งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า เมษายน 2545 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า เมษายน 2545 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า เมษายน 2545 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2545 กิ 2 3 4 8 8 สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น โทร. สายตรง 0-2511-2948 และ 0-2938-7058 - 65 ต่อ 180 ที่ปรึกษา ดร. สุวิชากร ชิ นะผา อ. อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อ. ธรรมรงค์ สุขชื่น กาญจนา บางนิ่มน้อย สุพรรณี สนศิริ จารุณี มณีล้อมรัตน์ จกรรมประจำเดือ 1-5 เม. ย. 45 - ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2000 17 เม. ย 45- ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น 2 14.30 น. อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น น ISO 9001:2000 ตรวจสอบ โดย ………………………………… …... ( นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และข้อมูล

2 สวัสดี ครับเพื่อน ๆ ชาว มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ ข่าวสารสำนักงานประกัน - คุณภาพและข้อมูล หลังจากที่เว้นช่วงกันไป 2 เดือน คิดถึงเพื่อน ๆ และท่าน ผู้อ่าน อย่างมาก และเมื่อปลายเดือนที่ แล้ว 28 กุมภาพันธ์ 2545 ใบรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 ของมหาวิทยาลัยฯ ของเราได้หมดอายุการ รับรองลงหลังจากที่เราได้ ดำเนินงาน และดำรง รักษาระบบคุณภาพดังกล่าวได้คงอยู่ตลอด 3 ปี แห่งการ รับรอง เชื่อว่า 3 ปีที่ผ่านมานั้น พวกเราทุกคนคงได้รับ ประโยชน์และสิ่งดี ๆ อย่างมาก จากการทำงานภายใต้ ระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 ของมหาวิทยาลัยฯ นะ ครับ และถึงแม้ว่า ISO 9002 : 1994 จะหมดอายุรับรอง ไปแต่ด้วยความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารในการที่จะพัฒนา คุณภาพในทุก ๆ ด้านของมหาวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่องจึง ได้ดำเนินการจัดตั้งระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ขึ้น แทนระบบเก่าที่หมดอายุการรับรอง สำหรับเนื้อหาสาระในฉบับนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการ ในการดำเนินงานตาม มาตรฐานฉบับ ใหม่และให้สมกับความคิดถึงของผู้อ่านจึงได้นำเรื่องราวที่ สำคัญมานำเสนอในช่วงของเก็บมาฝาก และสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในฉบับนี้เพื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับการดำเนินงานตามระบบคุณภาพฉบับใหม่ ของมหาวิทยาลัยจึงได้ขอนำเสนอถึงจุดสำคัญของการ ปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ใน ฉบับนี้จึงไม่ได้นำเสนอข่าวในส่วนของการติดตามความ เคลื่อนไหวการประกัน คุณภาพ เนื่องจากเนื้อหา ของสาระการประกันคุณภาพมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่ง ผู้อ่านทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของ เราได้ภายในเล่มได้เลยนะครับ คำศัพท์ชวนร ู้ ในฉบับนี้ขอนำเสนอคำศัพท์ที่ประยุกต์จากมาตรฐาน ISO 9001:2000 ใช้กับมหาวิทยาลัย เซนต์จอห์นของ เราเพื่อที่เพื่อน ๆ จะได้สามารถตีความข้อกำหนดได้ถูกต้อง ตรงกัน ดังนี้ Organization องค์กร หมายถึง มหาวิทยาลัย คณะ หรือ หน่วยงาน Top Management ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง อธิการบดี รอง อธิการบดี คณบดี หรือผู้อำนวยการ ซึ่งขึ้นกับสถานะขององค์กร Customer ลูกค้า หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ผู้ใช้ผลงานของแต่ละกระบวนการ / การปฏิบัติ เช่น นักศึกษา เพื่อนบุคลากร ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ ต่าง ๆ เป็นต้น Product Realization กระบวนการผลิต / บริการ หมายถึง กระบวนการหรือการดำเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติ (P/I) ตามระบบคุณภาพ Product ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลที่ได้จากกระบวนการผลิตใน ที่นี้อาจหมายถึง การสอน ฯลฯ / บริการ ( ผลงานของกระบวนการ ) 27 ทั ก ท า ย บ ท

3 มา ฝาก เก็บ 6 3 โดย อ. ธรรมรงค์ สุขชื่น สาระน่ารู้ ( ต่อ )

4 ส าระน่ารู้การประกันคุณภา พ 4 5


ดาวน์โหลด ppt  บททักทาย  เก็บข่าวมาฝาก  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย  กิจกรรมประจำเดือน ห น้า ห น้า เมษายน 2545 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google