งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมองการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา การประชุม ฉลอง ๗๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมองการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา การประชุม ฉลอง ๗๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมองการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา การประชุม ฉลอง ๗๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕

2 2 ? พันธกิจของกรม ? พันธกิจของกรม

3 พันธกิจของกระทรวง ? พันธกิจของกรม POLICY FUNCTIONS National, public REGULATORY FUNCTIONS SERVICE-PROVIDER FUNCTIONS RESEARCH FUNCTIONS RESERVE FUNCTIONS

4 โครงสร้าง ภายในกระทรวง โครงสร้าง ภายในกรม นโยบาย กำกับดูแล เตรียม ความพร้อม วิจัย บริการ

5 POLICY FUNCTIONS National, public (Ministerial policy) REGULATORY FUNCTIONS Standards & norms (คุณภาพ) Strategic supports Development Monitoring & actions SERVICE-PROVIDER FUNCTIONS To support other departments & programs To outside (? roles in service systems)

6 123 456 789 สภาพความจริง ( ที่เป็นในปัจจุบัน ) สภาพที่พึงเป็น หรือ ความคาดหวัง มาก น้อย มาก ความสำคัญของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อกระทรวงสาธารณสุข / ต่อ ประเทศชาติ น้อย

7 7 หนทางสู่ความคาดหวัง พันธกิจชัดเจน วิสัยทัศน์ รอบคอบ ลึกซึ้ง กว้างไกล ฯลฯ แผนงาน สอดคล้องตรง เป็นจริงได้ เป็นขั้นตอน ฯลฯ ทรัพยากร คน ความรู้ เงิน จปฐ

8 ธรรมาภิบาล = การบริหารจัดการ องค์กร ให้ประสบความสำเร็จ อย่างถูกต้อง องค์กรที่ ประสบความสำแร็จ แต่ดำเนินการ ไม่ ถูกต้อง องค์กรที่ ดำเนินการถูกต้อง แต่ ไม่ ประสบความสำเร็จ

9 QUALITY MEANS CONFORMANCE TO REQUIREMENTS. Philips Crawford ความสำเร็จ คือ การบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ตรงตามพันธกิจ) การบริหารสมัยใหม่ การวางเป้าหมายที่ชัดเจน และ การประเมินผลสัมฤทธิ เทียบกับเป้าหมาย P D C A

10 GOOD GOVERNANCE INTEGRITY SUSTAINABILITY MORALITY ACCOUNTABILITY CONTRIBUTION RELEVANCE

11 ถูกทำนองคลองธรรม มีหลักฐาน มีพลังสู่ ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน มั่นคง คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ยุติธรรม ความสุขสันติ มีข้อมูล สมเหตุผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีวิสัยทัศน์ วิถีทาง กระบวนการ การมีส่วนร่วม ภายใน ภายนอก ลำดับความสำคัญ ความพอดี สมดุล เอกภาพ เอกลักษณ์ ความตรงเป้าตรงปัญหา เป็นคุณ เป็นประโยชน์ สร้างความเจริญ ตรงพันธกิจ ไม่เป็นโทษ GOOD GOVERNANCE

12 ๑. การตรวจสอบ ๒. การออกข้อบังคับ ๓. การอนุมัติ ๔. การติดตาม และประเมินผล ๕. การสรรหา และแต่งตั้งผู้บริหาร กลไก ในด้านความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร สร้างระบบ งานควบคุมภายใน ถูกทำนองคลองธรรม มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ + ซื่อสัตย์สุจริต AUDIT Financial Conformance Performance

13 ความตรงเป้าตรงปัญหา เป็นคุณ เป็นประโยชน์ สร้างความเจริญ ตรงพันธกิจ ไม่เป็นโทษ มีงานของกรมที่ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย มากน้อยเพียงใด ไม่มีมีเล็กน้อย มีบ้าง มี ค่อนข้างมาก มีมาก พันธกิจในการ สร้าง และรักษา ความเสมอภาค

14 3. ICT BROADBAND OPEN SYSTEM การระเบิดขององค์ความรู้ ความรู้เสมือนมีชีวิต เทคโนโลยีระเบิด การระเบิดขององค์ความรู้ ความรู้เสมือนมีชีวิต เทคโนโลยีระเบิด สุขภาพดี เป็นสิทธิ สิทธิการเข้าถึง สิทธิคุณภาพ เศรษฐกิจ สังคมขับเคลื่อน ด้วยความรู้ & เทคโนโลยี GLOBALIZATION Borderless, GloCal Regionalism GLOBALIZATION Borderless, GloCal Regionalism CAPITALISM INDUSTRY Post-NEOLIBERALISM EASTERNISM 1. 10. DEMOGRAPHY Dependency DEMAND CHANGE SYSTEM CHANGES SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH MODERN MANAGEMENT Efficiency, Deliverability Good Governance 2. 4. 5. 6. 9. 7. 8.

15 ความรู้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิของวิชาชีพ ความรู้เป็นสมบัติสาธารณะ ความรู้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิของวิชาชีพ ความรู้เป็นสมบัติสาธารณะ ICT เลิกผูกขาดทางความคิด ใช้ข้อมูล และเหตุผล วิจารณญาณ รู้จริง ทันการเปลี่ยนแปลง โปร่งใสทางความคิด ไม่เผด็จการทางความคิด เคารพผู้อื่น ใช้การมีส่วนร่วม โอกาส สิ่งท้าทาย

16 WTO 1.CROSS-BORDER SUPPLY OF SERVICES ให้บริการข้ามพรมแดน 2. CONSUMPTION ABROAD ไปรับบริการต่างประเทศ 3. COMMERCIAL PRESENCE 4. MOVEMENT OF NATURAL PERSONS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY ASEAN SECURITY COMMUNITY ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY ASEAN SECURITY COMMUNITY

17 COMMERCIAL PRESENCE เพิ่มโอกาสการรับบริการ เพิ่มโอกาสเลือก --- คุณภาพ ได้บริการที่ดี แต่ราคาถูกกว่าไปต่างประเทศ แข่งขันกับบริการในประเทศ ผลักดันให้บริการในประเทศมีคุณภาพดีขึ้น บริการในประเทศที่แข่งขันไม่ได้ ต้องปิด ตั้งกิจการบริการในต่างประเทศ ไป --- มา รายได้จากบริการ การหาลูกค้าจากต่างประเทศ (Medical Hub) การสร้างชื่อเสียง

18 MOVEMENT OF NATURAL PERSONS ลดปัญหาความขาดแคลนในบางสาขา ได้วิทยาการก้าวหน้า ได้ผู้สอน/วิจัยที่มีความสามารถ ได้เรียนภาษากับคนชาตินั้น ๆ ชาวต่างประเทศเข้ามาทำงานให้บริการในประเทศ คนไทยไปให้บริการที่ต่างประเทศ แข่งขันกับคนในประเทศ ผลักดันให้คนในประเทศดีขึ้น คนในประเทศ ที่แข่งขันไม่ได้ต้องเลิกอาชีพ สมองไหล

19 การค้นพบ นวัตกรรม สิทธิผูกขาด การตั้งราคาเทคโนโลยี การค้าเสรี การจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ทรัพยากรจำกัด เจียดไปซื้อเทคโนโลยี ยากจนลง ความจำเป็นต้องวิจัย และสร้างนวัตกรรมเอง ความจำเป็นต้องวิจัย และสร้างนวัตกรรมเอง

20 Management of Change STRATEGIES LEADERSHIP participatory LEADERSHIP participatory HUMAN RESOURCE High performance Financial Resources & management Differential incentives Technical Resources MANAGEMENT


ดาวน์โหลด ppt มุมมองการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา การประชุม ฉลอง ๗๐ ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google