งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสารสนเทศและ ระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสารสนเทศและ ระบบสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสารสนเทศและ ระบบสารสนเทศ
บทที่ 6 การจัดการสารสนเทศและ ระบบสารสนเทศ

2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้และปัญญา

3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่สารสนเทศ ความรู้และปัญญา

4 หน้าที่ของระบบสารสนเทศ
Environment Suppliers Organization Customers Information System Input Processing Output Feedback Regulatory Agencies Competitors Stockholders ลูกค้า (Customers) ผู้จัด ส่งสินค้า (Suppliers) คู่แข่งขัน (Competitors) ผู้ถือหุ้น (Stockholders) หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับกฎระเบียบ (Regulatory Agencies)

5 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า สร้างทางเลือกในการแข่งขัน

6 คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ (Accuracy) สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ความสมบูรณ์ (Completeness) ทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา (Timeliness) ความกระชับ (Conciseness) ตรงประเด็นหรือตรงตามความต้องการ (Relevance)

7 ระดับการบริหารงานขององค์กร
ได้แก่ ประธานกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก

8 การบริหารงานด้านสารสนเทศ
CEO (Chief Executive Officer) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร CIO (Chief Information Officer) ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ COO (Chief Operating Officer) ผู้บริหารด้านการปฏิบัติการ CKO (Chief Knowledge Officer) ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร

9 การจัดโครงสร้างของระบบสารสนเทศ
1 . สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลรายการ 4. สารสนเทศ สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ 3. สารสนเทศสำหรับวางแผนยุทธวิธี 2. สารสนเทศสำหรับวางแผนการปฏิบัติงาน เป็นสารสนเทศที่สรุป มีรายละเอียดน้อย ใช้สำหรับการตัดสินใจและการวางแผนระยะยาว สารสนเทศจะถูกนำไปใช้ในการวางแผนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี (ระยะสั้น) ใช้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุน การดำเนินงานประจำวัน Database

10 ระบบสารสนเทศแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
ระบบประมวลผลรายการ (TPS : Transaction Processing Systems) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS : Management Information Systems) ระบบสารสนเทศสำนักงาน (OIS : Office Information Systems) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support Systems) ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS : Executive Support Systems)

11 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ทำขึ้นเพื่อสร้างระบบสารสนเทศขึ้นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบใหม่หรือปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 ทำไมจึงต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ
องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายใหญ่ขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันทางด้านธุรกิจและบริการ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานหรือลดค่าใช้จ่าย สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

13 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้ระบบ (Users) นักวิเคราะห์ระบบ (SA : System Analyst) นักออกแบบระบบ (SD : System Designer) โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

14 ส่วนประกอบที่สำคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 2. การออกแบบระบบ (System Design) 3. การพัฒนาและติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน (System Implementation)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสารสนเทศและ ระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google