งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. บทที่ 11 ระบบ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. บทที่ 11 ระบบ สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. บทที่ 11 ระบบ สารสนเทศ

2 11-2 วัตถุประสงค์ อธิบายลักษณะงานพื้นฐานภายในองค์กรได้ อธิบายระดับชั้นของการบริหารทั้ง 3 ระดับได้ อธิบายการไหลของสารสนเทศในองค์กรได้ บอกความแตกต่างของระบบสารสนเทศที่ใช้ คอมพิวเตอร์ทำงานแต่ละระบบได้ บอกความแตกต่างของระบบสำนักงานอัตโนมัติ และระบบการทำงานที่ใช้ความรู้เฉพาะด้านได้ บอกความแตกต่างของพนักงานข้อมูลและ พนักงานผู้ชำนาญการได้ Page 321

3 11-3 การไหลของ สารสนเทศในองค์กร Page 322 การไหลของสารสนเทศในองค์กร สารสนเทศจะไหลในองค์กรตามลักษณะ งาน ตามหน้าที่ และระหว่างระดับชั้นของ การบริหาร ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนให้การทำงาน ในองค์กรสำหรับแต่และฝ่ายให้เป็นไปอย่าง ราบรื่น

4 11-4 ลักษณะงานตาม หน้าที่ภายในองค์กร Page 322 ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากร บุคคล ฝ่ายการผลิต ฝ่ายวิจัย

5 11-5 ระดับการบริหาร จัดการ ระดับการบริหารจัดการ สามารถแบ่ง ออกเป็น 3 ระดับ Page 324 ผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบการ วางแผนระยะยาว ( แผนกล ยุทธ์ ) ผู้บริหารระดับกลาง รับผิดชอบ การวางแผนยุทธวิธี หัวหน้างาน รับผิดชอบดูแล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำวัน

6 11-6 การไหลของ สารสนเทศในองค์กร เพื่อสนับสนุนความต้องการที่ต่างกัน การไหลของสารสนเทศจึงไหลใน ทิศทางที่ต่างกัน ผู้บริหารระดับสูง สารสนเทศจะไหลภายใน องค์กรทั้งแนวตั้งและแนวนอน ผู้บริหารระดับกลาง สารสนเทศจะไหลใน แนวตั้งและแนวนอน ข้ามสายงานต่างๆ ตาม บทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร หัวหน้างาน สารสนเทศส่วนใหญ่จะไหลใน แนวตั้งเป็นหลัก Page 325

7 11-7 การไหลของ สารสนเทศในองค์กร Page 325

8 11-8 ระบบสารสนเทศที่ใช้ คอมพิวเตอร์ทำงาน Page 327

9 11-9 ระบบประมวลผลรายการ (TPS) ประมวลผลรายการประจำวัน เก็บบันทึกรายการต่าง ๆ ลงฐานข้อมูล บางครั้งเรียกว่า ระบบประมวลผลข้อมูล (DPS) งานที่มีการใช้ระบบประมวลผลรายการมาก งานหนึ่งคือ งานบัญชี งานบัญชี Page 327 TPS database

10 11-10 ระบบประมวลผลรายการ สำหรับงานบัญชี Page 328 การประมวลผล ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีลูกหนี้ สินค้าคงคลังและ การสั่งซื้อ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีเงินเดือน บัญชีแยกประเภท ทั่วไป

11 11-11 ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ (MIS) ใช้สนับสนุนผู้บริหารระดับกลาง ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในฝ่ายต่าง ๆ โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลมา บูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน สร้างรายงานตามรูปแบบ 3 ชนิด – รายงานที่ออกตามระยะเวลา – รายงานที่ออกเป็นกรณีพิเศษ – รายงานที่ออกตามความต้องการ Page 329

12 11-12 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ (DSS) จัดเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ – สร้างรายงานที่ไม่มีการกำหนด รูปแบบ เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีองค์ประกอบ 4 ส่วน มีองค์ประกอบ 4 ส่วน Page 330 Query results for SALES < QUOTA

13 11-13 องค์ประกอบของระบบสนับสนุน การตัดสินใจ (DSS) ผู้ใช้ – ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ มักเป็น ผู้บริหารระดับกลาง ซอฟต์แวร์ – ใช้งานง่าย ข้อมูล – ภายในองค์กร – ภายนอกองค์กร แบบจำลองการตัดสินใจ Page 330

14 11-14 แบบจำลองการตัดสินใจ แบบจำลองกลยุทธ์ แบบจำลองยุทธวิธี แบบจำลองการปฏิบัติงาน Page 330

15 11-15 ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) ถูกออกแบบมาเพื่อ ผู้บริหารระดับสูง เป็นซอฟต์แวร์ที่มี ความซับซ้อนในการ ทำงานแต่สามารถใช้ งานได้ง่าย และมี ลักษณะเป็นกราฟิก ทำให้สามารถเข้าถึง ข้อมูลการบริหารงาน ของบริษัทได้ Page 331

16 11-16 ระบบสารสนเทศอื่นๆ พนักงาน สารสนเทศ (Information workers) – พนักงานข้อมูล เลขานุการ เสมียน – พนักงานผู้ชำนาญการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ระบบสำนักงาน อัตโนมัติ (OAS) – โปรแกรมจัดการโครงการ – ระบบการประชุมทางวิดีทัศน์ ระบบการทำงานที่ใช้ ความรู้เฉพาะด้าน (KWS) – เป็นระบบที่ใช้ความรู้เฉพาะ ด้าน – เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยใน การออกแบบหรือการผลิต (CAD/CAM) Page 332

17 11-17 คำถามท้ายบท อธิบายชื่อและกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ ทั้ง 5 ฝ่าย ในบทเรียน อภิปรายบทบาทของผู้บริหารทั้ง 3 ระดับใน องค์กร ระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานทั้ง 4 ชนิด มีอะไรบ้าง อธิบายความแตกต่างของรายงานแต่ละชนิด และบทบาทของผู้บริหารในการตัดสินใจ ระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบการ ทำงานที่ใช้ความรู้เฉพาะด้านแตกต่างกัน อย่างไร Page 349


ดาวน์โหลด ppt McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. บทที่ 11 ระบบ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google