งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 12 Chapter 12 หลักการและ Diagram ที่ใช้ใน Object- Oriented Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 12 Chapter 12 หลักการและ Diagram ที่ใช้ใน Object- Oriented Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 12 Chapter 12 หลักการและ Diagram ที่ใช้ใน Object- Oriented Design

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Object- Oriented Design (OOD) 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ วิธีการ และเครื่องมือในการทำ Object-Oriented Design (OOD)

3 12.1 จาก OOA สู่ OOD การวิเคราะห์ คือ การหาว่าปัญหาที่เราต้องการ แก้ไขนั้นคืออะไร (What is the problem to be solved?) หากแต่ว่าเพียงแค่รู้ว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไรนั้น คงไม่พอเพียง เราจำเป็นที่จะต้องหาหนทางแก้ไขปัญหา หรือตอบคำถามให้ได้ว่า ปัญหานั้นจะถูกแก้ไขได้ด้วยวิธี ใด (How to solve the problem?) ซึ่งในทาง Object Oriented Analysis and Design (OOAD) เรียกขั้นตอนนี้ ว่า Object-Oriented Design (OOD)

4 เนื่องจากว่า ปัญหาหรือระบบที่เราสนใจนั้น จะถูก แก้ไขในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหนทางแก้ไขปัญหาก็ ย่อมถูกทำขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานในคอมพิวเตอร์ ได้จริงๆ ซึ่ง ณ จุดนี้ทำให้เกิดข้อแตกต่างระหว่าง OOA กับ OOD ขึ้น เพราะในขั้นตอน OOA นั้น ไม่ได้คำนึงถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เลย เพียงแต่วิเคราะห์หรือค้นหาปัญหา ที่มีอยู่เท่านั้น แต่สิ่งที่ต้องทำใน OOD คือการนำเอา ผลลัพธ์ที่ได้จาก OOA (Diagrams ต่างๆ ) นั้นมาปรับปรุง (Refine) เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ง่ายขึ้น และเพิ่มเติม Diagrams อื่นๆ เพื่อจำลองและ อธิบายภาพของแนวทางการแก้ปัญหาในคอมพิวเตอร์

5 Object-Oriented Design จะ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. การปรับปรุง Diagram ต่างๆ ที่ได้จาก Object- Oriented Analysis ให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียกขั้นตอนนี้ว่าการทำ Refinement 2. การออกแบบโครงสร้างของ Software หรือ Application Architecture Design 3. การออกแบบโครงสร้างของ Hardware หรือ System Architecture Design 4. การออกแบบฐานข้อมูล หรือ Persistent Data Design

6 12.2 Refinemen t Refinement (Refine = กรอง, ทำให้สะอาด, ทำ ให้ชัดขึ้น ) คือการปรับปรุง Diagrams ต่างๆ ที่ได้จาก ขั้นตอน Object-Oriented Analysis (OOA) ให้ละเอียด ขึ้น สื่อความได้ดีขึ้น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปเป็น ต้นแบบในการพัฒนาระบบงานให้เกิดขึ้นจริงๆ ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ การทำ Refinement ทำได้กับทุกๆ Diagram ที่ สร้างขึ้นจาก OOA ไม่ว่าจะเป็น Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram และ State Diagram

7 12.3 Application Architecture Design Application Architecture Design คือหลักการ ในการออกแบบ Software หรือ Application ที่จะสร้าง ขึ้นในคอมพิวเตอร์ โดย Diagram ที่จะใช้เพื่อการนี้ เรียกว่า Component diagram ข้อดีของการใช้ Component Diagram คือ ด้วย Component Diagram เราจะสามารถแบ่งระบบงาน ทั้งหมดออกเป็น Components หรือ modules ย่อยๆ ซึ่ง จะทำให้สามารถพัฒนางานในแต่ละ Component ได้ โดยอิสระ และสามารแบ่งงานให้แต่ละคนทำได้โดยไม่ ยุ่งยากแก่หัวหน้าโครงการ

8 12.4 System Architecture Design ข้อดีของ OOAD คือ สามารถออกแบบ Hardware พร้อมๆ กับการออกแบบ Software และส่วนประกอบอื่นๆ ได้ ซึ่งการออกแบบระบบในส่วนของ Hardware ของ ระบบคอมพิวเตอร์ จะทำในช่วงของ System Architecture Design Diagram ที่ใช้ใน System Architecture Design เรียกว่า Deployment Diagram การใช้งาน Deployment Diagram นั้นจะมีประโยชน์ต่อการออกแบบระบบหลาย ประการ เช่น ช่วยให้สามารถระบุได้ว่าจะใช้ Hardware ประเภทใด เพื่อการพัฒนาระบบในแต่ละส่วน จะใช้ หลักการสื่อสารข้อมูลแบบใด (LAN, Internet) ในการ ส่งผ่านหรือสื่อสารข้อมูล หรือรูปแบบของ Hardware (Platform) โดยรวม ในการพัฒนาระบบจะเป็นแบบใด จะ ใช้การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์อย่างไร หรือแม้แต่ระบบ จัดการฐานข้อมูล (Database Management System- DBMS) ที่จะใช้ควรเป็นตัวใด เป็นต้น

9 อย่างไรก็ตามการทำ System Architecture Design นั้นต้องสอดคล้องกับ Application Architecture Design เนื่องจากการปรับแก้ในขั้นตอน ใดขั้นตอนหนึ่ง มักจะมีผลกระทบกับอีกขั้นตอนหนึ่ง เสมอ 12.5 Persistent Data Design Persistent Data Design หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า Conceptual Database Design คือหลักการในการ ออกแบบ Database เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ( ซึ่งส่วน ใหญ่ก็คือ Attributes ของ Class ต่างๆ ในระบบนั่นเอง ) ไว้ในฐานข้อมูล (Database) ใน OOD ไม่มี Diagram ใด ที่ใช้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ แต่มีเครื่องมือหลายตัวที่มี ประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว เช่น E-R Diagram ซึ่งใช้เพื่อการ ออกแบบ Relational Database เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt Chapter 12 Chapter 12 หลักการและ Diagram ที่ใช้ใน Object- Oriented Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google