งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดมุ่งหมายของโครงการ Intel Teach to The Future

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดมุ่งหมายของโครงการ Intel Teach to The Future"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดมุ่งหมายของโครงการ Intel Teach to The Future
ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในห้องเรียนให้เข้าใจ วิธีการเรียนแบบก่อให้เกิดความสนใจ ในการ หาข้อมูลและนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้นักเรียน ได้มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและประสบความสำเร็จในการเรียน

2 วัตถุประสงค์ของ Intel Teach to The Future
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในห้องเรียน เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียน นำเทคโนโลยีมาสนันสนุนการเรียนการสอน โดยเน้นการค้นคว้า การสื่อสารและนำมาใช้เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์การสอน มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้งานจริง รวมทั้งการวางแผนบทเรียนและใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล สนับสนุนให้นักเรียนสามารถเพิ่มโอกาสการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สนับสนุนให้ครูผู้สอนทำงานเป็นหมู่คณะ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกัน ประเมินแผนการสอน

3 เป้าหมายของโครงการ Intel Teach to The Future
คือการคัดเลือกและฝึกฝนครูผู้สอนภายในปี 2003 จำนวน 4,000,000 คน ใน 20 ประเทศ และท่านอาจเป็นหนึ่งในนั้น ทางโครงการฯ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่โปรแกรมแห่งนวัตกรรมนี้ด้วยความยินดี และยินดีกับท่านที่มีโอกาสพัฒนาอนาคตของนักเรียน และพัฒนาตนเองในอนาคต เราเชื่อมั่นว่าในทันทีทีท่านสำเร็จหลักสูตรจากโปรแกรมนี้ ท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงว่าจะสอนอย่างไรและนักเรียนของท่านจะเรียนรู้อย่างไร

4 ความเป็นมาของ Intel Teach to The Future
เป็นโครงการเดียวที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนที่แพร่หลายไปทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์ที่จะร่วมกันนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน และทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ความเป็นมาของ Intel Teach to The Future
เหตุผลที่ทางโครงการฯ ให้ความสนใจในการฝึกอบรมรมครู เพราะตระหนักว่า … เทคโนโลยีการศึกษา จะไม่มีประโยชน์ถ้าคุณครูไม่รู้วิธีที่จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ “Computer aren’t magic, but Teacher are” คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ … แต่คุณครูต่างหากที่เป็น

6 ความเป็นมาของ Intel Teach to The Future

7 ความคาดหวังของโครงการ Intel Teach to The Future
ผู้ผ่านการอบรมจะมี Portfolio เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียน เพราะ “สิ่งนี้คือการยกระดับชั้นเรียนสู่ความเป็นเลิศ และพบกับ ….. จุดประสงค์ที่สำคัญ


ดาวน์โหลด ppt จุดมุ่งหมายของโครงการ Intel Teach to The Future

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google