งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิกผู้สูงอายุ..... ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิกผู้สูงอายุ..... ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิกผู้สูงอายุ..... ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Content Geriatric clinic, Alexandra hospital, Singapore ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย & แนวทางในการจัดการ บทบาทพยาบาล

3 เยี่ยมชม คลินิกผู้สูงอายุ Alexandra Hospital Singapore

4 คลินิกผู้สูงอายุ & Friendly environment

5 ห้องให้คำปรึกษาของพยาบาล

6 ห้องตรวจ

7 เครื่องชั่งน้ำหนัก

8 การตรวจผู้ที่มีปัญหา Incontinence

9 Wheelchair ขนาดใหญ่พิเศษ

10 ห้องเจาะ เลือด

11 ศูนย์แสดง เครื่องมือ & อุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุ

12 อุปกรณ์ช่วยในการ ดำรงชีวิตประจำวัน

13

14 ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ

15 ห้องนอนหรับผู้สูงอายุ

16 Goal: to help people over the age of 60 lead healthier and more satisfying lives Provide quality of patient care Health and wellness activities Learning programme Community resources information

17 บุคลากร: Multidisciplinary Team Geriatrician Pharmacists Nurse พยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ, Gerontological Nurse Practitioner (GNP) Physiotherapist Occupational therapist Podiatrist Social Worker

18 Services available Comprehensive multidisciplinary geriatric assessment Health & Wellness promotion programme Support groups Creative activities Educational learning opportunities

19 บริการในคลินิกผู้สูงอายุในต่างประเทศ Continence clinic Palliative care clinic Rehabilitation service Dementia clinic: Memory clinic, Support group Health promotion, Riske prevention General care advice Diabetes Care Foot Care Mobility Enhancement Neurology- Movement Disorders Rehabilitation Psychiatry Social Work

20 Memory Clinic/ Day Care Support Group

21 บริการฟื้นฟูสภาพ บริการดูแลเรื่อง สุขภาพเท้า

22 บริการอื่นๆ บริการเยี่ยมบ้าน แพทย์ พยาบาล ประสานงานกับ primary care team ส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ให้บริการทางเลือก: แพทย์ประจำครอบครัว พยาบาลประจำครอบครัว

23 ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย & แนวทางในการจัดการ

24 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ระบบบริการ 1. เดินทางสะดวก 95.9% 2. ใช้สวัสดิการและสิทธิในการรักษา ได้ 92.8% 3. อยู่ใกล้บ้าน 90.0% 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษา 90.0% 5. ความเชื่อถือในสถานที่รักษา 74.5% 6. สถานบริการมีระบบส่งต่อ 55.9% 7. รอไม่นาน 45.9% ( นงลักษณ์ บรรจิร กุล, 2546)

25 แผนภูมิแสดงปัญหาโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุ ในชุมชนแห่งหนึ่ง จ.สระบุรี

26 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันวัณโรค ในผู้สูงอายุ ปี ค.ศ. 2006 มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 9.2 ล้านคน เสียชีวิต1.7 ล้านคน ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 18 ของประเทศที่มีจำนวน ผู้ป่วยวัณโรคสูง WHOประกาศให้วัณโรคเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก สถิติในประเทศไทย (สำนักระบาดวิทยา, 2550) กลุ่มผู้สูงอายุเป็นวัณโรคมากเป็นอันดับหนึ่งของทุกกลุ่มอายุ ร้อยละ 21.37 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้สูงอายุเป็นวัณโรคมากอันดับ หนึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้สูงอายุเป็นวัณโรคมากอันดับหนึ่ง คมเนตร สกุลธนะศักดิ์ (2552)

27 สาเหตุการระบาด จากความล่าช้าในการวินิจฉัยรักษาวัณโรค จึงเป็นแหล่ง ทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคสู่ผู้อื่น (Ailinger, Lasus & Dear, 2003) ประเทศไทย พบว่ามีความล่าช้าโดยรวม 3 เดือน 35.8% พบล่าช้าภายใน 1 เดือน 23.1% (เพชรวรรณ พึ่งรัศมี และคณะ, 2536) ความล่าช้านี้ทำให้ผู้สูงอายุเป็นวัณโรคมีอาการรุนแรงมาก ขึ้น และสามารถแพร่กระจายเชื้อวัณโรคสู่ผู้อื่นได้ (Ormerod, 2002) สาเหตุของความล่าช้า: ผู้สูงอายุไม่มีการปฏิบัติตนเพื่อ ป้องกันวัณโรคโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองวัณโรค

28 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคนั้น จะต้องเริ่มจากการตรวจคัดกรองใน กลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นวัณโรคได้ง่าย เช่น ผู้สูงอายุ นพ. ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ (2551) กล่าวว่า ยังมีผู้ป่วยวัณโรค อีกจำนวนมากที่สามารถแพร่เชื้อ วัณโรคสู่สังคมได้ คือ กลุ่มผู้ป่วย ขาดยาและกลุ่มผู้ป่วยที่ยังค้นหาไม่ พบ ซึ่งการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคนั้น จะต้องเริ่มจากการตรวจคัดกรองใน กลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นวัณโรคได้ง่าย เช่น ผู้สูงอายุ ช่วยให้สามารถ เข้าถึงการรักษาโดยเร็ว เป็นกุญแจ สำคัญในการควบคุมป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อวัณโรค

29 ผลกระทบของวัณ โรคในผู้สูงอายุ อัตราตายจากวัณโรคในผู้สูงอายุ 11.1% กลุ่ม Adult 1.3% (Lee, 2005) พบการแพ้ยาวัณโรค ในผู้สูงอายุ40.7% กลุ่ม Adult 18.5% (Lee, 2005) ทำให้ผู้สูงอายุเป็นวัณโรคที่มีความรุนแรงของโรคสูง ต้อง รักษาที่นานขึ้น มีปัญหาการกินยาไม่สม่ำเสมอ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานวัณโรค ต้องใช้เงินถึง 3.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (WHO, 2008) ประเทศไทยต้นทุนในการรักษาวัณโรคตามปกติเพียง 12,498.30 บาทต่อคน ส่วนวัณโรคที่ดื้อยาซับซ้อนและ รุนแรงมีต้นทุนสูงถึง 92,884.40 บาทต่อราย (นฤมล สิงห์ดง,2539)

30 ผลการศึกษา การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรค การรับรู้ความรุนแรงของ โรค การรับรู้ประโยชน์ การสนับสนุนทางสังคม มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันวัณ โรคของผู้สูงอายุ การรับรู้อุปสรรค ภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกมีตราบาป มี ความสัมพันธ์ทางลบกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันวัณ โรคของผู้สูงอายุ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรค การรับรู้ความรุนแรงของ โรค การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การสนับสนุน ทางสังคม และภาวะซึมเศร้า สามารถร่วมกันพยากรณ์ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันวัณโรคของผู้สูงอายุ

31 ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปพบว่ามีโรคเรื้อรังร้อยละ 50 โรคที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคมะเร็ง โรค ระบบทางเดินหายใจ โรคต่อมไร้ท่อ และเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญ ของคนไทย สาเหตุการตายของประชากรสูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 – 2546 พบว่ามาจากโรคเรื้อรัง เจ็บป่วยเรื้อรังจะมีความทุกข์ในระยะยาว หากไม่สามารถควบคุมการ เจ็บป่วยได้ เป็นสาเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาลและมีโอกาสกลับมา โรงพยาบาลซ้ำได้ ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มารับบริการที่หน่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนมากยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 85 ปี ขึ้นไป การศึกษาการกลับมาตรวจรักษา ซ้ำของผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่หน่วย อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน วันเพ็ญ สายัณย์ศศิกนก และ ศิริพันธุ์ สาสัตย์ (2550)

32 ผลการศึกษา ผู้สูงอายุกลับมาตรวจรักษาซ้ำมากที่สุดภายใน 2 วัน (48 ชั่วโมง) มีอายุอยู่ในช่วง 70–79 ปี เป็นผู้สูงอายุเพศหญิง มีรายได้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีโรคประจำตัว 3 โรค 30.59% พบว่า ผู้สูงอายุป่วยด้วยโรค ระบบหัวใจและหลอดเลือดมีจำนวนมากที่สุด 72.35% ระดับความรุนแรงของความเจ็บป่วยเมื่อกลับมาตรวจ: ไม่ฉุกเฉิน (non – urgent) 37.06% ฉุกเฉินมาก (emergent) และ ฉุกเฉิน (urgent) คิดเป็น 32.35%, 30.59% ผู้สูงอายุที่ให้ความร่วมมือในการรับประทานยาในระดับต่ำ มี จำนวนวันเฉลี่ยของการกลับมาตรวจรักษาซ้ำที่ ER น้อยกว่า ระดับอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อมีหลายโรคจึงต้องใช้ยาหลายชนิด การไม่ยอมรับประทาน ยา ทำให้ผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น เป็นเหตุผลให้มีจำนวน ของการกลับมาตรวจรักษาซ้ำที่ ER เพิ่มขึ้น

33 ลักษณะการมาตรวจซ้ำ (n=170) เฉลี่ยมีการกลับมาตรวจรักษาซ้ำภายใน 1 เดือนมากที่สุด 75.88% (พบภายในวันที่ 1 - 7 มากที่สุด 34.71% (ภายใน 2 วันหรือ 48 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 8.82)) กลับมาตรวจรักษาซ้ำในเวลาราชการเพิ่มขึ้น 54.12 % (ครั้ง ก่อน 8.24%) นอกเวลาราชการเพิ่มขึ้น 45.88% (ครั้งก่อน 25.88%) หลังตรวจแพทย์ให้กลับบ้านลดลง 45.53% (ครั้งก่อน 82.94%) รับไว้รักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 56.47% (ครั้ง ก่อน 17.05%) เหตุผลที่มารับบริการ: ส่วนใหญ่มีอาการเจ็บป่วยมากขึ้นและ มารับบริการทันโดย 93.53% มีความรุนแรงอยู่ในระดับ ฉุกเฉิน (urgent) 32.08%

34 การควบคุมน้ำหนักเพื่อลดความรุนแรงของโรคข้อเข่า เสื่อมในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีน้ำหนักเกิน โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย และความพิการในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่า 6,000,000 คน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2549) โรคข้อเข่าเสื่อมมีจำนวนสูงขึ้นมากกว่า 10,000 รายต่อปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบข้อเข่าเสื่อมถึง 50% อายุ 70 ปี พบ 70% ปี พ.ศ. 2538, 2539 และ 2543 พบว่า มีผู้สูงอายุภาวะ น้ำหนักเกิน 2.1%, 22.9% และ 23.9% (กรมอนามัย, 2549) ภาวะน้ำหนักเกินเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะเพศหญิงมีภาวะ น้ำหนักเกินเพิ่มจาก 11% เป็น 16.2% ธนาภา ฤทธิวงษ์ (2552)

35 ผลกระทบ การมีน้ำหนักตัวเกินในผู้สูงอายุทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมาก ส่งผลให้เกิดแรงกดต่อกระดูกอ่อนผิวข้อเพิ่มขึ้น (สุรศักดิ์ นิลกานุ วงศ์ และ สุรวุฒิ ปรีชานนท์, 2548) ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีน้ำหนักเกินนั้นมีช่องว่างในข้อต่อบริเวณด้านใน และด้านข้างของเข่าที่แคบกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติ (Cimen et al., 2004) ความอ้วนมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการเสื่อมกระดูกอ่อนผิว ข้อและอุบัติการณ์การเกิดโรคข้อเสื่อม (Ding et al., 2005) หากการดำเนินของโรคเพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ค่า BMI เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Wendelboe et al., 2003) เพศชาย BMI 37.50-39.99 กิโลกรัม/เมตร2 จะผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เข่าเทียมเป็น 16.40 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มี BMI 20-22.49 กิโลกรัม/ เมตร2 เพศหญิง BMI 40 กิโลกรัม/เมตร2 หรือมากกว่าจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เข่าเทียมเป็น 19.05 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มี BMI 20-22.49 กิโลกรัม/ เมตร2

36 ผลของโปรแกรมการจัดการ ตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มี น้ำตาลเกาะและคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคเบาหวาน คือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ ในระดับปกติหรือใกล้เคียงระดับปกติ เพื่อช่วยป้องกัน หรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับระบบของ หลอดเลือด แต่พบว่ามีผู้ป่วยไม่ถึง 3% ที่สามารถควบคุมระดับ การจัดการตนเอง (self-management) เป็นแนวคิดที่ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในทุก ๆ กระบวนการ โดยมี พยาบาลเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง

37 โปรแกรมการจัดการ ตนเอง 1. การกำหนดเป้าหมาย ร่วมกัน 2. พัฒนาความสามารถ ของตนเองและฝึกทักษะ การเผชิญปัญหา) 3. การกำกับตนเอง และ การสนับสนุนทางสังคม 4. ติดตามตัวแปรที่ เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยา 5. ประเมินคุณภาพชีวิต ระดับฮีโมโกลบินที่มี น้ำตาลเกาะ คุณภาพชีวิต อุทัยพรรณ รุดคง (2548)

38 ผลการวิจัย ระดับฮีโมโกลบิน 1. ระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้สูงอายุโรคเบาหวานหลัง ได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ คุณภาพชีวิต 2. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานหลังได้รับโปรแกรมสูงกว่า ก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คุณภาพชีวิตอยู่ใน ระดับดีมาก ระดับฮีโมโกลบิน 3. ระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะของผู้สูงอายุโรคเบาหวานระหว่าง กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติไม่ แตกต่างกัน คุณภาพชีวิต 4. คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการ จัดการตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ คุณภาพชีวิตของกลุ่มทดลองอยู่ในระดับดี มากส่วนกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับดี

39 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้สูงอายุ โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน การรักษาเบาหวานในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นที่การควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติมากขึ้น เพื่อป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว กลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติมี ความเสี่ยงเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง (severe hypoglycemia) เพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ การควบคุมแบบดั้งเดิม (Epidemiology of severe hypoglycemia in the diabetes control and complications trial, 1991) ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจึงเป็นความเสี่ยงจากการรักษา เบาหวานที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ (Chau & Edelman, 2001) (วไลลักษณ์ เพ่งฤทธิ์, 2552)

40 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ คือ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ผิดปกติ>50 มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตร (หรือ > 2.8 มิลลิโมล เปอร์เดซิลิตร) “ ประเทศสหรัฐอเมริกาของ พบอุบัติการณ์การเกิดน้ำตาล ในเลือดต่ำ 28.3 ครั้งต่อหนึ่งพันคนต่อปี (Bertoni-Krop et al, 2002) ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำที่มีความสัมพันธ์ กับการรักษาเบาหวานในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน (Shorr et al, 1997) เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ 7 ครั้งต่อ 100 คนต่อปี ภายใน 30 วันหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ น้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรง 8.7 ต่อ 100 คนต่อปี ภายใน 30 วันหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล

41 ผลกระทบ หกล้มจนนำไปสู่ความเสื่อมของการทำหน้าที่ ของร่างกาย (Thomas & David, 2008) เช่นกระดูกหัก หรือ ชัก หมดสติ มีอัตราตาย 10% และมีการทำงานของสมอง บกพร่องอย่างถาวร 3% ประเทศเยอรมันพบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาล ในเลือดต่ำอย่างรุนแรง มีค่าใช้จ่ายประมาณ 44 $ (Chelliah & Burge, 2004) ปัญหาความเครียดของญาติผู้ดูแล คุณภาพงานบริการทางการพยาบาล

42 ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการ ER โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (2551) จากพบว่า ผู้ป่วยสูงอายุมาใช้บริการในกลุ่ม โรค non-trauma ระหว่าง1 เมย.-31 กย 51 จำนวน 708 ราย (19.45% ของกลุ่มผู้ป่วย ที่มาใช้บริการทั้งหมด) มีผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานมาใช้บริการด้วย ภาวะแทรกซ้อนโดยได้รับการวินิจฉัยว่ามี ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ จำนวน 97 ราย (13.7% ของผู้ป่วยสูงอายุทุกกลุ่มโรค non- trauma)

43 ผลของการฝึกทักษะการดูแลโดยใช้ตัวแบบวีดิทัศน์สำหรับผู้ดูแล ต่อความวิตกกังวลของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง จากกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลมี ค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ดูแลทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ และเศรษฐกิจสังคมตามมา ผลกระทบด้านจิตใจ มีอาการซึมเศร้า หดหู่ มีความวิตกกังวล อันเกิดจากความ คลุมเครือในบทบาทหรืออาจไม่สามารถจัดการต่อเหตุการณ์ เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้ผู้ดูแลอาจรู้สึกถูกคุกคาม เกิด อารมณ์เบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่พึงพอใจ การขาดความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย ทำให้ผู้ดูแลเกิด ความไม่มั่นใจที่จะให้การดูแล ใช้แนวคิดตัวแบบจากทฤษฎีปัญญาทางสังคมของ Bandura (1986)

44 โปรแกรมการฝึกทักษะการดูแลโดยใช้ตัวแบบวีดิ ทัศน์สำหรับผู้ดูแล 1) กระบวนการตั้งใจ เตรียมกลุ่มตัวอย่างให้มีความ ตั้งใจที่จะเรียนรู้ทักษะการดูแล เปิดโอกาสให้ผู้ดูแล พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในการดูแลผู้ป่วย 2) กระบวนการเก็บจำ กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ทักษะในการ ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองผ่านตัวแบบวีดิ ทัศน์ โดยการชมวีดิทัศน์ 3) กระบวนการกระทำ กลุ่มตัวอย่างฝึกทักษะการดูแล ผู้ป่วย ด้านการดูแลกิจวัตรประจำวัน การป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน การช่วยฟื้นฟูสภาพ การดูแลด้านจิตใจ 4) กระบวนการจูงใจ พยาบาลชมเชย ให้กำลังใจ เมื่อ กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้พร้อมทั้งให้คู่มือการดูแล ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนกลับบ้าน ติดตามความสามารถในการดูแลของ ผู้ดูแล ประเมินความวิตกกังวลของผู้ดูแล ความวิตกกังวล ของผู้ดูแล ผู้สูงอายุโรค หลอดเลือด สมอง นางนิตยา อินทรักษ์ และศิริพันธุ์ สาสัตย์ (2552)

45 บทบาทของพยาบาล Referral Regional Geriatric Centre

46 ระบบบริการพยาบาล 1. เป็นระบบย่อยในระบบบริการด้านสุขภาพ 2. ครอบคลุมภาระกิจในระบบบริการสุขภาพ 2.1. การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ ประชาชนมีความสามารถในการดูแล ตนเอง 2.2. การบริการระดับปฐมภูมิ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ประชาชน เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาลขั้นต้น และดูแล/ ฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านและใน ชุมชน (สภาพยาบาล, 2544)

47 ระบบบริการสุขภาพ ระบบสาธารณสุข ระบบสุขภาพ วิชาชีพพยาบาลกับระบบบริการสุขภาพ วิชาชีพ พยาบาล

48 ระดับของวุฒิบัตรสาขาผู้สูงอายุ ในอเมริกา 1. Gerontological Nurse เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความต้องการทางด้าน สุขภาพของผู้สูงอายุ มีการวางแผน การ ปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผล สามารถ ระบุจุดแข็งของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มระดับการ ช่วยเหลือตนเองสูงสุดในการดำรงชีวิต ประจำวัน ข้อกำหนดเพิ่มเติม: มีการปฏิบัติงาน 4,000 ชม. (2,000 ชม ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา) มีการศึกษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ผู้สูงอายุภายใน 2 ปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 30 หน่วย

49 2. Gerontological Nurse Practitioner (GNP) เป็นผู้ที่มีทักษะขั้นสูงในการประเมินทางด้าน ร่างกายและจิตใจ ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี & เจ็บป่วย ครอบครัวในสภาวการณ์ต่างๆ โดยการ ซักประวัติความเจ็บป่วยและการตรวจร่างกาย ให้บริการได้ในสถานบริการทางคลินิกที่ หลากหลาย ข้อกำหนดเพิ่มเติม: จบการปริญญาโทในสาขา GNP หรือสาขาพยาบาล ศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรทางเวชปฏิบัติในสาขา ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ ครอบครัวที่มีระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 9 เดือน หรือเทียบเท่าปริญญาโท ระดับของวุฒิบัตรสาขาผู้สูงอายุในอเมริกา

50 3. Clinical Specialist in Gerontology มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการ ชี้แนะหรือ ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ครอบครัวและผู้ ที่มีความสำคัญอื่นๆ ในแต่ละสถานบริการ เข้าใจอย่างลึกซึ้งในความเปลี่ยนแปลงของการ สูงอายุและการจัดกระทำทางการพยาบาลที่ เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพ & การจัดการกับ ภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญการให้การพยาบาลทั้งโดยอิสระ & ร่วมกับวิชาชีพอื่น โดยใช้ทฤษฎี และการวิจัย เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุขั้นสูงและมีส่วนร่วม ในด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษา การให้ คำปรึกษา การวิจัย &การบริหารจัดการ ระดับของวุฒิบัตรสาขาผู้สูงอายุในอเมริกา

51 บทบาทของพยาบาล ใน Referral Geriatric Centre การประเมิน ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ การติดต่อและประสานงาน การส่งกลับ

52 การประเมิน Health Screening: V/S, Fall Ass., BMI. Pain Ass., Functional Evaluation ประเมิน ADLs, IADLs Psychological Evaluation Mental status assessment (MMSE) ประวัติ คค. ความสัมพันธ์ภายใน คค. ปัญหาทางจิต การเผชิญความเครียด (GDS, stress and coping)

53 Social Support Evaluation ประเมินการได้รับการสนับสนุนทางสังคม (emotion, information, instrument and appraisal support) จาก คค.เพื่อน เพื่อนบ้าน และแหล่งประโยชน์ต่างๆ) Environmental Assessment มี สวล.อะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย: ห้องน้ำ ความสูงของเตียง แสงสว่างตาม ทางเดิน ห้องครัว โทรศัพท์ การปรับปรุง บ้านเรือนเพื่อการเข้าถึงและปลอดภัย การประเมิน

54 การส่งเสริมสุขภาพ Health & Wellness Activities: to maintain optimal health and wellness Health & Wellness Promotion Programme Health & Educational Resources Centre Patient Education Disease control and Prevention Proactive care Older people who are undergoing for surgery

55 ให้ความรู้เรื่องโรคทาง Web-site Acute bronchitis Acute Low Back pain Alcoholism Alzheimer’s Disease Anxiety Disorders Arthritis Barium Enema Bone Mineral Density Testing Breast Self Exam Calcium & Vitamin D Colonoscopy Complication of Diabetes Cook Voiding Diary Depression Deep Vein Thrombosis Flu Shots Gout Heartburn Health Failure

56 HbA1C Home BP monitoring Hypertension Catheter Care Living Will Osteoarthritis Parkinson’s Disease Pelvic Floor Exercise Peptic Ulcer Rheumatoid Arthritis Sinusitis Skin Cancer Sleep Apnea Smoking Quitting Stroke Testicular Cancer Total Cholesterol Test Urinary Incontinence UTI ให้ความรู้เรื่องโรคทาง Web-site

57 ฟื้นฟูสภาพ Incontinence clinic Memory clinic บริการอื่นๆ ให้คำปรึกษารายบุคคล & รายกลุ่ม, Hot-line อบรมผู้ดูแล Support group

58 การติดต่อและประสานงาน ประสานงานภายในทีม แผนการรักษา ประสานงานภายนอกทีม ward แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ญาติผู้ป่วย

59 การส่งกลับ วางแผนการส่งกลับ ประชุมวางแผนกับสหสาขาที่เกี่ยวข้อง และ ญาติ ติดต่อประสานงานหน่วยรับกลับ Primary care team จดหมายส่งต่อ

60 พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก ในระบบบริการปฐมภูมิ (Clinical Nurse Specialists in PHC) ตัวอย่างการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำเรื่องภาวะการกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ (Continence advisors) พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease Nurse Specialist)

61 ตัวอย่างการปฏิบัติงานของ Nurse Practitioner ในระบบบริการปฐมภูมิ : จัดการดูแลผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม เป็นด่านแรกที่ให้การวินิจฉัย บริหารจัดการ ส่งต่อ Triage of patients ชุมชนด้อยโอกาส บุคคลเร่ร่อน

62 บทบาทของ GNP OPD, คลินิกผู้สูงอายุ Ward ผู้สูงอายุ Nursing home บ้านพักคนชรา/สถานสงเคราะห์ ชุมชนผู้สูงอายุหลังเกษียณ

63 Nurse-led Clinic in UK มาจาก nurse specialist/practitioner, consultant nurse post ใน primary & secondary care การวิวัฒนาการในระบบการดูแลสุขภาพในด้านการ บริการ ลดเวลารอการรักษา บริการโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง Impact of technology e.g. NHS direct, Internet โอกาสใหม่ที่ให้บริการ Nurse-led PHC services การได้รับการยอมรับของพยาบาลที่มีมากขึ้น มุ่งเน้นที่สมรรถนะในการปฏิบัติ ภาวะผู้นำ และ Evidence based practice

64 A nurse-/pharmacy –led Capacitabine Clinic for Colorectal Cancer (ตัวอย่าง) เป้าหมาย: ควบคุม & สร้างบรรยากาศช่วยให้ pt.ได้รับยาอย่างปลอดภัย & ให้แนะนำเรื่องยา การทำงาน: ให้ความรู้และคำปรึกษาสำหรับ ผู้ป่วยรายใหม่และการจัดการเรื่องผลข้างเคียง จากการใช้ยา ข้อมูลที่ให้: ขนาดยา วิธีใช้ ปฏิกิริยาระหว่าง อาหารและยา ฤทธิ์ข้างเคียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการเก็บยา การรายงานเมื่อมีอาการผิดปกติ การกำกับดูแล: บัตรบันทึกประจำวัน บัตรให้ ความรู้ เบอร์โทรศัพท์ 24 ชม

65 Nurse-led clinic ประโยชน์ที่ได้รับ: ลดอาการข้างเคียงของยา ลดขนาดการให้ยา สามารถใช้ยารักษาอยู่ที่บ้านได้อย่างปลอดภัย แพทย์มีเวลาดูผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น เป็นการ share ประสบการณ์การทำงานระหว่าง พยาบาลและเภสัชกร ให้กำลังใจและการสนับสนุนผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ

66 แล้วท่านจะมีแนวคิดในการ ปรับปรุงงาน/จัดบริการใน คลินิกผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง? Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt คลินิกผู้สูงอายุ..... ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย โดย ผศ. ร. อ. หญิง ดร ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google