งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมเมืองของไทยในอนาคต ปี 2030 Future of Thai Society 2030.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมเมืองของไทยในอนาคต ปี 2030 Future of Thai Society 2030."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมเมืองของไทยในอนาคต ปี 2030 Future of Thai Society 2030

2 การคาดประมาณแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุไทย พ. ศ. 2533-2568 จำนวน / พ. ศ. 2533253 8 254 3 2548255325582563 จำนวน ( ล้านคน ) 4.03 4 4.81 6 5.73 3 6.61 7 7.63 9 9.10 4 10.77 6 % ประชากร 7.28.19.2210.211.4 7 13.215.3 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาวะประชากรสูงอายุ ตามเกณฑ์ UN ภาวะประชากรสูงอายุ : ประชากรอายุ > 65 ปี มีสัดส่วน > 7 % ดังนั้น ไทยจะเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุประมาณปี 2547-2548

3 ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แล้ว ผู้สูงอายุไทยมีจำนวน 7,020,000 คนคิดเป็น 11% อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด ชาย 69.9 ปีหญิง 77.6 ปี ตั้งแต่ปี พ. ศ.2563 เป็นต้นไป ประชากรผู้สูงอายุจะ มากกว่าวัยเด็ก พ. ศ.2573 ประชากรผู้สูงอายุจะมากกว่าวัยเด็ก 2 เท่า ตั้งแต่ปีพ. ศ.2566-2586 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่า ปีละ 1 ล้านคนทุกปี ข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ.2550

4  Thai Older Persons Act 2003 : National Commission on the Elderly : Elderly Fund Commission National Commission on Thai Older persons Elderly Fund Commission 2. National Health Policy, Laws and Regulations

5 สิทธิผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11

6 Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11) 1. Medical and Public Health Services

7 2. Education, Religious and Relevant informations Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

8 3. Job Promotion & Training Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

9 4. Network for Self development Support and community participation Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

10 5. Public Amenities and Public Services Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

11 6. Public transportation Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

12 7. Entrance Fee for Public Places Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

13 8. Protection from abuse And Neglected Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

14 9. Legal and Family affairs Consultation Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

15 10. Save shelter, Foods and apparel Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

16 11. Elderly Monthly allowance Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

17 12. Funeral rite support Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

18 13. Others as mentions Later by ‘National Commission on Older Persons’ Thai Older Persons Act 2003 ( พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ. ศ.2546 มาตรา 11)

19 3. Current Health situation of Thai Elderly Classification of Thai Elderly 1. By Age Group : Young Old 60-69 Year 60 % : Medium Old 70-79 year 31 % : Oldest Old 80+ year 9 % 2. By Dependency : Independence : Partial dependence Home bound : Total dependence - Bed bound - Neglected, abandoned Poverty

20 Company LOGO Bangkok 2030 กรุงเทพมหานคร Bangkok 2030 กรุงเทพมหานคร ในอีก 19 ปี ข้างหน้า ( พ. ศ.2573)

21 สู่ยุค 3G’s Gray Green Google 4 G’s Gray City Google City Green City Geographical

22 GRAY city 4G’s -Nuclear family -Public space for elderly -Virtual access for elderly -Social enterprise

23 Green city 4G’s -Zero-Carbon House -Private-mass transportation -Social Network Technology -Carbon footprint -Green space -Eco-industry -Carbon accounting -Car shareing & Car club -Eco-label / tax rebate

24 4G’s -Virtual learning -Working credit -Avatar as personal identity -Medical innovations -Self-lerning & Virtual lerning city

25 4G’s Asian Economic community (AEC)2015 - Services - Human Resources - Technology Geographical

26 Company LOGO พร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยยืดอายุ ออกไปได้อีก 100 ปี พร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยยืดอายุ ออกไปได้อีก 100 ปี มารู้จักกับแหล่งอายุยืนของโลก “ บลูโซน ”

27 คำจำกัดความของคำว่า “ บลู โซน ”(Blue Zone) “ บลูโซน ” เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่แห่งหนึ่ง แห่งใดก็ตามในโลก ที่มีสัดส่วน ของประชากรที่มีคนอายยืน นาน คนกลุ่มนี้ยังเป็นคนชราที่มี สุขภาพดี มีกำลังแข็งแรง และมี ชีวิตชีวา ในช่วงอายุ ๘๐ ปีขึ้น ไป จนสามารถฉลองอายุครบรอบ หนึ่งศตวรรษ หรือ ๑๐๐ ปีได้

28 ทวีปยุโรป ในเมืองแถบภูเขาซาดีเนีย ประเทศอิตาลี

29 1 ชาวซาดีเนียเป็นผู้ที่ รับประทานอาหาร พืชผักเป็นหลัก 2 ดื่มนมแพะและไวน์แดง เป็นประจำ 3 การเดินเป็นการออกกำลังกาย ที่ทำอยู่ทุกวัน 4 ให้ความสำคัญกับ ครอบครัวและผู้อาวุโส 5 การร่วมสังสรรค์กับเพื่อน และ ครอบครัว ทำให้มีชีวิตที่ร่าเริงแจ่มใส

30 เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

31 1 ความอบอุ่นของแถบพื้นที่นี้ ทำให้ปลูกผักสดและ สมุนไพรรั้วบ้าน เพื่อนำมาเป็นอาหารได้ 2 การรับประทานผักสดแทนผัก ดอง จึงช่วยลดปริมาณเกลือที่เป็น ต้นเหตุของโรคความดัน โลหิตสูง 3 นำเนื้อหมูมาประกอบเป็น อาหาร เฉพาะการฉลองเทศกาล สำคัญเท่านั้น ไม่ได้รับประทานเนื้อหมูเป็น ประจำ

32 แหลมนิโคยา ประเทศคอสตาริกา 1 รับประทานอาหารที่ประกอบ จาก ถั่ว ข้าวโพด และ ไข่ไก่ 2 น้ำดื่มเป็นน้ำกระด้างจึง มีปริมาณแคลเซียมสูง 3 คนอายุร้อยปียังสามารถ ทำงาน ที่ใช้แรง เช่น ตัดฟืน ถางป่าได้ 4 คนที่นี่เป็นคนไม่เครียด พบว่ามีอัตราผู้มีอายุยืน นาน ในระดับสูง

33 ทวีปอเมริกา ในเมืองโลมาลินดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของคน ที่มีความเชื่อแบบเดียวกัน 2 มีการปฏิบัติตามคำสอนแบบ เดียวกันทำให้มีโอกาสได้ คุณภาพ ชีวิตที่ดีเลิศ และ มีอายุยืนนาน อย่างมีคุณภาพ 3 ชุมชนแห่งนี้มีคนที่อายุ เกิน 100 ปีมากที่สุดของ สหรัฐอเมริกา

34 ข้อแนะนำในการปฏิบัติของ ผู้สูงอายุ (4 อ +3 ส +1 ย ) 4 อ - อาหาร - อารมณ์ - ออกกำลังกาย - อนามัย

35 3ส3ส - สมอง - สิ่งแวดล้อม - สิทธิ ข้อแนะนำในการปฏิบัติของผู้สูงอายุ (4 อ +3 ส +1 ย )

36 1 ย - ยา ข้อแนะนำในการปฏิบัติของ ผู้สูงอายุ (4 อ +3 ส +1 ย )

37 ย่ายิ้มอายุ 83 ปี บ้านท่าหนอง จังหวัด พิษณุโลก นายเย็น แก้วมณี หรือปู่เย็น อายุ 108 ปี เฒ่าทรนง แห่ง ลุ่มน้ำเพชรบุรี

38 สุขภาพของท่าน อยู่ใน มือของท่านเอง สังคมวัยวุฒิ (Aging Soceity) สู่สังคมของทุกวัย

39 สุขภาพดีสมวัย ผู้สูงอายุไทย 2020 ผู้สูงวัย ห่างไข้ ไกลโรค ขอขอบพ ระคุณ


ดาวน์โหลด ppt สังคมเมืองของไทยในอนาคต ปี 2030 Future of Thai Society 2030.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google