งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการวางแผน ระดับจังหวัด เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการวางแผน ระดับจังหวัด เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการวางแผน ระดับจังหวัด เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จันทบุรี

2 แนวคิดที่ใช้ในกระบวนการ วางแผน ต้องตอบรับต่อปัญหาสุขภาพของ ประชาชน ต้องตอบสนองต่อนโยบายด้าน สุขภาพในระดับต่าง ๆ ( กระทรวง กรม สปสช. จังหวัด และอื่น ๆ ) ต้องสะดวกต่อการนำแผนไปปฏิบัติ ( การจัดสรรงบประมาณ การมอบหมายงาน และอื่น ๆ ) ต้องง่ายและสอดคล้องกับการ ติดตาม และวิธีการประเมินผล

3 กระบวนการบริหารงานแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) การวางแผน ยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) การจัดสรรงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ตามยุทธศาสตร์ (Result Based Budgeting) การประเมิน ผลลัพธ์ (Result Based Measurement/ Evaluation)

4 หลักการของกระบวนการ วางแผน การ วิเคราะห์ สภาพแว ดล้อม (Environ mental Scannin g) การก่อตัว ของ ยุทธศาส ตร์ (Strateg y Formula tion) การนำ ยุทธศาส ตร์ ไปสู่การ ปฏิบัติ (Strateg y Implem entatio) การ ควบคุม และ ประเมินผ ล (Evaluat ion and Control)

5 แนวทางในการกำหนด ยุทธศาสตร์ การประเมิน สิ่งแวดล้อม ภายนอก ค่านิยม ของผู้บริหาร ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ยุทธศาสตร์ การประเมิน สิ่งแวดล้อม ภายใน O&T S&W WOOS WTST O S T W

6 Vision Mission Goal CSF ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ KPIs กำหนด เป้า หมาย แผน งาน โครงการ ระดับองค์กร งานหลัก ของ กลุ่มงาน / ฝ่าย ผลลัพธ์ จาก งานหลัก KPIs กำหนด เป้า หมาย โครงการ แต่ละ ฝ่าย ระดับกลุ่มงาน / ฝ่าย งานหลัก ของ แผนก ผลลัพธ์ จาก งานหลัก KPIs กำหนด เป้า หมาย กิจกรรม แต่ละ บุคคล ระดับแผนก KRA กระบวนการในการกำหนดดัชนีชี้วัด 3 ระดับ

7 การประยุกต์หลักการ กระบวนการวางแผน การ วิเคราะห์ สภาพแว ดล้อม (Environ mental Scanning ) การก่อตัว ของ ยุทธศาส ตร์ (Strateg y Formulat ion) การนำ ยุทธศาสต ร์ ไปสู่การ ปฏิบัติ (Strategy Impleme ntation) การ ควบคุม และ ประเมินผ ล (Evaluat ion and Control) การวิเคราะห์สภาพ ปัญหาสาธารณสุข การวิเคราะห์ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาพ ปัญหาสาธารณสุข การวิเคราะห์ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย SWOT Analysis ระดับ ยุทธศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ ( ทุกปี )

8 การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)

9 การ ตอบสนอง ของแผน แผน จังหวัด นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ประเทศ สภาพ ปัญหาใน พื้นที่

10 นโยบายและ เป้าหมายของ กสธ นโยบายและ เป้าหมาย ของจังหวัด ปัญหาสาธารณสุขและ ความต้องการของพื้นที่ แผนยุทธศาสตร์พัฒนา สุขภาพจังหวัดจันทบุรี แผนปฏิบัติ การฯประจำปี กรอบแนวคิดในการ จัดทำแผนฯ

11

12 ปฏิทินโครงการพัฒนายุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ พัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2554 ลำดั บ กิจกรรมกลุ่มเป้าหมายระยะเวลาสถานที่ จัด ผู้รับผิด ชอบ 1 ระยะที่ 1 ประชุมเชิง ปฏิบัติการคณะทำงาน ศูนย์พัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อทบทวน แผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนแม่บทปฏิบัติการตาม ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2554 - ผู้บริหาร - คณะทำงานศูนย์พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ - ภาคีเครือข่าย / ภาค ประชาชนสังคมและท้องถิ่น จำนวนรวม 80 คน จำนวน 2 วัน ( วันที่ 30- 31 สิงหาคม 2553 ) ณ ห้อง ประชุม ร. ร. เคพีแก รนด์ จันทบุรี กลุ่มงาน พัฒนา ยุทธฯ สสจ. จบ. 2 ระยะที่ 2 ประชุมชี้แจง แนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติการตาม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554 - ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ทุกระดับ จำนวน 200 คน วันที่ 6 กันยายน 2553 ณ ห้อง ประชุม ร. ร. เคพีแก รนด์ จันทบุรี กลุ่มงาน พัฒนา ยุทธฯ สสจ. จบ. 3 ระยะที่ 3 ประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการตาม ยุทธศาสตร์พัฒนา สุขภาพ ปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยงาน 3.1 แผนปฏิบัติการฯ ของ สสจ. จบ. - ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผน ของกลุ่มงาน / ฝ่าย / งาน จำนวน 40 คน วันที่ 20 กันยายน 2553 ณ ห้อง ประชุม สสจ. จบ. กลุ่ม งาน พัฒนา ยุทธฯ สสจ. จบ. 3.2 แผนปฏิบัติการฯ ของ เครือข่ายบริการสุขภาพ - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับอำเภอ ตำบล 7 กย. – 20 ตค.53 รพ. ทุกแห่งคปสอ. / รพ. แม่ ข่าย 3.3 แผนปฏิบัติการฯ ของ สสอ. - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ อำเภอ 7 กย. – 20 ตค.53 สสอ. ทุก แห่ง สสอ. 4 ระยะที่ 4 ประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อนำเสนอ แผนปฏิบัติการฯ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / บูรณา การแผนฯ - ผู้บริหาร - จนท. ผู้รับผิดชอบงาน วางแผนฯ จำนวน 60 คน จำนวน 5 วัน ( วันที่ 8 - 12 พฤศจิกาย น 2553) ณ สสจ. จันทบุรี และรร. ริ เวอร์วิว เพลส จังหวัด อยุธยา กลุ่ม งาน พัฒนา ยุทธฯ สสจ. จบ.

13 แผนแม่บทแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ จังหวัดจันทบุรี

14 บทสรุป

15


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการวางแผน ระดับจังหวัด เกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google