งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Information System. 2 เหตุใด Information System จึงเป็นสิ่ง สำคัญ เพราะปัจจุบันการแข่งขันทาง ธุรกิจสูง ซึ่งการแข่งขันที่สูงนั้น มีสาเหตุจาก Emergence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Information System. 2 เหตุใด Information System จึงเป็นสิ่ง สำคัญ เพราะปัจจุบันการแข่งขันทาง ธุรกิจสูง ซึ่งการแข่งขันที่สูงนั้น มีสาเหตุจาก Emergence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Information System

2 2 เหตุใด Information System จึงเป็นสิ่ง สำคัญ เพราะปัจจุบันการแข่งขันทาง ธุรกิจสูง ซึ่งการแข่งขันที่สูงนั้น มีสาเหตุจาก Emergence of the Global Economy Transformation of Industrial Economies

3 3 Information System คืออะไร ? คือ การรวบรวม (collect) ประมวลผล (process) จัดเก็บ (store) กระจาย (distribute) สารสนเทศ เพื่อช่วยในการ ตัดสินใจ และ การควบคุมใน องค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้ บุคลากรวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจปัญหา และสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่

4 4 InputProcessOutput Feedback INFORMATION SYSTEM ORGANIZATION ENVIRONMENT CustomersSuppliers CompetitorsStockholdersRegulatory Agencies

5 5 Data ข้อมูล Process Information สารสนเทศ

6 6 สารสนเทศ (Information) คือข้อมูลที่ถูกประมวลให้มี ความหมายและเป็นประโยชน์ ข้อมูล (Data) คือข้อเท็จจริง ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน องค์กร หรือจากสิ่งแวดล้อม และยังไม่ถูกจัดหรือประมวล สิ่งนำเข้า (Input) คือการ รวบรวมข้อมูลจากภายใน องค์กร หรือจากสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำไปประมวลในระบบ สารสนเทศ (Information System)

7 7 การประมวลผล (Processing) คือการเปลี่ยน จัดการ วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็น ประโยชน์ต่อมนุษย์ สิ่งส่งออก (Output) การ กระจายของสารสนเทศที่ถูก ประมวลแล้วไปยังมนุษย์ หรือ กิจกรรม ที่ต้องการใช้ สารสนเทศนั้นๆ Feedback คือสิ่งส่งออกซึ่ง ส่งกลับไปยังบุคคลขององค์กร เพื่อช่วยในการประเมินและ แก้ไขสิ่งนำเข้า

8 8 ธุรกิจ VS วิทยาศาสตร์ Input Process Output Input Process Output ธุรกิจ วิทยาศาสตร์

9 9 Information System Computer based Information System Manual Information System

10 10 Computer-Based Information Systems (CBIS) คือระบบสารสนเทศ (Information System) ที่ต้อง พึ่ง คอมพิวเตอร์ และ software ในการประมวลและ กระจายสารสนเทศ

11 11 Information System - A Business Perspective Information Systems OrganizationTechnology Management

12 12 Information System Organization - เป็นส่วนหนึ่ง ขององค์กร เช่นระบบ IS ของ บริษัท Credit card Management - ใช้ในการ บริหาร โดยช่วยให้ผู้บริหาร บรรลุวัตถุประสงค์ Technology - เป็นเครื่องมือ สำหรับผู้บริหารเพื่อที่จะเผชิญ กับ การเปลี่ยนแปลง

13 13 Technology Computer Hardware Computer Software Storage Technology Telecommunications

14 14 Operational Level Knowledge Level Management Level Strategic Level Senior Managers Middle Managers Knowledge and Data Workers Operational Manager Sales and Marketing ManufacturingAccounting Level GroupsServed

15 15 ประเภทของ Information System Operational Level Knowledge Level Management Level Strategic Level Senior Managers Middle Managers Knowledge and Data Workers Operational Manager ManufacturingAccountingSales and Marketing TPS OAS, KWS DSS, MIS ESS

16 16 ประเภทของ Information System Operational-Level System  Transaction Processing System(TPS) ตัวอย่าง ระบบ บัญชี ระบบสั่งสินค้า ระบบ เงินเดือน ระบบบุคลากร

17 17 ประเภทของ Information System Knowledge-Level System  Office Automation Systems (OAS) ตัวอย่าง Word Processing, Image Storage  Knowledge Work Systems (KWS) ตัวอย่าง Computer- Aided Design, Graphics Workstations

18 18 ประเภทของ Information System Management-Level Systems  Management Information Systems (MIS) ตัวอย่าง การ บริหารการขาย การควบคุม สินค้าคงคลัง การวางแผน งบประมาณ  Decision Support Systems (DSS) ตัวอย่าง การวิเคราะห์ ยอดขาย การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน

19 19 สรุปลักษณะที่สำคัญ ของ MIS MIS จะสนับสนุนการตัดสินใจ ที่เป็นโครงสร้างและค่อนข้าง เป็นโครงสร้างในระดับ ปฏิบัติการและบริหาร อย่างไร ก็ตามมันก็เป็นประโยชน์ต่อ การวางแผนของผู้บริหาร ระดับสูง MIS จะมีลักษณะเป็นการ รายงาน และ ควบคุม ซึ่งจะ ช่วยการทำงานในแต่ละวัน

20 20 สรุปลักษณะที่สำคัญ ของ MIS MIS จะพึ่งข้อมูลภายใน MIS มีความสามารถในการ วิเคราะห์ต่ำ MIS ช่วยในการตัดสินใจโดย การใช้ข้อมูลในอดีตและ ปัจจุบัน MIS มีความยืดหยุ่นต่ำ

21 21 สรุปลักษณะที่สำคัญ ของ MIS MIS จะใช้ข้อมูลภายในเป็น ส่วนใหญ่ สารสนเทศที่ต้องการจาก MIS จะรู้ล่วงหน้าและมักไม่ เปลี่ยนแปลง MIS ต้องการข้อมูลที่ค่อนข้าง ยาว ( หนึ่งถึงสองปี )

22 22 ตัวอย่างรายงาน MIS PRODUCTSALESACTUALPLANNEDACTUAL VS REGIONSALESPLANNED MicrowaveNortheast4,066,7004,800,0000.85 South3,778,1123,750,0001.01 Midwest4,867,0014,600,0001.06 West4,003,4404,400,0000.91 TOTAL 16,715,253 17,550,000 0.95

23 23 สรุปลักษณะที่สำคัญ ของ DSS DSS มีความยืดหยุ่นสูง และ การตอบสนองต่อความความ ต้องการที่เร็ว DSS ให้ผู้ใช้สามารถควบคุม Input และ Output DSS สามารถทำงานได้โดย ไม่จำเป็นต้องพึ่ง programmer

24 24 สรุปลักษณะที่สำคัญ ของ DSS DSS สามารถสนับสนุนการ ตัดสินใจและปัญหา ซึ่งคำตอบ ไม่สามารถรู้ได้ร่วงหน้า DSS สามารถใช้การวิเคราะห์ ที่ซับซ้อนได้

25 25 ประเภทของ Information System Strategic-Level Systems  Executive Support Systems (ESS) ประมาณการยอดขาย 5 ปี วางแผนจัดการ 5 ปี วางแผน งบประมาณ 5 ปี วางแผนกำไร วางแผนกำลังคน

26 26 Knowledge OperationalManagement Strategic Structured Semi- Structured Unstructured TPS DSS MIS KWS OAS ESS Type of Decision Organizational Level

27 27 Interrelationships among systems ESS MISDSS OASTPS


ดาวน์โหลด ppt 1 Information System. 2 เหตุใด Information System จึงเป็นสิ่ง สำคัญ เพราะปัจจุบันการแข่งขันทาง ธุรกิจสูง ซึ่งการแข่งขันที่สูงนั้น มีสาเหตุจาก Emergence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google