งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to HCI (2). User Interface User Interface หรือ UI คือ ส่วนต่างๆของระบบที่ ผู้ใช้เข้ามาติดต่อด้วย หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ “ ภาษานำเข้าสำหรับผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to HCI (2). User Interface User Interface หรือ UI คือ ส่วนต่างๆของระบบที่ ผู้ใช้เข้ามาติดต่อด้วย หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ “ ภาษานำเข้าสำหรับผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to HCI (2)

2 User Interface User Interface หรือ UI คือ ส่วนต่างๆของระบบที่ ผู้ใช้เข้ามาติดต่อด้วย หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ “ ภาษานำเข้าสำหรับผู้ใช้ ภาษาแสดงผลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวกำหนด สำหรับการปฏิสัมพันธ์ ” HCI and UI

3 UI UI ที่มีความเป็นมิตร จะต้องทำให้ สิ่งต่างๆของระบบ คอมพิวเตอร์น่าใช้ และเป็นที่น่าพอใจ HCI HCI เกี่ยวข้องกับการทำอย่างไรให้ คอมพิวเตอร์ช่วยทั้ง งานและชีวิตของคนสะดวกและดีขึ้น Difference between HCI and UI

4 เป้าหมายของ HCI คือ ผลิตระบบที่สามารถใช้งานได้ มีความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานได้จริง Aims of HCI องค์ประกอบของเป้าหมาย HCI ประกอบด้วย 1.System 2.Safety 3.Utility 4.Effectiveness 5.Efficiency 6.Usability

5 System System หมายถึง สภาพแวดล้อมทั้งหมดที่ใช้หรือถูก กระทบโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งสภาพแวดล้อม ทั้งหมด ได้แก่ Hardware, Software, การจัดองค์กรของคน ในที่ทำงาน บ้าน หรือ ความเกี่ยวพันกับงานอดิเรก 1) System

6 Safety Safety หมายถึง การส่งเสริมความปลอดภัยในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการ ออกแบบระบบที่ต้องการความปลอดภัยมาก 2) Safety

7 Utilities Utilities หมายถึง ความมีประโยชน์ อ้างถึงการปฏิบัติงาน ได้จริงของระบบใดระบบหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ สิ่งต่างๆ ที่ ระบบสามารถทำได้ 3) Utilities

8 Effectiveness & Efficiency คือ Effectiveness & Efficiency คือการปรับปรุงประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยสามารถวัดได้จาก ผลผลิตที่ได้รับ และการลงทุนทางทรัพยากรและเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 4) Effectiveness & Efficiency

9 Usability Usability คือการทำระบบให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และง่ายต่อการใช้งาน ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขาดการออกแบบที่ดี ผู้ใช้ ย่อมไม่อยากที่จะใช้งาน 5) Usability

10 Design & Research in HCI ข้อควรคำนึงในการ ออกแบบและวิจัยทางด้าน HCI 1) ให้ความสำคัญต่อคน ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น อันดับหนึ่ง โดยพิจารณาถึง ความต้องการ ความสามารถ และความพึง พอใจของผู้ใช้ระบบ 2) หลีกเลี่ยงการพัฒนาที่ ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ เข้ากับระบบ ระบบควรถูก ออกแบบให้ตรงกับความ ต้องการของพวกเขา

11 Steps to HCI Goals ) Understand 1) Understand คือ เข้าใจใน เรื่องจิตวิทยา และปัจจัยเกี่ยวกับ องค์กรและสังคมของคน Develop 2) Develop คือ พัฒนาเครื่องมือ และเทคนิคต่างๆในการช่วยเหลือ นักออกแบบเพื่อให้แน่ใจถึงการใช้ งานได้ของระบบคอมพิวเตอร์ Achieve 3) Achieve คือ ทำการ ปฏิสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปลอดภัยในการ ปฏิสัมพันธ์ทั้งต่อบุคคลและต่อ กลุ่ม

12 Steps to HCI Goals

13 HCI Diagram

14 Good HCI 1) Visibility 1) Visibility คือ การมีตัวควบคุมที่สามารถมองเห็นได้ และเชื่อมกับผลการทำงานของตัวควบคุมได้อย่าง เหมาะสม อีกนัยหนึ่งคือเราสามารถมองเห็นว่าเราทำอะไร และการตอบสนองสามารถถูกตอบกลับมาในทันที Affordance 2) Affordance คือ การ แนะถึงฟังก์ชันการทำงาน เมื่อเกิด Affordance แล้ว มนุษย์หรือผู้ใช้เพียงแค่ มองดูวัตถุก็รู้ได้ทันทีว่า ต้องทำอะไรโดยไม่ต้องมี รูป ป้าย หรือคำแนะนำมา อธิบายถึงวิธีใช้

15


ดาวน์โหลด ppt Introduction to HCI (2). User Interface User Interface หรือ UI คือ ส่วนต่างๆของระบบที่ ผู้ใช้เข้ามาติดต่อด้วย หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ “ ภาษานำเข้าสำหรับผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google