งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. ๒๕๕๐ พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ / ๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. ๒๕๕๐ พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ / ๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. ๒๕๕๐ พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ / ๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับชาติ และ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในจังหวัด พ. ร. ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ พ. ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี... ในแต่ละ ปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี โดยให้ระบุ... พ. ร. ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ. ศ. ๒๕๕๑

2

3 ประเด็นพิจารณา ๑ บูรณาการ กับใคร ? SDT เดียวกัน กลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน ผลผลิต เดียวกัน กิจกรรม เดียวกัน อะไร ? ทรัพยากร อย่างไร ? ขอบเขต ?

4 ประเด็นพิจารณา ๒ ทบทวน / ตรวจสอบ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ความจำเป็น เร่งด่วน ผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือ ความคุ้มค่าที่จะได้รับ จากโครงการในมิติต่างๆ

5


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. ๒๕๕๐ พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ / ๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google