งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to HCI (2).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to HCI (2)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to HCI (2)

2 HCI and UI User Interface หรือ UI คือ ส่วนต่างๆของระบบที่ผู้ใช้เข้ามาติดต่อด้วย หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ “ภาษานำเข้าสำหรับผู้ใช้ ภาษาแสดงผลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวกำหนดสำหรับการปฏิสัมพันธ์”

3 Difference between HCI and UI

4 Aims of HCI เป้าหมายของ HCI คือ ผลิตระบบที่สามารถใช้งานได้ มีความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานได้จริง องค์ประกอบของเป้าหมาย HCI ประกอบด้วย System Safety Utility Effectiveness Efficiency Usability

5 1) System System หมายถึง สภาพแวดล้อมทั้งหมดที่ใช้หรือถูกกระทบโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งสภาพแวดล้อมทั้งหมด ได้แก่ Hardware, Software, การจัดองค์กรของคนในที่ทำงาน บ้าน หรือ ความเกี่ยวพันกับงานอดิเรก

6 2) Safety Safety หมายถึง การส่งเสริมความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการออกแบบระบบที่ต้องการความปลอดภัยมาก

7 3) Utilities Utilities หมายถึง ความมีประโยชน์ อ้างถึงการปฏิบัติงานได้จริงของระบบใดระบบหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ สิ่งต่างๆ ที่ระบบสามารถทำได้

8 4) Effectiveness & Efficiency

9 Usability คือการทำระบบให้ง่ายต่อการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขาดการออกแบบที่ดี ผู้ใช้ย่อมไม่อยากที่จะใช้งาน

10 ข้อควรคำนึงในการออกแบบและวิจัยทางด้าน HCI
Design & Research in HCI ข้อควรคำนึงในการออกแบบและวิจัยทางด้าน HCI 1) ให้ความสำคัญต่อคนที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นอันดับหนึ่ง โดยพิจารณาถึง ความต้องการ ความสามารถ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 2) หลีกเลี่ยงการพัฒนาที่ ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับระบบ ระบบควรถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา

11 Steps to HCI Goals 1) Understand คือ เข้าใจในเรื่องจิตวิทยา และปัจจัยเกี่ยวกับองค์กรและสังคมของคน 2) Develop คือ พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคต่างๆในการช่วยเหลือนักออกแบบเพื่อให้แน่ใจถึงการใช้งานได้ของระบบคอมพิวเตอร์ 3) Achieve คือ ทำการปฏิสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปลอดภัยในการปฏิสัมพันธ์ทั้งต่อบุคคลและต่อกลุ่ม

12 Steps to HCI Goals

13 HCI Diagram

14 2) Affordance คือ การแนะถึงฟังก์ชันการทำงาน
Good HCI 1) Visibility คือ การมีตัวควบคุมที่สามารถมองเห็นได้และเชื่อมกับผลการทำงานของตัวควบคุมได้อย่างเหมาะสม อีกนัยหนึ่งคือเราสามารถมองเห็นว่าเราทำอะไรและการตอบสนองสามารถถูกตอบกลับมาในทันที 2) Affordance คือ การแนะถึงฟังก์ชันการทำงาน เมื่อเกิด Affordance แล้วมนุษย์หรือผู้ใช้เพียงแค่มองดูวัตถุก็รู้ได้ทันทีว่าต้องทำอะไรโดยไม่ต้องมีรูป ป้าย หรือคำแนะนำมาอธิบายถึงวิธีใช้

15


ดาวน์โหลด ppt Introduction to HCI (2).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google