งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2548

2 ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน เจ้าหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับ เงิน ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกิน ส่งคืนรอนำส่ง นำส่งเงิน งบประมาณ นำส่งเงินงบนอก ประมาณ ปรับปรุงเงินฝาก คลัง ภาพรวมขั้นตอนการเบิกเกิน ส่งคืน JE1 JE2 R6 R7 JE3 RX A A B B A B จะต้องทำการหักล้างรายการบัญชี ( จับคู่เคลียร์ ) ใน GFMIS Terminal ส่วนราชการสามารถใช้ JE4 ในการบันทึกรายการแทนในกรณีที่ไม่ตั้งเงินรอรับคืนได้ โดยไม่ ต้องทำ JE1 และ JE2 อีก

3 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE1 ( บช.01 ประเภทเอกสาร JE) 1. การตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ๋ DR. เงินรอรับคืน CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้ เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx + xxxxxxxxxx + xxx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย หรื อ

4 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE2 ( บช.01 ประเภทเอกสาร JE) 2. การบันทึกรายการเมื่อรับเงินจากลูกหนี้ เบิกเกินส่งคืน ๋ DR. เงินสด / เช็ค xx CR. เงินรอรับคืน ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้ เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx + xxxxxxxxxx + xxx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย หรื อ

5 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน กรณีที่ บันทึกรายการตั้งเบิกเกินส่งคืนรอ นำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ สามารถนำ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มารวมบันทึกเป็นครั้งเดียว ได้ ดังนั้น จะไม่ต้องบันทึก “ เงินรอรับคืน ” แต่จะบันทึกเดบิต เงินสด / เช็ค และ เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ได้ เลย การบันทึกรายการตั้งเบิกเกินส่งคืนรอ นำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ ๋ ขั้นที่ 1 ( JE1 ) DR. เงินรอรับคืน CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ขั้นที่ 2 ( JE2 ) DR. เงินสด / เช็ค xx CR. เงินรอรับคืน กรณี บันทึกรวบ ขั้น 1+ ขั้น 2(JE4) DR. เงินสด / เช็ค xx CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ส่วนราชการสามารถบันทึกรวบ ขั้น 1+ ขั้น 2(JE4) เพียงขั้นตอนเดียวได้ โดยไม่ต้องทำ ขั้น 1(JE1) และขั้น 2(JE2)

6 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE4 ( บช.01 ประเภทเอกสาร JE) การบันทึกรายการตั้งเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดย ไม่มีลูกหนี้ ( ขั้น 1+ ขั้น 2) ๋ DR. เงินสด / เช็ค xx CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้ เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx + xxxxxxxxxx + xxx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย หรื อ

7 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZRP_R6 ( นส.02) 3.1 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงิน งบประมาณ ๋ DR. พักเงินฝากคลัง * xxx (9999) CR. เงินสด / เช็ค xx ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน ที่ได้ จาก JE 2 หรือ JE 4 บรรทัดรายการเงิน สด * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ แหล่งของเงิน : xx19000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรก ของศูนย์ต้นทุน

8 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZRP_R7 ( นส.02) 3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอก งบประมาณ ๋ DR. พักเงินฝากคลัง * xxx (9999) CR. เงินสด / เช็ค xx * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ ขั้นตอนการนำส่งเงินนอก งบประมาณ แหล่งของเงิน : xx26000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของ ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน ที่ได้ จาก JE2 หรือ JE4 บรรทัดรายการเงิน สด

9 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZRP_RX 3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอก งบประมาณ ๋ DR. เงินฝากคลัง CR. เงินรับฝากส่วนราชการ (9999) ขั้นตอนการปรับปรุงเงิน ฝากคลัง แหล่งของเงิน : xx26000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของ ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน ที่ได้ จาก JE2 หรือ JE4 บรรทัดรายการเงิน สด

10 ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE3 ( บช.04 ประเภทเอกสาร JE) 4. การลดยอดค่าใช้จ่ายและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ( ขั้นตอนคืนงบประมาณ – เป็นเอกสาร พัก - โดย งบประมาณจะคืนเมื่อส่วนราชการแจ้ง กรมบัญชีกลาง ผ่านรายการให้ ” ๋ DR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง CR. ค่าใช้จ่าย 5xxxxxxxxx ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้ เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx + xxxxxxxxxx + xxx บรรทัด ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย หรื อ

11 JE1 JE2 JE1 JE3 ทำการจับคู่เคลียร์ เงินรอรับคืน ทำการจับคู่เคลียร์ เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ขั้นตอนการจับคู่เคลียร์ (GFMIS Terminal) JE4 หรือ


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google