งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่านเกิดปัญหานี้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่านเกิดปัญหานี้หรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่านเกิดปัญหานี้หรือไม่
! ท่านเกิดปัญหานี้หรือไม่

2 จะพัฒนาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างไร !
จะตั้งคำถามใดที่ดึงความสนใจของนักเรียนสู่แนวคิดสำคัญ ! จะตั้งคำถามใดที่สร้างให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาในตำรา ! จะตั้งคำถามอย่างไรที่จะสร้างคำตอบได้แทนตำรา !

3 ! Essential Question ช่วยท่านได้

4 ! Essential Question

5 เป็นคำถามหลักที่ช่วยให้เกิดการมุ่งประเด็นสำคัญ ไปที่การเรียนรู้
เป็นคำถามนำที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการสืบค้นคำตอบ เป็นคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อค้นหาความหมายที่ลึกซึ้ง เกินกว่าเป็นเพียงคำถาม ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ ที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น

6 โครงสร้างของ Essential Question

7 ครอบคลุมเนื้อหาหลัก , แบบฝึกหัด หรือทักษะในการแก้ปัญหา
ครอบคลุมความสนใจในการเรียนรู้ในรายวิชา ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อข้อเสนอแนะ เป็นคำถามที่มีความหมาย

8 เป็นคำถามที่มีจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ที่ชัดเจน
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนเกิดความตระหนัก ถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการเรียนรู้

9 วิธีการเขียน Essential Question

10 มุ่งความสนใจไปที่แบบฝึกหัดของหน่วยการสอนนั้น ๆ
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับทรัพยากรของชุมชน สอดคล้องกับสังเขปรายวิชา เป็นคำถามโดยทั่วไป

11 จากนั้น พิจารณาภาพรวมของคำถาม และวัตถุประสงค์หลักของสังเขปรายวิชาที่ควรกล่าวถึง ระดมความคิดในการตั้งคำถาม เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้เริ่มค้นหาสาเหตุ ของสิ่งที่เกิดขึ้น ค้นหาข้อเสนอแนะหรือค้นหาแนวทางแก้ปัญหา

12 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ท่านเกิดปัญหานี้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google