งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ นครชัยบุรินทร์ ” ดินแดนแห่ง สุขภาพ สายสัมพันธ์แห่งความสุข การ กระจา ย ทรัพย ากร ความ โดด เด่น ความเคลื่อนไหว แกนหมุน หลัก บทบาท ความ ร่วมมือ ความ สุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ นครชัยบุรินทร์ ” ดินแดนแห่ง สุขภาพ สายสัมพันธ์แห่งความสุข การ กระจา ย ทรัพย ากร ความ โดด เด่น ความเคลื่อนไหว แกนหมุน หลัก บทบาท ความ ร่วมมือ ความ สุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ นครชัยบุรินทร์ ” ดินแดนแห่ง สุขภาพ สายสัมพันธ์แห่งความสุข การ กระจา ย ทรัพย ากร ความ โดด เด่น ความเคลื่อนไหว แกนหมุน หลัก บทบาท ความ ร่วมมือ ความ สุข ของ คน นคร ชัย บุรินท ร์ ข้อตก ลงไปสู่ ความสุ ข

2 ความสุข ของ คนนคร ชัย บุรินทร์ ทุกคนมีสิทธิ เข้าถึงบริการ ที่ดีกว่าการ สงเคราะห์ ได้รับสิทธิ ประโยชน์ เท่าเทียม และ ครอบคลุม ไม่ล้มละลาย หรือยากจน เพราะ เจ็บป่วย

3 อปสข. สปสช. เขต ๓ กองทุน เครือข่าย หน่วยบริการ คปสข. ดูแล คุณภาพ อปสข. คุ้มครอง หน่วย บริการ คปสข. ดูแล คุณภาพ สิทธิ ประโย ชน์ ผู้ใช้ สิทธิ ฝ่ายรับ ฟังและ จัดหา ฝ่าย ตอบส นอง สายสัมพันธ์แห่งความสุข

4 ข้อตกลงไปสู่ความสุข สร้างพันธะกิจ ร่วม ทั้งเขต ทุกหน่วย วางแผน บริการ รวมคนรวมเขต ฐานะการเงิน มั่นคง พัฒนา รพ. สต. ร่วมกับชุมชน และ ท้องถิ่น ลดส่งต่อไป นอกเขต ลดทางลัดเข้า โรงพยาบาล ใหญ่ เครือข่าย วิชาการ แก้ปัญหา เบ็ดเสร็จ หนุน พฤติกรรมและ การพึ่งตนเอง

5 แกนวิชาการ ศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัย แกนบริการ คณะทำงานวิชาชีพ แกนผู้ใช้สิทธิ ศูนย์ประสานเครือข่าย 9 ท้องถิ่น แกนบริหาร คปสข. / อปสข. / สตร. / สปสช.9 แกนหมุน หลัก

6 บทบาท และ ความ ร่วมมือ พันธ ะ สัญ ญา ทำ ตาม สัญ ญา ดูแล และ ตอบ แทน พัฒ นา

7 การกระจายทรัพยากร

8 ถือ ประโยช น์ทาง สังคม มากกว่า กำไร มุ่ง ตอบสนอ งความ ต้องการ ที่แท้จริง ความ ร่วมมือ การเสริม พลัง พันธะ สัญญา ความ รับผิดชอ บและ พึ่งตนเอ ง ความโดดเด่นของนครชัยบุรินทร์

9 เพิ่มพันธะ สัญญาตาม เกณฑ์ คุณภาพ เพิ่มพันธะ สัญญาเชิง รุก เพิ่มความ เข้มแข็งให้ แกนผู้ใช้ สิทธิ อนาคตของนครชัยบุรินทร์

10 พลังความ สามัคคีที่ ยิ่งใหญ่ พลัง ศิลปวัฒน ธรรมที่ โดดเด่น พลังความ จงรักภักดี ของวีรบุรุษ พลังเสียสละ เพื่อปวงชน พลังความ กล้าหาญ ของวีรสตรี พลังแห่ง ธรรมชาติ ย่าโม เขา ใหญ่ เจ้าพ่อ พญา แล โขลง ช้าง ประสา ทเขา พนมรุ้ง พลังศักดิ์สิทธิ์ของนครชัยบุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt “ นครชัยบุรินทร์ ” ดินแดนแห่ง สุขภาพ สายสัมพันธ์แห่งความสุข การ กระจา ย ทรัพย ากร ความ โดด เด่น ความเคลื่อนไหว แกนหมุน หลัก บทบาท ความ ร่วมมือ ความ สุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google