งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ดำเนินงานที่สำคัญ ตุลาคม 2551. พันธกิจ สวรส.  สร้าง / จัดการความรู้เพื่อการ พัฒนาระบบสุขภาพ  เน้นการวิจัยเชิงระบบ (system approach) และวิจัยในประเด็นปัญหาสำคัญของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ดำเนินงานที่สำคัญ ตุลาคม 2551. พันธกิจ สวรส.  สร้าง / จัดการความรู้เพื่อการ พัฒนาระบบสุขภาพ  เน้นการวิจัยเชิงระบบ (system approach) และวิจัยในประเด็นปัญหาสำคัญของระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ดำเนินงานที่สำคัญ ตุลาคม 2551

2 พันธกิจ สวรส.  สร้าง / จัดการความรู้เพื่อการ พัฒนาระบบสุขภาพ  เน้นการวิจัยเชิงระบบ (system approach) และวิจัยในประเด็นปัญหาสำคัญของระบบ สุขภาพ  เน้นการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จริง ( งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง )  ส่งเสริมการใช้ความรู้เพื่อการ ตัดสินใจ (evidence informed policy decision)  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องใน กระบวนการวิจัยตั้งแต่แรก  การดำเนินงานตามแนวทาง “ สามเหลี่ยม เขยื้อนภูเขา ”

3 ประเด็นพัฒนา ( วิจัย ) สำคัญ ปี 2552  ธรรมาภิบาลระบบสร้างเสริม สุขภาพ  กลไกหลักในการกำหนดนโยบายสร้างเสริม สุขภาพทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่  ระบบการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริม สุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบ บริการสุขภาพ  แผนทศวรรษการพัฒนาบริการปฐมภูมิ (+ สาธารณสุขมูลฐาน )  การปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ (P&P) และ ประสิทธิภาพการจัดบริการ (P&P) ในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ชุดเครื่องมือการทำงานเพื่อการสร้างเสริม สุขภาพ

4 ประเด็นพัฒนา ( วิจัย ) สำคัญ ปี 2552  การสร้างเสริมสุขภาพในอปท.  บทบาท อปท. ในการสร้างเสริมสุขภาพ ( ประเมินผลภารกิจที่ได้ถ่ายโอนแล้วและ ข้อเสนอภารกิจอื่นเพิ่มเติม )  ข้อเสนออนาคตกองทุนชุมชน  การสร้างเสริมสุขภาพใน ชุมชน  บทบาท อสม. ในทศวรรษที่ 4 ของงาน สาธารณสุขมูลฐาน  การสร้างความเข้มแข็งระบบ สุขภาพโดย R2R  การส่งเสริมเครือข่าย R2R ในงานวิจัย ประเด็นสำคัญ ( การใช้ยาที่เหมาะสม โรค เรื้องรัง ความแออัดผู้ป่วยนอก และการสร้าง สุขภาพ )

5 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ดำเนินงานที่สำคัญ ตุลาคม 2551. พันธกิจ สวรส.  สร้าง / จัดการความรู้เพื่อการ พัฒนาระบบสุขภาพ  เน้นการวิจัยเชิงระบบ (system approach) และวิจัยในประเด็นปัญหาสำคัญของระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google