งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสุขของคนนครชัยบุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสุขของคนนครชัยบุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสุขของคนนครชัยบุรินทร์
“นครชัยบุรินทร์” ดินแดนแห่งสุขภาพ ความสุขของคนนครชัยบุรินทร์ สายสัมพันธ์แห่งความสุข การกระจายทรัพยากร ความเคลื่อนไหว ข้อตกลงไปสู่ความสุข แกนหมุนหลัก บทบาท ความร่วมมือ ความโดดเด่น

2 ความสุขของ คนนครชัยบุรินทร์
ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมและครอบคลุม ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงบริการที่ดีกว่าการสงเคราะห์ ไม่ล้มละลายหรือยากจนเพราะเจ็บป่วย ความสุขของ คนนครชัยบุรินทร์

3 สายสัมพันธ์แห่งความสุข
หน่วยบริการ คปสข.ดูแลคุณภาพ อปสข.คุ้มครอง สิทธิประโยชน์ ผู้ใช้สิทธิ ฝ่ายตอบสนอง ฝ่ายรับฟังและจัดหา เครือข่ายหน่วยบริการ คปสข.ดูแลคุณภาพ อปสข. สปสช.เขต ๓ กองทุน สายสัมพันธ์แห่งความสุข

4 ข้อตกลงไปสู่ความสุข สร้างพันธะกิจร่วม ทั้งเขต ลดส่งต่อไปนอกเขต
ลดทางลัดเข้าโรงพยาบาลใหญ่ ทุกหน่วยวางแผนบริการ พัฒนา รพ.สต.ร่วมกับชุมชนและ ท้องถิ่น เครือข่ายวิชาการแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จ รวมคนรวมเขต ฐานะการเงินมั่นคง หนุนพฤติกรรมและการพึ่งตนเอง

5 ศูนย์ประสานเครือข่าย 9 ท้องถิ่น
แกนวิชาการ ศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัย แกนบริการ คณะทำงานวิชาชีพ แกนหมุนหลัก แกนผู้ใช้สิทธิ ศูนย์ประสานเครือข่าย 9 ท้องถิ่น แกนบริหาร คปสข. / อปสข. / สตร. / สปสช.9

6 พันธะสัญญา บทบาทและความร่วมมือ พัฒนา ทำตามสัญญา
ดูแลและตอบแทน

7 การกระจายทรัพยากร

8 ความโดดเด่นของนครชัยบุรินทร์
ถือประโยชน์ทางสังคมมากกว่ากำไร มุ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริง ความร่วมมือการเสริมพลังพันธะสัญญา ความรับผิดชอบและพึ่งตนเอง

9 อนาคตของนครชัยบุรินทร์
เพิ่มความเข้มแข็งให้แกนผู้ใช้สิทธิ เพิ่มพันธะสัญญาเชิงรุก เพิ่มพันธะสัญญาตามเกณฑ์คุณภาพ

10 พลังศักดิ์สิทธิ์ของนครชัยบุรินทร์
พลังความกล้าหาญของวีรสตรี พลังแห่งธรรมชาติ พลังความจงรักภักดีของวีรบุรุษ พลังเสียสละเพื่อปวงชน ย่าโม เขาใหญ่ เจ้าพ่อพญาแล ประสาทเขาพนมรุ้ง โขลงช้าง พลังศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น พลังความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่


ดาวน์โหลด ppt ความสุขของคนนครชัยบุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google