หน้าที่ของระบบสารสนเทศ Inpu t Processi ng Outp ut Information System Organiz ation Suppl iers Custome rs Regula tory Agenci es Compe titors Stockho lders Feedb ack Environ ment ลูกค้า (Customers) ผู้จัด ส่งสินค้า (Suppliers) คู่แข่งขัน (Competitors) ผู้ถือหุ้น (Stockholders) หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับกฎระเบียบ (Regulatory Agencies)

5 ประโยชน์ของระบบ สารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพในการ บริการลูกค้า สร้างทางเลือกในการ แข่งขัน

6 คุณสมบัติของ สารสนเทศที่ดี  มีความถูกต้องเชื่อถือได้ (Accuracy)  สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable)  ความสมบูรณ์ (Completeness)  ทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness)  ความกระชับ (Conciseness)  ตรงประเด็นหรือตรงตามความ ต้องการ (Relevance)

7 ระดับการบริหารงาน ขององค์กร ผู้บริหาร ระดับสูง ผู้บริหาร ระดับกลาง ผู้บริหาร ระดับต้นหรือระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ประธาน กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ หัวหน้า งาน หัวหน้า ฝ่าย หัวหน้า แผนก

8 การบริหารงานด้าน สารสนเทศ CEO (Chief Executive Officer) ผู้บริหาร สูงสุดขององค์กร CIO (Chief Information Officer) ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ COO (Chief Operating Officer) ผู้บริหาร ด้านการปฏิบัติการ CKO (Chief Knowledge Officer) ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารและจัดการ ความรู้ในองค์กร

9 การจัดโครงสร้างของระบบ สารสนเทศ 1. สารสนเทศที่ได้จากการ ประมวลผลรายการ 4. สารสนเทศ สำหรับการ วางแผนกลยุทธ์ 3. สารสนเทศสำหรับ วางแผนยุทธวิธี 2. สารสนเทศสำหรับวางแผนการปฏิบัติงาน เป็นสารสนเทศที่สรุป มี รายละเอียดน้อย ใช้สำหรับการตัดสินใจและการ วางแผนระยะยาว สารสนเทศจะถูกนำไปใช้ใน การวางแผนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี ( ระยะสั้น ) ใช้สารสนเทศเพื่อ ช่วยสนับสนุน การดำเนินงาน ประจำวัน Database

10 ระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็น ประเภทต่างๆ ดังนี้ ระบบประมวลผลรายการ (TPS : Transaction Processing Systems) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS : Management Information Systems) ระบบสารสนเทศสำนักงาน (OIS : Office Information Systems) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support Systems) ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS : Executive Support Systems)

11 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทำขึ้น เพื่อสร้างระบบสารสนเทศขึ้นใน องค์กรไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบ ใหม่หรือปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่ แล้วให้สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

12 ทำไมจึงต้องพัฒนาระบบ สารสนเทศ องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงหรือ ขยายใหญ่ขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน เทคโนโลยี การแข่งขันทางด้านธุรกิจและ บริการ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานหรือ ลดค่าใช้จ่าย สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

13 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ  ผู้ใช้ระบบ (Users)  นักวิเคราะห์ระบบ (SA : System Analyst)  นักออกแบบระบบ (SD : System Designer)  โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

14 ส่วนประกอบที่สำคัญของการพัฒนา ระบบสารสนเทศ 1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 2. การออกแบบระบบ (System Design) 3. การพัฒนาและติดตั้งระบบเพื่อใช้ งาน (System Implementation)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การจัดการสารสนเทศ และ ระบบสารสนเทศ. ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้และปัญญา ปัญญา (Wisdom) ความรู้ (Knowledge) สารสนเทศ (Information)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google