งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2548

2 www.gfmis.go.th ตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน เจ้าหนี้นำเงินมาจ่ายคืนและบันทึกรับ เงิน ลดยอดค่าใช้จ่ายและรายได้เบิกเกิน ส่งคืนรอนำส่ง นำส่งเงิน งบประมาณ นำส่งเงินงบนอก ประมาณ ปรับปรุงเงินฝาก คลัง ภาพรวมขั้นตอนการเบิกเกิน ส่งคืน JE1 JE2 R6 R7 JE3 RX A A B B A B จะต้องทำการหักล้างรายการบัญชี ( จับคู่เคลียร์ ) ใน GFMIS Terminal ส่วนราชการสามารถใช้ JE4 ในการบันทึกรายการแทนในกรณีที่ไม่ตั้งเงินรอรับคืนได้ โดยไม่ ต้องทำ JE1 และ JE2 อีก

3 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE1 ( บช.01 ประเภทเอกสาร JE) 1. การตั้งลูกหนี้เบิกเกินส่งคืน ๋ DR. เงินรอรับคืน 1103020110 CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104 ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้ เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx บรรทัด 01- 99 ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx + xxxxxxxxxx + xxx บรรทัด 001-999 ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย หรื อ

4 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE2 ( บช.01 ประเภทเอกสาร JE) 2. การบันทึกรายการเมื่อรับเงินจากลูกหนี้ เบิกเกินส่งคืน ๋ DR. เงินสด / เช็ค 11010101xx CR. เงินรอรับคืน 1103020110 ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้ เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx บรรทัด 01- 99 ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx + xxxxxxxxxx + xxx บรรทัด 001-999 ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย หรื อ

5 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน กรณีที่ บันทึกรายการตั้งเบิกเกินส่งคืนรอ นำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ สามารถนำ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มารวมบันทึกเป็นครั้งเดียว ได้ ดังนั้น จะไม่ต้องบันทึก “ เงินรอรับคืน 1103020110” แต่จะบันทึกเดบิต เงินสด / เช็ค และ เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ได้ เลย 1. + 2. การบันทึกรายการตั้งเบิกเกินส่งคืนรอ นำส่งโดยไม่มีลูกหนี้ ๋ ขั้นที่ 1 ( JE1 ) DR. เงินรอรับคืน 1103020110 CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104 ขั้นที่ 2 ( JE2 ) DR. เงินสด / เช็ค 11010101xx CR. เงินรอรับคืน 1103020110 กรณี บันทึกรวบ ขั้น 1+ ขั้น 2(JE4) DR. เงินสด / เช็ค 11010101xx CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104 ส่วนราชการสามารถบันทึกรวบ ขั้น 1+ ขั้น 2(JE4) เพียงขั้นตอนเดียวได้ โดยไม่ต้องทำ ขั้น 1(JE1) และขั้น 2(JE2)

6 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE4 ( บช.01 ประเภทเอกสาร JE) การบันทึกรายการตั้งเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดย ไม่มีลูกหนี้ ( ขั้น 1+ ขั้น 2) ๋ DR. เงินสด / เช็ค 11010101xx CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104 ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้ เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx บรรทัด 01- 99 ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx + xxxxxxxxxx + xxx บรรทัด 001-999 ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย หรื อ

7 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZRP_R6 ( นส.02) 3.1 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงิน งบประมาณ ๋ DR. พักเงินฝากคลัง * 1101020xxx (9999) CR. เงินสด / เช็ค 11010101xx ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน ที่ได้ จาก JE 2 หรือ JE 4 บรรทัดรายการเงิน สด * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ 1101020401 แหล่งของเงิน : xx19000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรก ของศูนย์ต้นทุน

8 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZRP_R7 ( นส.02) 3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอก งบประมาณ ๋ DR. พักเงินฝากคลัง * 1101020xxx (9999) CR. เงินสด / เช็ค 11010101xx * พักเงินฝากคลังตามแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพ 1101020401 ขั้นตอนการนำส่งเงินนอก งบประมาณ แหล่งของเงิน : xx26000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของ ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน ที่ได้ จาก JE2 หรือ JE4 บรรทัดรายการเงิน สด

9 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZRP_RX 3.2 การบันทึกรายการนำส่งเงิน กรณีเงินนอก งบประมาณ ๋ DR. เงินฝากคลัง 1101020501 CR. เงินรับฝากส่วนราชการ 2111020101 (9999) ขั้นตอนการปรับปรุงเงิน ฝากคลัง แหล่งของเงิน : xx26000 กิจกรรมหลัก : Pxxxx รหัสงบประมาณ : 5 หลักแรกของ ศูนย์ต้นทุน ระบุรหัสเงินฝาก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx ปี คศ. เลขที่เอกสารรับเงิน ที่ได้ จาก JE2 หรือ JE4 บรรทัดรายการเงิน สด

10 www.gfmis.go.th ขั้นตอนการเบิกเกินส่งคืน ๋ Transaction code : ZGL_JE3 ( บช.04 ประเภทเอกสาร JE) 4. การลดยอดค่าใช้จ่ายและเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ( ขั้นตอนคืนงบประมาณ – เป็นเอกสาร พัก - โดย งบประมาณจะคืนเมื่อส่วนราชการแจ้ง กรมบัญชีกลาง ผ่านรายการให้ ” ๋ DR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104 CR. ค่าใช้จ่าย 5xxxxxxxxx ระบุศูนย์ต้นทุน, แหล่งของเงิน, กิจกรรมหลักและรหัสงบประมาณให้ เหมือนกับเอกสารตั้งเบิก ๋การอ้างอิง : xxxx + xxxxxxxxxx + xx บรรทัด 01- 99 ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย ๋การอ้างอิง : xx + xxxxxxxxxx + xxx บรรทัด 001-999 ปี คศ. เลขที่เอกสาร ตั้งเบิก บรรทัดรายการ ค่าใช้จ่าย หรื อ

11 www.gfmis.go.th JE1 JE2 JE1 JE3 ทำการจับคู่เคลียร์ เงินรอรับคืน 1103020110 ทำการจับคู่เคลียร์ เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 2116010104 ขั้นตอนการจับคู่เคลียร์ (GFMIS Terminal) JE4 หรือ


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th การเบิกเกินส่งคืน ปรับปรุง ณ. วันที่ 21 มิถุนายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google