งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน 2548 13.00-15.00 น. กุลฉัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน 2548 13.00-15.00 น. กุลฉัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน 2548 13.00-15.00 น. กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

2 CHANGE สรุปสัปดาห์ที่ 1-2 Globalization องค์กรต้องการ ระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง องค์กร การปรับตัว ระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศ เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันการปรับตัวขององค์กร การเตรียมตัวของนิสิต ต่อสัปดาห์ ที่ 3-4 เรียนรู้เรื่องระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร

3 สัปดาห์ ที่ 1-2 ระบบ สารสนเท ศหลัก 6 ประเภท สรุปสัปดาห์ที่ 3-4 ความสัม พันธ์ ระหว่าง ระบบ ต่างๆ ระบบงาน หลักใน องค์กร การ พิจารณา ระบบ สารสนเท ศตาม ลักษณะที่ สนับสนุน การใช้งาน ระบบ สารสนเ ทศและ กระบวน การทาง ธุรกิจ การ ประยุกต์ใ ช้งานใน องค์กร ต่อสัปดาห์ ที่ 5-6 เรียนรู้เรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ มีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้เข้าใจ แนวคิดของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบวนการทาง ธุรกิจ รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์บนห่วงโซ่อุปทาน

4 Types of Information Systems Figure 2-1 KEY SYSTEM APPLICATIONS IN THE ORGANIZATION : ระบบงานหลักในองค์กร Management Information Systems 8/e Chapter 2 Information Systems in the Enterprise © 2004 by Prentice Hall

5 ระบบสารสนเทศ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศ สำหรับดำเนินกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร สำหรับผู้ชำนาญการ สำหรับปฏิบัติการ จำแนกตามหน้าที่หลักขององค์กร Functional Areas จำแนกตามโครงสร้างองค์กร Organization Structure

6 Functional Area of Information System AIS MKIS HRIS FNIS MFIS MIS Executive

7 Major Types of Systems 1.Executive Support Systems (ESS) 2.Decision Support Systems (DSS) 3.Management Information Systems (MIS) 4.Knowledge Work Systems (KWS) 5.Office Automation Systems (OAS) 6.Transaction Processing Systems (TPS) ระบบสารสนเทศหลัก 6 ประเภท

8 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (Executive Support System :ESS) รวบรวมจากภายใน และภายนอกองค์กร การประมาณการณ์ ตอบคำถาม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ฐานข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ เครื่องมือวิเคราะห์ รายงานพิเศษ ผลการวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลปริมาณมาก รายงานสรุป ระบบผู้ชำนาญการ (Knowledge Work System : KWS) ข้อมูลสำหรับการ ออกแบบ องค์ความรู้ใหม่ รูปต้นแบบ รูป Graphics ระบบสำนักงาน (Office Automation System : OAS) เอกสาร ตาราง เอกสาร รายงาน จดหมาย ระบบประมวลผลรายธุรกรรม (Transaction Processing System : TPS) รายการธุรกรรมรายงาน ที่มา Kenneth C. Laudon and Jane Price Laudon, Management Information System : A Contemporary Perspective. New York : Macmillan, 1991, P.7.)

9 Figure 2-2

10 ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม Transaction Processing Systems (TPS): ระบบสารสนเทศพื้นฐานขององค์กรธุรกิจ ทั่วไปที่สนับสนุนการทำงานของระดับผู้ ปฏิบัติการ ระบบ TPS จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ ทำงานประจำวัน ทำการบันทึกรายการ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานประจำวัน MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

11 Transaction Processing Systems (TPS): ระบบงานชำระค่าสินค้า ระบบงานจองห้องพักของโรงแรม ระบบการออกบัตรโดยสาร ระบบบริการ call center ระบบงานลงเวลาทำงานของพนักงาน ระบบงานตรวจนับในคลังสินค้า

12 Transaction Processing in retailing Business P-O-S (point of Sale); System Configuration Send data/PLU code to terminal ECR Send sales/update PLU to back-end office Cashier Station Terminal MasterSlave Cash Manager Ba nk Inventory Manager Warehousin g/Store - Invento ry - Sale report - TAX/A CC - Purcha sing Logis tics

13 Payroll TPS : ภาพแสดงการทำงานของระบบ TPS สำหรับ ระบบชำระค่าตอบแทนพนักงาน Figure 2-3 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

14 Types of TPS Systems ระบบงาน TPS รูปแบบต่างๆ Figure 2-4 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

15 Knowledge level Inputs: Design specs Processing: Modeling Outputs: Designs, graphics Users: Technical staff and professionals Example: Engineering work station Knowledge Work Systems (KWS): ระบบผู้ชำนาญการและระบบสำนักงาน Knowledge Work Systems ใช้สนับสนุนพนักงานกลุ่มที่มีความรู้สูง (Knowledge workers) ขององค์กร เช่น วิศวกร แพทย์ นักวิทยาศาสตร์) Office system(ระบบงานสำนักงาน) ใช้สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง (เลขานุการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี)

16 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS Management level Inputs: High volume data Processing : Simple models Outputs: Summary reports Users: Middle managers Management Information System (MIS): ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับล่างและระดับกลางในการนำเสนอ รายงาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะด้าน เน้นสนับสนุนข้อมูลแก่บุคลากรภายใน ระบบ MIS จะช่วยงานด้านวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจที่ได้ข้อมูลจาก การประมวล TPS

17 Figure 2-5 Management Information System (MIS) MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

18 MIS MIS FILES SALES DATA UNIT PRODUCT COST PRODUCT CHANGE DATA EXPENSE DATA MIS REPORTS MANAGERS TPS Order Processing System Materials Resource Planning System General Ledger System ORDER FILE PRODUCTION MASTER FILE ACCOUNTING FILES TPS Data for MIS Applications Source: Laudon & Laudon

19 Decision Support System (DSS): สนับสนุนการตัดสินใจ Management level Inputs: Low volume data Processing: Interactive Outputs: Decision analysis Users: Professionals, staff MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับกลางเช่นเดียวกับ MIS ระบบ DSS ช่วยการตัดสินใจแก้ปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้าง คือปัญหามีลักษณะไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ระบบ DSS ได้ข้อมูลมาจาก TPS, MIS และข้อมูลจากภายนอกองค์กร (External Data)

20 Figure 2-6 Decision Support System (DSS) MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

21 Figure 2-7 Decision Support System (DSS) MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

22 ตัวอย่างของโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Interrelated DSS (ช่วยตัดสินใจปัญหาที่มีความสัมพันธ์กันของ หลายหน่วยงานในองค์กร) เช่น –การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) –การตัดสินใจเพิ่มหรือลดพนักงาน –การตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ท้องตลาด (Product Development) –การตัดสินใจซื้อหรือผลิตเอง (Made or Buy Decision) DSS for Forecasting (โปรแกรมช่วยสนับสนุนการพยากรณ์ต่างๆ) –การพยากรณ์ยอดขาย –การประเมินคู่แข่ง –การคำนวณหาจุดสมดุลระหว่าง Supply / Demand –การคำนวณหาความสัมพันธ์ของยอดขายต่อกำไร เป็นต้น โปรแกรมการกำหนดความหลากหลายในสายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น Decision Support System :Example Decision Support System :Example

23 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS Executive Support System (ESS) : ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง Strategic level Inputs: Aggregate data Processing: Interactive Outputs: Projections Users: Senior managers สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารสูงซึ่งต้องการใช้ข้อมูลในการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ หรือแผนการดำเนินการระยะยาว ช่วยประเมินแนวโน้มของอุตสาหกรรม แนวทางการ ปรับตัวในระยะยาว คำนวณผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ใช้ข้อมูลป้อนเข้าจากระบบ ข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร มาประมวล โดยมักนำเสนอในรูปแบบ Graphics

24 Executive Support System (ESS) Figure 2-8 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

25 Top level management Designed to the individual Ties CEO to all levels Very expensive to keep up Extensive support staff Example : Bank of Thailand Executive support system (ESS)

26 Figure 2-9 INTERRELATIONSHIPS AMONG SYSTEMS ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ

27 TPS MIS DSS EIS ES KWS OAS Operations Executives Customized Information Structured decisions Detailed reports Fixed format / periodic reports Internal data Unstructured decisions Summary reports Ad-hoc queries Environmental data เอก บุญเจือ MKIS มช.

28 AISHRISFNISMFISMKIS Functional Areas TPS MIS DSS EIS ES KWS OAS Organizational Level เอก บุญ เจือ มช. INTERRELATIONSHIPS AMONG SYSTEMS

29 สัปดาห์ ที่ 1-2 ระบบ สารสนเท ศหลัก 6 ประเภท สรุปสัปดาห์ที่ 3-4 ความสัม พันธ์ ระหว่าง ระบบ ต่างๆ ระบบงาน หลักใน องค์กร การ พิจารณา ระบบ สารสนเท ศตาม ลักษณะที่ สนับสนุน การใช้งาน ระบบ สารสนเ ทศและ กระบวน การทาง ธุรกิจ การ ประยุกต์ใ ช้งานใน องค์กร ต่อสัปดาห์ ที่ 5-6 เรียนรู้เรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ มีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้เข้าใจ แนวคิดของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบวนการทาง ธุรกิจ รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์บนห่วงโซ่อุปทาน

30


ดาวน์โหลด ppt กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 2 ประเภทของระบบสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน 2548 13.00-15.00 น. กุลฉัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google