งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดมุ่งหมายของ โครงการ Intel Teach to The Future ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนใน ห้องเรียนให้เข้าใจ วิธีการเรียนแบบก่อให้เกิด ความสนใจ ในการ หาข้อมูลและนำเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดมุ่งหมายของ โครงการ Intel Teach to The Future ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนใน ห้องเรียนให้เข้าใจ วิธีการเรียนแบบก่อให้เกิด ความสนใจ ในการ หาข้อมูลและนำเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดมุ่งหมายของ โครงการ Intel Teach to The Future ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนใน ห้องเรียนให้เข้าใจ วิธีการเรียนแบบก่อให้เกิด ความสนใจ ในการ หาข้อมูลและนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในหลักสูตร การเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ นักเรียน ได้มีการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นและประสบความสำเร็จ ในการเรียน

2 วัตถุประสงค์ของ Intel Teach to The Future  ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพในห้องเรียน  เพื่อให้ครูผู้สอน นักเรียน นำเทคโนโลยี มาสนันสนุนการเรียนการสอน โดยเน้น การค้นคว้า การสื่อสารและนำมาใช้เป็น เครื่องมือและอุปกรณ์การสอน  มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้งานจริง รวมทั้ง การวางแผนบทเรียนและใช้เป็นเครื่องมือใน การประเมินผล  สนับสนุนให้นักเรียนสามารถเพิ่มโอกาส การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  สนับสนุนให้ครูผู้สอนทำงานเป็นหมู่คณะ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกัน ประเมิน แผนการสอน

3 เป้าหมายของ โครงการ Intel Teach to The Future คือการคัดเลือกและฝึกฝน ครูผู้สอนภายในปี 2003 จำนวน 4,000,000 คน ใน 20 ประเทศ และท่านอาจเป็นหนึ่งในนั้น ทาง โครงการฯ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ โปรแกรมแห่งนวัตกรรมนี้ด้วย ความยินดี และยินดีกับท่านที่มี โอกาสพัฒนาอนาคตของนักเรียน และพัฒนาตนเองในอนาคต เราเชื่อมั่นว่าในทันทีทีท่านสำเร็จ หลักสูตรจากโปรแกรมนี้ ท่านจะ ได้รับการเปลี่ยนแปลงว่าจะสอน อย่างไรและนักเรียนของท่านจะ เรียนรู้อย่างไร

4 ความเป็นมาของ Intel Teach to The Future เป็นโครงการเดียวที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์ สำหรับ พัฒนาการเรียนการสอนที่ แพร่หลายไปทั่วโลก โดยมี จุดประสงค์ที่จะร่วมกันนำ เทคโนโลยีไปใช้ในการเรียน การสอน เพื่อสร้างความ ประทับใจให้กับนักเรียน และ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ใน การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ความเป็นมาของ Intel Teach to The Future เหตุผลที่ทางโครงการฯ ให้ความสนใจในการฝึกอบรม รมครู เพราะตระหนักว่า … เทคโนโลยีการศึกษา จะไม่มี ประโยชน์ถ้าคุณครูไม่รู้วิธีที่จะ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ “Computer aren’t magic, but Teacher are” คอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ สิ่งมหัศจรรย์ … แต่คุณครู ต่างหากที่เป็น

6 ความเป็นมาของ Intel Teach to The Future Intel Teach to The Future ได้เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่ ปี 2543 ได้ช่วยครูมากกว่า 300,000 คนทั่วโลก ที่จะประสาน เทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการ สอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มี ประสบ - การณ์ที่จะฝึกอบรมรมครู และคณะครูที่จะร่วมฝึกอบรมโดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 500,000 คน ใน 24 ประเทศ ทั่วโลก ภายในปี 2545 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 25 ประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อจะฝึกอบรม ครูจำนวน 550 คน

7 ความคาดหวังของ โครงการ Intel Teach to The Future ผู้ผ่านการอบรมจะมี Portfolio เป็นต้นแบบในการจัดการ เรียนการสอน ในห้องเรียน เพราะ “ สิ่งนี้ คือการยกระดับชั้นเรียนสู่ ความเป็นเลิศ และพบกับ ….. จุดประสงค์ที่สำคัญ


ดาวน์โหลด ppt จุดมุ่งหมายของ โครงการ Intel Teach to The Future ให้ความรู้แก่ครูผู้สอนใน ห้องเรียนให้เข้าใจ วิธีการเรียนแบบก่อให้เกิด ความสนใจ ในการ หาข้อมูลและนำเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google