งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง ” โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดีกรมอนามัย 19 มิถุนายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง ” โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดีกรมอนามัย 19 มิถุนายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง ” โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดีกรมอนามัย 19 มิถุนายน 2551

2 ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนัก เกิน ไขมันในเลือดสูง การไม่ทานผัก ผลไม้ การไม่ออกกำลังกาย เป็น 5 ใน 10 อันดับแรกของปัจจัย เสี่ยง ที่ทำให้คนไทยเจ็บป่วย และ เสียชีวิต ซึ่งมีต้นเหตุหลักคือ การบริโภค และการ ใช้แรงกาย : ผลสำรวจภาระโรคและภาระจากปัจจัยเสี่ยงของ คนไทย พ. ศ.2547

3 คนไทยอายุ 20 – 29 ปี มีภาวะโรคอ้วน เพิ่มจาก ร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 21.7 (7.5 เท่า ) คนไทยอายุ 40 – 49 ปี อ้วนเพิ่ม 1.7 เท่า ปัจจุบันเด็กประถมมีภาวะโภชนาการเกิน ร้อยละ 13.4 เพิ่มขึ้นทุกปี คนไทยอ้วนเป็นอันดับ 5 ใน 14 ประเทศ แถบเอเชีย - แปซิฟิก คนไทยมีภาวะท้วมถึงอ้วนราว 10 ล้าน คน ในรอบทศวรรษที่ผ่าน มา อ้างอิง : กองโภชนาการ กรมอนามัย. รายงานการสำรวจภาวะอาหาร และโภชนาการของประเทศไทยครั้งที่ 5 พ. ศ.2546

4 เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ผลดำเนินการได้ ร้อย ละ 83.4 สถานการณ์การวัดเอว ปี 2550 แหล่งข้อมูล : สำนักตรวจและ ประเมินผล กระทรวง สาธารณสุข (e-inspection ปี 2550 ไตรมาส 4)

5 39.5 รวม แหล่งข้อมูล : สำรวจการเคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลังกาย กองออกกำลัง กาย กรมอนามัย

6 76. 2 รวม แหล่งข้อมูล : สำรวจการเคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลังกาย กองออก กำลังกาย กรมอนามัย

7 กล้ามเนื้ อ ภาวะต้าน อินซูลิน หลอดเลือด แดง  หดตัวมาก  คลายตัว ตับอ่อน  หลั่ง อินซูลิน ตับ  น้ำตาลออกมาก  ไขมันออกมาก FFA อ้วนลงพุง Intra-Abdominal Adiposity ไขมันในช่องท้องมากเกิน ศ. พญ. วรรณี นิธิ ยานันท์

8 อิทธิพลสิ่งแวดล้อม / สังคม - การตลาดด้านอาหาร - กระแสตะวันตก - ขาดการออกกำลังกาย ปัจจัยด้าน พฤติกรรม กินปริมาณ มาก ปัจจัยด้าน ชีวภาพ พันธุกรรม ทัศนคติ อ้วนลงพุง ระบบบริการสาธารณสุข - การให้คำปรึกษา - การรณรงค์ PR - คลินิกลดไขมัน - ระบบเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง ขาดการออก กำลังกาย Energy in (+) การบริโภคอาหารไม่ เหมาะสม Energy out (-) กินหวาน / มันมาก สร้างนโยบายสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมที่ลด ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง - พัฒนาองค์ความรู้ - สร้างพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนในระดับชาติ

9 1. มีองค์กรและชุมชนไร้พุงต้นแบบ 300 แห่ง ที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ภายหลัง ที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ภายหลัง 6 เดือน ได้ดังนี้ 6 เดือน ได้ดังนี้ 1.1 ร้อยละ 80 ของคนในองค์กรและชุมชนเข้าร่วม กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโครงการฯ 1.2 มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริม พฤติกรรมบริโภคอาหารและการใช้แรงกาย ที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดองค์กรต้นแบบ

10 1.3 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร ในทิศทางที่พึงประสงค์ กระทั่งเกิดผลลัพธ์ ดังนี้ 1.3.1 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เข้าร่วมโครงการ - ร้อยละ 80 ของผู้ที่มีรอบเอวเกิน สามารถลดรอบ เอวลงได้ - ร้อยละ 100 ของผู้ที่มีรอบเอวปกติ สามารถควบคุม รอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 1.3.2 เด็กอายุไม่เกิน15 ปีที่เข้าร่วมโครงการฯ - ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีน้ำหนักเกิน สามารถลด น้ำหนักลงได้ - ร้อยละ 100 ของเด็กที่มีภาวะปกติ สามารถควบคุม น้ำหนักให้อยู่ในระดับปกติ

11 1. อาหาร - รู้ปริมาณอาหารที่กิน เข้าไป - กินผัก ผลไม้ เพิ่มมาก ขึ้น - ลดหวาน มัน เค็ม 3. อารมณ์ - มุ่งมั่น มีเป้าหมาย - มีอารมณ์ร่วม - อารมณ์ไตร่ตรอง 2. ออกกำลังกาย - เต้นแอโรบิค, เดินเร็ว, วิ่ง - ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ - เพิ่มความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อ ถอด รหัสลับ... พิชิตอ้วน พิชิตพุง 3 อ.

12 PROCESSOUTPUTOUTCOME National strategic leadership on diet and physical activity SUPPORTIVE ENVIRONMENT Behavior Change Supportive policies Supportive Programs Social Economic HEALTH Monitoring, evaluation and surveillance Schematic Model

13  progress of on going activities  identify the constraints  measure effectiveness and efficiency M&E เป็น systemic process เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่อง

14  Process indicators “ How > What ”  Output indicators  Outcome indicators ( short term, intermediate, long term ) INDICATOR เป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหน จะไปที่ไหน และห่างจากเป้าหมายมากน้อยเพียงใด

15 1. กำหนด M&E ไว้ในแผน, มี งบประมาณ, มี multisectoral team ดำเนินงาน 2. ตรวจสอบข้อมูลว่ามีอะไรอยู่ บ้าง 3. กำหนด indicator ที่เหมาะสม 4. กำหนดวิธีการวัด ต้องมี baseline data 5. เก็บข้อมูลที่ตามช่วงเวลาที่ กำหนด STEP in M&E

16


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง ” โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองอธิบดีกรมอนามัย 19 มิถุนายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google