งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่านเกิด ปัญหานี้ หรือไม่ !. จะพัฒนาให้นักเรียนเกิดความ เข้าใจในบทเรียนได้อย่างไร ! จะตั้งคำถามใดที่ดึงความสนใจ ของนักเรียนสู่แนวคิดสำคัญ ! จะตั้งคำถามใดที่สร้างให้นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่านเกิด ปัญหานี้ หรือไม่ !. จะพัฒนาให้นักเรียนเกิดความ เข้าใจในบทเรียนได้อย่างไร ! จะตั้งคำถามใดที่ดึงความสนใจ ของนักเรียนสู่แนวคิดสำคัญ ! จะตั้งคำถามใดที่สร้างให้นักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่านเกิด ปัญหานี้ หรือไม่ !

2 จะพัฒนาให้นักเรียนเกิดความ เข้าใจในบทเรียนได้อย่างไร ! จะตั้งคำถามใดที่ดึงความสนใจ ของนักเรียนสู่แนวคิดสำคัญ ! จะตั้งคำถามใดที่สร้างให้นักเรียน เรียนรู้เนื้อหาในตำรา ! จะตั้งคำถามอย่างไรที่จะสร้าง คำตอบได้แทนตำรา !

3 Essential Question ช่วย ท่านได้ !

4 Essential Question !

5 เป็นคำถามนำที่ทำให้ผู้เรียนเกิด การสืบค้นคำตอบ เป็นคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อค้นหา ความหมายที่ลึกซึ้ง เกิน กว่าเป็นเพียงคำถาม ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบ โครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ ที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น เป็นคำถามหลักที่ช่วยให้เกิดการ มุ่งประเด็นสำคัญ ไปที่ การเรียนรู้

6 Essential Question โครงสร้างของ

7 ครอบคลุมความสนใจในการ เรียนรู้ในรายวิชา ที่มีผลต่อการดำรง ชีวิตประจำวัน เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อ ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามที่มี ความหมาย ครอบคลุมเนื้อหาหลัก, แบบฝึกหัด หรือทักษะในการแก้ปัญหา

8 เป็นคำถามที่มีจุดมุ่งหมายของ การเรียนรู้ที่ชัดเจน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเกิด ความตระหนัก ถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ใน กระบวนการเรียนรู้

9 วิธีการเขียนวิธีการเขียน Essential Question

10 สอดคล้องกับความสนใจของ ผู้เรียน สอดคล้องกับทรัพยากรของ ชุมชน สอดคล้องกับสังเขปรายวิชา เป็นคำถามโดยทั่วไป มุ่งความสนใจไปที่แบบฝึกหัด ของหน่วยการสอนนั้น ๆ

11 จากนั้น พิจารณาภาพรวมของคำถาม และวัตถุประสงค์หลักของสังเขป รายวิชาที่ควรกล่าวถึง ระดมความคิดในการตั้งคำถาม เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้เริ่ม ค้นหาสาเหตุ ของสิ่งที่ เกิดขึ้น ค้นหาข้อเสนอแนะหรือ ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา

12 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ท่านเกิด ปัญหานี้ หรือไม่ !. จะพัฒนาให้นักเรียนเกิดความ เข้าใจในบทเรียนได้อย่างไร ! จะตั้งคำถามใดที่ดึงความสนใจ ของนักเรียนสู่แนวคิดสำคัญ ! จะตั้งคำถามใดที่สร้างให้นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google