งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 ภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ มีแนวทางการดำเนินงาน  ปี 2548 ต่อยอดของเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 ภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ มีแนวทางการดำเนินงาน  ปี 2548 ต่อยอดของเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 ภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ มีแนวทางการดำเนินงาน  ปี 2548 ต่อยอดของเดิม มีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมและปรึกษา ทีม ดร. ประพนธ์ เพื่อให้มีจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องและไม่หลงทาง  เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการเตรียมการ - การคัดเลือกทีมงานที่สร้างสรรค์และพร้อมจะทำงานเป็นทีมจากกอง / สำนัก - สร้างความเข้าใจร่วมกันและแบ่งงานกันทำ ยกร่าง KV ตารางอิสรภาพ - คัดเลือก สอบถามความสมัครใจจังหวัดนำร่อง - สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งองค์กร โดยการสัมมนาและสัมมนาเข้มข้น ในจังหวัดนำร่อง (9 จังหวัด ) - มอบหมายคณะทำงาน 1-2 คน รับผิดชอบเป็นรายจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ ติดตาม / สนับสนุน

2 การดำเนินการในจังหวัดนำ ร่อง ( เริ่มเดือนเมษายน 2548) ดำเนินการในการสร้างทีมงาน ทำความ เข้าใจ คัดเลือก เรื่อง / ประเด็น จัดทำแผน จัดทำ KV สร้างตารางอิสรภาพ ประเมิน สถานภาพองค์ความรู้ จัดทำกระบวนการ KS การสร้างคลังความรู้ KA สรุป ทุกจังหวัดดำเนินการตามกระบวนการ จัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือชุด ธารปัญญา

3 การดำเนินงานของ คณะทำงาน จัดการสัมมนา / สร้างความ เข้าใจ KM-WebPages ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2548 ติดตาม / สนับสนุนจังหวัดนำ ร่อง ประมวลผลการดำเนินงาน

4 ปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จ ประสบการณ์ / ทักษะของเจ้าหน้าที่ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สร้างงานเดิม กลไกที่เป็นระบบส่งเสริมการเกษตร มี การสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ระดับอำเภอ (District Workshop, DW) เจ้าหน้าที่มาพบปะกันอย่าง สม่ำเสมอ การติดตาม / สนับสนุนการดำเนินงาน ของจังหวัดนำร่องโดยทีมงาน ส่วนกลาง


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 ภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ มีแนวทางการดำเนินงาน  ปี 2548 ต่อยอดของเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google