งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิจัย กับ แนวทางการมีส่วนร่วมใน การทำวิจัย ความต้องการ ของประเทศ ( สำคัญ ) ความสามารถ ของนักวิจัย 1. ทำ แกน นำ 2. นัก วิจัย ร่วม 3. แกน นำ โครงกา รย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิจัย กับ แนวทางการมีส่วนร่วมใน การทำวิจัย ความต้องการ ของประเทศ ( สำคัญ ) ความสามารถ ของนักวิจัย 1. ทำ แกน นำ 2. นัก วิจัย ร่วม 3. แกน นำ โครงกา รย่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิจัย กับ แนวทางการมีส่วนร่วมใน การทำวิจัย ความต้องการ ของประเทศ ( สำคัญ ) ความสามารถ ของนักวิจัย 1. ทำ แกน นำ 2. นัก วิจัย ร่วม 3. แกน นำ โครงกา รย่อย สังเกต ร่วม ฟัง ( ดู แบบ ) ไม่ ต้อง สนใ จ ทำส่วนตัว หาแหล่งทุนเฉพาะที่ สนใจ 4. สังเก ต ( เก็บ เกี่ยว ) 5. สังเกต ( ร่วม กิจกร รม ) 6. สังเกต ( แนวทาง ประยุกต์ )

2 แนวทาง ไปสู่หัวข้อวิจัย เริ่มจากจุดที่ตนเองถนัด มีความสามารถ มี ความรู้ มีประสบการณ์ และมีความสนใจ พิจารณาสิ่งที่ตนเองมีความสามารถ กับสิ่งที่ สำคัญ ประเทศชาติต้องการ แล้ว หาคำสำคัญ (keywords) 2-3 คำ ที่ระบุถึงสิ่งที่จะเริ่มต้น คิดเชิงระบบ ในภาพใหญ่ ภาพรวม ภาพกว้าง ให้ครอบคลุมโดยทั่วไปก่อน ระบุหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น มีหน้าที่ รับผิดชอบ ด้านนโยบาย ด้านการกำกับดูแล ด้านนำไปปฏิบัติ ด้านส่งเสริม ด้านตรวจสอบ ประเมินผล

3 แนวทาง ไปสู่หัวข้อวิจัย ( ต่อ ) หาข้อมูลอย่างกว้าง จากคำสำคัญ จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบหรือขีดวงให้แคบลง ไปสู่เรื่องที่ สำคัญ หาหนังสือ วารสาร และจากกลุ่มคนที่สนใจ (blog) ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ต้องลงรายละเอียด เพื่อให้มีแนวคิด ทฤษฎี ทราบถึงแนวโน้ม ความก้าวหน้า ใครทำอะไรบ้าง รวมถึงประเด็นที่ มีผู้สนใจมาก สืบค้นผลการวิจัย จากวารสารวิจัย บทความ วิชาการ จาก scholar.google.com ห้องสมุด วช. สกว. สวทช. สกอ.(ThaiLis) สวรส. หรือ มหาวิทยาลัยที่มีคณะเกี่ยวข้อง

4 แนวทาง ไปสู่หัวข้อวิจัย ( ต่อ ) ถ้าแนวคิดเบื้องต้น เริ่มชัดเจนแล้ว ให้สรุปเป็น concept paper ยาว 3-5 หน้า ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า จะทำอะไร เพื่ออะไร จากแนวคิดดังกล่าว ควรระบุสาขาวิชาการหลัก สาขาวิชารอง ที่ต้องใช้ในการทำวิจัย เพื่อนำไป ระบุนักวิจัยหลัก นักวิจัยร่วม ระบุหน่วยงานวิจัยหลัก และหน่วยงานสนับสนุน โดยหน่วยงานหลักเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักในการทำวิจัย และหน่วยงานสนับสนุน เป็น หน่วยงานเสริม เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ หรือ การนำไปใช้ประโยชน์

5 แนวทาง ไปสู่หัวข้อวิจัย ( ต่อ ) นำแนวคิด ไปปรึกษาหารือ กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นหลัก เพื่อหาข้อมูล ปัญหาที่สำคัญ แผนงานที่วางไว้ และสอบถามความสนใจที่จะ ร่วมวิจัยด้วยกัน ทบทวนวรรณกรรม ให้ชัดเจนในแนวคิดหลักๆ ที่เกี่ยวข้อง 2-3 แนวคิด ทฤษฎี การทำวิจัยที่ เกี่ยวข้อง หาช่องที่ต่อยอด จุดที่สำคัญ มีความ ต้องการ และยังไม่มีใครทำวิจัย ประสานงาน พัฒนารายละเอียดข้อเสนอ ให้ ภาพรวมชัดเจน มีที่มาแสดงความสำคัญ มีที่ไป ในการใช้ประโยชน์ มีความพร้อมในการทำให้ สำเร็จ มีคุณภาพตามหลักวิชาการสาขาที่ เกี่ยวข้องและการวิจัย

6 แนวทาง ไปสู่หัวข้อวิจัย ( ต่อ ) หน่วยงานที่สนับสนุน ให้ประสานงานขอหนังสือ รับรอง ในการร่วมสนับสนุนการวิจัย รวมถึงความ ต้องการผลเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนารายละเอียดข้อเสนอ ให้ภาพรวมชัดเจน มีเอกสารประกอบ อ่านแล้วชัดเจน ด้วยการ ทบทวน 3 อ่าน

7 หน่วยงานวิจัยหลัก และนักวิจัย หน่วยงานวิจัยหลัก คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักในการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ควรเป็นนักวิจัยที่ รับผิดชอบหลัก ใช้สาขาวิชาการหลักในการวิจัย การระบุสัดส่วนการวิจัย ให้ระบุ ชื่อนักวิจัย ตำแหน่ง สังกัด สัดส่วนที่รับผิดชอบกี่ % และระบุความรับผิดชอบของนักวิจัยแต่ละคน ( โดยย่อ ) ในโครงการวิจัย เอกสารประกอบ ประวัติผู้วิจัย ควรระบุสิ่งที่ จำเป็น เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการวิจัยนี้ สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรใส่เข้าไป

8 หน่วยงานวิจัยหลัก และนักวิจัย หน่วยงานวิจัยหลัก คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักในการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ควรเป็นนักวิจัยที่ รับผิดชอบหลัก ใช้สาขาวิชาการหลักในการวิจัย การระบุสัดส่วนการวิจัย ให้ระบุ ชื่อนักวิจัย ตำแหน่ง สังกัด สัดส่วนที่รับผิดชอบกี่ % และระบุความรับผิดชอบของนักวิจัยแต่ละคน ( โดยย่อ ) ในโครงการวิจัย เอกสารประกอบ ประวัติผู้วิจัย ควรระบุสิ่งที่ จำเป็น เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการวิจัยนี้ สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรใส่เข้าไป

9 หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานสนับสนุน คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ สนับสนุนการวิจัย ทั้งในด้านการทำวิจัย และ หรือ ด้านการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การมีหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จากภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง หลัก ทำให้มีโอกาสได้ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลในอดีต ปัญหา สถานภาพ แผนการ ดำเนินงานของเขา และในระหว่างการทำวิจัย อาจให้สถานที่ทำวิจัย มีอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่ง อำนวยความสะดวก หน่วยงานสนับสนุนที่เป็นหน่วยงานใช้ประโยชน์ ทำให้มีความชัดเจนในด้านความต้องการ และ ทำให้มั่นใจว่าทำแล้วมีโอกาสนำไปใช้ ถ้าได้รับการสนับสนุนด้านการเงินด้วย ยิ่งดี อาจ เป็นตัวชี้วัดการให้ทุน


ดาวน์โหลด ppt นักวิจัย กับ แนวทางการมีส่วนร่วมใน การทำวิจัย ความต้องการ ของประเทศ ( สำคัญ ) ความสามารถ ของนักวิจัย 1. ทำ แกน นำ 2. นัก วิจัย ร่วม 3. แกน นำ โครงกา รย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google