งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Slide 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS Management Information System Updated : 29 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Slide 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS Management Information System Updated : 29 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS Management Information System Updated : 29 กรกฎาคม 2552

2 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 2 ข้อมูล => ที่ถูกประมวลผลจะได้ => สารสนเทศ ผู้บริหาร => การตัดสินใจ DATA => PROCESS => INFORMATION Executive => Decision คำถามที่ชวนเรียนรู้ว่า ข้อมูล ประมวลผล และสารสนเทศ คืออะไร ท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องใด อย่างไร นิยาม 1 ความสัมพันธ์ของข้อมูลและ สารสนเทศ

3 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อ แปลง จัดเก็บ เรียกคืน ส่งต่อ ประมวลผล ป้องกัน ต่อข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ นิยาม 2 ความหมายของไอที

4 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 4 การจัดการ (Management Level) มี 3 ระดับ 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 2. การจัดการเชิงกลวิธี (Tactical Management) 3. การจัดการเชิงปฏิบัติการ (Operational Management) ท่านอยู่ระดับใด ในบทบาทใด นิยาม 3 ระดับของการจัดการ

5 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS = Management Information Systems ระบบสนับสนุนผู้บริหาร ESS = Executive Support System ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS = Decision Support System ระบบประมวลผลรายการ TPS = Transaction Processing Systems มีงานใดของท่าน เกี่ยวข้องกับระบบใด นิยาม 4 ความเกี่ยวข้องของเอ็มไอเอส

6 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 6 เป้าหมายของการจัดการระบบ สารสนเทศ 1. เพิ่มประสิทธิผล 2. เพิ่มประสิทธิภาพ 3. สร้างทางเลือกในการแข่งขัน 4. ครองใจลูกค้า และปกป้องจากคู่แข่ง

7 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 7 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 1. ถูกต้อง (Accurate) 2. ทันเวลา (Timeliness) 3. สอดคล้องกับงาน (Relevance) 4. ตรวจสอบได้ (Verifiable)

8 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 8 ข้อพึงระวัง ในการจัดการระบบ สารสนเทศ 1. ความสามารถในการจัดการข้อมูล Data Manipulation 2. ความยืดหยุ่น Flexibility 3. ความปลอดภัยของข้อมูล Data Security 4. ความพอใจของผู้ใช้ User Satisfaction

9 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 9 ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS = Management Information Systems 1. รายงานงบดุลขององค์กร จาก รายการรับจ่ายระดับบุคคล 2. รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากร จาก Portfolio ของบุคคล 3. รายงานผู้สำเร็จการศึกษา จาก ผลการเรียนแต่ละวิชา 4. งบประมาณคงเหลือ ปัจจุบัน จาก รายการรับจ่ายระดับบุคคล 5. ความพึงพอใจต่อหน่วยงาน จาก แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมาย 6. รายงานเก็บภาษีสิ้นวัน จาก การจ่ายภาษีของประชาชน 7. สรุปคำร้องเรียนแยกประเด็น จาก กล่องรับความคิดเห็น 8. ตารางนัดหมายระดับองค์กร จาก ตารางนัดระดับบุคคล 9. สรุปประสิทธิภาพบุคลากร จาก ระบบมอบหมายงาน รายบุคคล

10 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 10 ตัวอย่าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS = Management Information Systems 10. ระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงขององค์กร จาก ตัวบ่งชี้ปัจจัย เสี่ยง 11. ผลวิเคราะห์จำนวนโครงการตามตัวบ่งชี้ จาก ข้อมูล โครงการ 12. ผลวิเคราะห์ขาดลาระดับองค์กร จาก ใบลาระดับบุคคล 13. ผลวิเคราะห์การประชุมตามกรอบยุทธศาสตร์ จาก ข้อมูล วาระ 14. ผลวิเคราะห์การจัดการความรู้องค์กร จาก KM ระดับบุคคล 15. ผลวิเคราะห์จริยธรรมองค์กร จาก ผลการสอบวินัยย้อนหลัง 5ปี

11 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 11 วงจรการพัฒนาระบบ SDLC=System Development Life Cycle 1. ศึกษาปัญหา 2. ศึกษาความเป็นไปได้ 3. ทำความเข้าใจระบบเดิม 4. ออกแบบระบบใหม่ 5. พัฒนาระบบ 6. เปลี่ยนระบบ และติดตั้ง 7. บำรุงรักษา

12 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 12

13 http://www.thaiall.com/mis/misatwork.ppt Slide 13 เทคโนโลยีในปัจจุบัน กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร - BLOG (Knowledge Management Tool) - CMS (Content Management System) - SEO (Search Engine Optimization) - Web 2.0 (User, Content, Tag, RSS) - Google Apps (Calendar, Sites, Blog, Docs) - Traffic Log of User Activities is LAW - HandHeld Computer & Smart Phone - Integration of Internet & Intranet Database


ดาวน์โหลด ppt Slide 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS Management Information System Updated : 29 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google