งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_502 กรณี : การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังที่ยังไม่ถูกต้อง บัญชีเงินฝากคลังในงบทดลองที่บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_502 กรณี : การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังที่ยังไม่ถูกต้อง บัญชีเงินฝากคลังในงบทดลองที่บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_502 กรณี : การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังที่ยังไม่ถูกต้อง บัญชีเงินฝากคลังในงบทดลองที่บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการ ปรับลดเงินฝากคลังให้ถูกต้อง คำอธิบายเพิ่มเติม : บัญชีเงินฝากคลังในงบทดลองที่ถูกต้อง รหัสเงินฝาก คลัง 912 จำนวน 1,800,000,000 บาท ยอดรายการปรับปรุงบัญชีเงินฝาก 912 = 2,640,000,000 -1,800,000,000 = มีคู่บัญชีที่ต้องปรับปรุง คือ รหัสบัญชีชื่อบัญชีหน่วยงานบาท Dr. เงินรับฝากส่วนราชการ (912) ,000, Cr. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ( ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง ) ,000, Dr. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด ( รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง ) ,000, Cr. เงินฝากคลัง (912) ,000,000

2 ตัวอย่างการบันทึกในระบบ

3

4

5

6


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการบันทึกรายการของ คำสั่งงาน ZJ9_502 กรณี : การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังที่ยังไม่ถูกต้อง บัญชีเงินฝากคลังในงบทดลองที่บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google