งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (ทรงคุณวุฒิ) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (ทรงคุณวุฒิ) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (ทรงคุณวุฒิ) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2

2 วิสัยทัศน์ ในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคน จะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดผลิตภาพ ในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน

3 พันธกิจของการทำงาน พัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรค รวมทั้งฟื้นฟูสภาพ เป็นระบบที่มีความมั่นคงสามารถสร้างรายได้ให้กับ ประเทศ มีการทำงานประสานกันแบบบูรณาการทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล พัฒนาระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระหว่างผู้ทำงานร่วมกัน ตลอดจน เกิดคุณค่าต่อยอดซึ่งกันและกัน ประชาชน ระบบข้อมูล สุขภาพ บุคลากร สุขภาพ การเงินการ คลัง สุขภาพ เวชภัณฑ์ วัคซีน เทคโนโลยี ระบบบริการ สุขภาพ ภาวะผู้นำ การกำกับ ดูแล

4 ประชาชน ระบบ ข้อมูล สุขภาพ บุคลากร สุขภาพ การเงิน การคลัง สุขภาพ เวชภัณฑ์ วัคซีน เทคโนโลยี ระบบ บริการ สุขภาพ ภาวะผู้นำ การกำกับ ดูแล การเปลี่ยนแปลง ประชากร เทคโนโลยีเปลี่ยน ปัญหา ความต้องการเปลี่ยน สร้างนำซ่อม ป้องกันภัยสุขภาพ (Social, Financial Risk) ความรู้ เข้าใจสุขภาพ (Health Literacy) จัดบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ (Responsiveness, Efficiency) การเข้าถึง, คุณภาพ, ต้นทุน อายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี Productivity/Life Span (Improved Health) พัฒนาการ สาธารณสุข พัฒนา การแพทย์ สนับสนุน บริการ สุขภาพ อำนวยการ และ ปฏิบัติการ การจัดโครงสร้างส่วนกลางเพื่อรองรับ

5 กลยุทธในการทำงาน การปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายใน กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องระบบการ ทำงานและกลยุทธการทำงาน โดยแยก ส่วนของผู้ให้บริการ (Service provider) ออกจากผู้กำหนดกฎเกณฑ์ (National Health Authority) ให้ชัดเจน ใช้ตัวชี้วัดซึ่งเป็นเป้าหมายในการทำงาน ร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยตัวชี้วัดและ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งตัวชี้วัดทั่วไปและ ตัวชี้วัดเฉพาะเรื่อง มีการประเมินที่เป็น รูปธรรมเป็น Evidence Based และ เป็นที่ ยอมรับร่วมกัน การปรับโครงสร้างทางด้านการเงินการคลัง เพื่อสร้างความสมดุลของรายได้และ รายจ่ายของการเงินการคลังระยะยาว ทั้ง ระดับมหภาค ภูมิภาค และระดับหน่วย บริการที่เหมาะสมกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง ภาวะผู้นำ การกำกับ ดูแล การเงิน การคลัง สุขภาพ ระบบ บริการ สุขภาพ National Health Authority 12 เขตบริการ บูรณาการการเงิน National Claim Center

6 กลยุทธในการทำงาน พัฒนากำลังคนภาครัฐด้านสาธารณสุขให้มี สภาพงาน และการจ้างงานที่ดีขึ้น ตลอดจนจูง ใจให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นคง และขวัญ กำลังใจมีความสุขในการทำงาน อีกทั้งให้เกิด ความรู้ความสามารถในการทำงานโดยใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เสริมสร้างธรรมาภิบาลรวมทั้งความโปร่งใสใน ระบบงานโดยการจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อ เผยแพร่แก่ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ ได้รับรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ และ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการทำงานพัฒนาระบบข้อมูลระดับชาติ (National Health Information) บุคลากร สุขภาพ เวชภัณฑ์ วัคซีน เทคโนโลยี ภาวะผู้นำ การกำกับ ดูแล P4P คลังยารวม องค์การเภสัช ระบบ ข้อมูล สุขภาพ National Health Information

7 กลยุทธในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของ ระบบหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุก โรค รวมถึงการบูรณาการสิทธิของผู้ป่วยที่พึง ได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่างๆ ให้มี คุณภาพเพิ่มขึ้นทัดเทียมกัน ปรับปรุงการทำงานต่างๆ (Reprocess) ของ ทุกหน่วยงาน ให้ไวต่อการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป และรองรับบริบทของสังคมไทย ประชาคม อาเซียน และประชาคมโลกในอนาคต การเงิน การคลัง สุขภาพ ระบบ บริการ สุขภาพ ระบบ ข้อมูล สุขภาพ ภาวะผู้นำ การกำกับ ดูแล National Claim Center National Health Information

8 กลยุทธในการทำงาน เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีสุขภาพ โลก ทั้งระดับภูมิภาคเพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Community: AEC, APSC, ASCC) และระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิด คุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับทวิ ภาคี ภูมิภาค และระดับโลก ทุกหน่วยงานต้องเน้นการทำงานที่สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของภาคเอกชน และ ประชาชน สนับสนุนนโยบายการสริมสร้างรายได้สุขภาพ ของประเทศ ทั้งด้าน ยาสมุนไพรไทย อาหาร สินค้าพื้นเมือง รวมถึงการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบบริการภาครัฐ Global Health International Health PPP, Medical Hub, Medical Mediator Primary Care

9 Country Strategy, AC นโยบายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยตรง เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก ทั้งระดับ ภูมิภาคเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Community: AEC, APSC, ASCC) และระดับนานาชาติ เพื่อให้ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลก สนับสนุนนโยบายการสริมสร้างรายได้สุขภาพของประเทศ ทั้ง ด้าน ยาสมุนไพรไทย อาหาร สินค้าพื้นเมือง รวมถึงการเป็น ศูนย์กลางสุขภาพ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบบริการภาครัฐ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ และมีการนำ เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำงานพัฒนาระบบข้อมูลระดับชาติ (National Health Information)

10 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ลดผลกระทบ และความเสี่ยงด้านสุขภาพ ต่อประชาชนไทย เพิ่มคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมต่อประชาชนไทย ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล รัฐมนตรีและกระทรวง สาธารณสุข บูรณาการเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวง อื่น ๆ บูรณาการแผนและการดำเนินการของทุกหน่วยงานใน กระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องมีทิศทางเดียวกันเพื่อ บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์

11 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล บูรณาการเป้าหมาย บูรณาการแผนและการดำเนินการของทุกหน่วยงานในกระทรวง สาธารณสุขให้สอดคล้องมีทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ทางยุทธศาสตร์ SHOC, Migrant, Border POE Regional UHC WHO RD Candidate FTA International, Global Health Information System

12 Step 1 Health Service Primary Care and Referral system at the border area: Health Post for Malaria, then Tuberculosis, HIV Secondary and Tertiary Care: Cross Border Referral System Financial Management Health and Medical Service Fund : Multidonor contribution Regional Information System Integrated Regional Information System Regional Claim Center

13 Step 2 Health Service Extend and Upgrade to Secondary and Tertiary Care Financial Management Health and Medical Service Fund : Multidonor contribution Regional Information System Integrated Regional Information System Regional Claim Center Countries Information

14 Step 3 Regional Universal Health Coverage Myanmar, Laos PDR, Cambodia, Vietnam?

15 ข้อเสนอพัฒนา(ปฏิรูป)บทบาทกระทรวงสาธารณสุข สป. สบส. อย. กรมแพทย์ ควบคุมโรค อนามัย สุขภาพจิต วิทย์ฯ องค์กรในกำกับ HEALTH PROMOTION DISEASE CONTROL CONSUMER PROTECTION HEALTH SERVICES แพทย์ แผนไทย 15

16 ข้อเสนอพัฒนา(ปฏิรูป)บทบาทกระทรวงสาธารณสุข สป. สบส. อย. แพทย์ แผนไทย กรมแพทย์ ควบคุมโรค อนามัย สุขภาพจิต วิทย์ฯ องค์กรในกำกับ HEALTH SERVICES HEALTH PROMOTION DISEASE CONTROL CONSUMER PROTECTION 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (ทรงคุณวุฒิ) เขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google