งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน : ความฝันที่ ไกลและไปไม่ถึง ? ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี การสัมมนาเชิงวิชาการ “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ไกลเกินจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน : ความฝันที่ ไกลและไปไม่ถึง ? ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี การสัมมนาเชิงวิชาการ “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ไกลเกินจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน : ความฝันที่ ไกลและไปไม่ถึง ? ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี การสัมมนาเชิงวิชาการ “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ไกลเกินจริง ” 20 มิถุนายน 2550 โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัล พลาซา

2 2 ก้าวย่างสำคัญของ ASEAN I.ยุคเริ่มแรก 1967 – 1980 : รวมตัวทางการเมือง เป็นสำคัญ  สิงหาคม 1967 --- ก่อตั้ง ASEAN เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายทางการเมืองเพื่อลดความขัดแย้ง ระหว่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีไทยเป็น เจ้าภาพ  1976 --- หลังสิ้นสุดสงครามเวียตนาม มี ASEAN Summit ครั้งแรก เริ่มมีความร่วมมือเข้มแข็งมากขึ้น ขยายไปด้านเศรษฐกิจโดยมี PTA ฉบับแรกในปี 1977 ปัจจัยสนับสนุนจากกระแสต่อต้านการขยายตัวของลัทธิ คอมมิวนิสต์

3 3 II.1980-1989 : พยายามขยายความร่วมมือทาง เศรษฐกิจมากขึ้น  หลังจากวิกฤติน้ำมันครั้งที่ 2 ASEAN ตัดสินใจร่วมมือ ทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีการตั้งคณะที่ปรึกษาพิเศษ เพื่อ หาแนวทางและรูปแบบการร่วมมือทางเศรษฐกิจ  1987 --- ความพยายามในการเสนอให้มีข้อตกลงจัดตั้ง รูปแบบการค้าเสรีไม่สำเร็จ ทำได้แค่ขยาย PTA การลอบสังหารนักการเมืองระดับสูง (นายอาควิโน) นำไปสู่ความไม่สงบในฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ต้องรีบยุติ การประชุม ASEAN Summit ก้าวย่างสำคัญของ ASEAN (ต่อ)

4 4  ปลาย 1980s, เศรษฐกิจ ASEAN เติบโตสูง ทำให้ ความสนใจในการร่วมมือทางเศรษฐกิจลดลง ผลจาก Plaza Accord FDI ใน ASEAN เพิ่มสูง ช่วยเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก้าวย่างสำคัญของ ASEAN (ต่อ)

5 5 III.1990 - 2000 : เน้นเศรษฐกิจ และขยาย ขอบเขตความร่วมมือ  1992 – กำเนิด AFTA การเจรจา GATT รอบอุรุกวัยมีแนวโน้มยุติ การเมืองสนับสนุน โดยทั้งผู้นำไทย (คุณ อานันท์) และอินโดนีเซีย (ซูฮาร์โต) สนับสนุน และผลักดันเต็มที่ มีการเตรียมการที่ดี เพราะมีการศึกษาไว้ ล่วงหน้า ก้าวย่างสำคัญของ ASEAN (ต่อ)

6 6  1997 : ASEAN Vision 2020 --- มุ่งไปสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน คือการเป็นประชาคมที่มีการ เคลื่อนย้ายอย่างเสรีทั้งด้านการค้า การลงทุน แรงงาน และอื่นๆ ในปี 2020 1998 --- แผนปฏิบัติการฮานอย โดยเร่ง AFAS  1999 – ขยายขอบเขตความร่วมมือ จาก ASEAN – 6 เป็น ASEAN-10 ASEAN +3 รวม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ก้าวย่างสำคัญของ ASEAN (ต่อ)

7 7  ASEAN Vision 2020 ไม่ค่อยคืบหน้า หลายประเทศสมาชิกเผชิญวิกฤตการเงิน ในปี 1997/1998 จึงต้องเร่งแก้ปัญหา ภายใน ปัจจัยในเรื่องของพม่า ทำให้ชะลอ ความก้าวหน้าในหลายเรื่อง การรวมกลุ่มเอเชียตะวันออกมาแรงกว่า ก้าวย่างสำคัญของ ASEAN (ต่อ)

8 8 IV.ASEAN ในศตวรรษ 21  เศรษฐกิจผูกพันกับนอก ASEAN เพิ่มขึ้น แข่งกันทำ FTAs  2001 --- 9/11 ทำให้ประเด็นก่อการร้ายสากล แพร่ขยาย ลดความสำคัญด้านร่วมมือเศรษฐกิจ  2002 --- ญี่ปุ่นเสนอความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กับ ASEAN เพื่อก่อตั้ง EAEC --- จีนลงนาม FTA กับ ASEAN EAEC มาแรงกว่า AEC ก้าวย่างสำคัญของ ASEAN (ต่อ)

9 9  2003 --- พยายามฟื้นฟู ASEAN Vision 2020 ที่ เสนอในปี 1997 ร่นเวลา ASEAN Community มาเป็น 2015 แบ่งความร่วมมือเป็น 3 เสาหลัก --- มั่นคง, เศรษฐกิจ, สังคม & วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ มีเครื่องมือเพื่อบรรลุ AEC 3 ด้าน –AFTA –AIA –AFAS ก้าวย่างสำคัญของ ASEAN (ต่อ)

10 10  2004/2005 --- การผลัดเปลี่ยนทางการเมือง มี.ค. --- มาเลเซีย ได้ นรม.ใหม่ Badawi แทน Mahathir ที่อยู่ในอำนาจอย่างยาวนาน เม.ย. --- อินโดนีเซียมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ครั้งแรก หลังจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง ในช่วงระยะเวลา 6ปี ได้ Yudhoyono เป็นประธานาธิบดี พ.ค. --- สมัยที่สองของ Arroyo ในฟิลิปปินส์ ส.ค. --- สิงคโปร์ได้ นรม.ใหม่ Lee Hsien Lung ก.พ. 05 --- นรม.ทักษิณ เป็นรัฐบาลครั้งที่สอง มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองที่เคยมีบทบาทใน ASEAN มาอย่างยาวนาน ก้าวย่างสำคัญของ ASEAN (ต่อ)

11 11  การค้าและการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่ง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การค้าสินค้า --- AFTA ภาษีเกือบ 0% แล้วสำหรับ รายการสินค้าที่ตกลงใน ASEAN-6, CLMV ยังค่อย เป็นค่อยไป การค้าบริการ --- AFAS ยังไปไม่ถึงไหน การลงทุน – มีความก้าวหน้าในบางอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ ระดับการพัฒนาที่แตกต่างระหว่างสมาชิกเดิมและ ใหม่ ทำให้การเปิดเสรีเต็มที่ระหว่างกันชะลอออกไป อนาคตของ AEC

12 12  ต้องอาศัยการเมืองที่เข้มแข็งและมีฝ่ายเทคนิค สนับสนุน การเกิด AFTA มีจังหวะของการเมืองเหมาะสม มีผู้นำ ที่เข้มแข็งสนับสนุน ประกอบกับมีการเตรียมการ ล่วงหน้าที่ดี กรณี AEC การเมืองในภูมิภาคยังไม่มีเสถียรภาพ แม้ จะมีฝ่ายเทคนิคที่พร้อมแล้วก็ตาม (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration) อนาคตของ AEC (ต่อ)

13 13 สถานภาพการเมืองใน ASEAN –การเมืองสิงคโปร์มีเสถียรภาพที่สุด แต่ระดับการนำใน ภูมิภาคยังไม่เพียงพอ –ภาวะการเมืองในไทย กับ ฟิลิปปินส์ ไม่มั่นคง มีความไม่ แน่นอนสูง –แม้ว่าอินโดนีเซียจะมีภาวะการเมืองที่มั่นคงโดย เปรียบเทียบมากที่สุดในปัจจุบัน แต่ผู้นำให้ความสนใจใน การจัดบ้านตัวเองมากกว่าจะเล่นบทนำใน ASEAN –ปัจจัยเรื่องพม่ายังสำคัญ การเมืองไม่อำนวย ขาดผู้มีบทบาทนำใน ASEAN อนาคตของ AEC (ต่อ)

14 14  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแบบเต็มรูปแบบคง เกิดขึ้นยาก เพราะขาดการเมืองสนับสนุน อีกทั้งยังมี ความแตกต่างระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่มาก  รูปแบบการรวมกลุ่มที่เป็นไปได้ --- เร่ง DSM และ AFAS (+AIA)  ระบบการผลิต/การค้าและการลงทุน ระหว่าง ประเทศที่เปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น บวกกับแรงสนับสนุนจากจีนและญี่ปุ่นจะทำให้เกิด ความร่วมมือในกรอบ EAEC เพิ่มขึ้น สรุป


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน : ความฝันที่ ไกลและไปไม่ถึง ? ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี การสัมมนาเชิงวิชาการ “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ไกลเกินจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google