งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2 2

3 3 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ จำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุไทย ลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุ เป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุและแผนการดูแล สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พัฒนา อะไร อย่างไร พัฒนาศักยภาพของผู้ให้และผู้รับบริการ พัฒนาความครอบคลุม  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  แนวทางการคัดกรองและตรวจเช็คสุขภาพ  การประเมินผู้สูงอายุครบวงจร

4 4 ประชากรผู้สูงอายุ คำจำกัดความ องค์การอนามัยโลก > 60 ปี ยุโรปและอเมริกาเหนือ > 65

5 5 อายุคาดหวัง (ปี) เมื่อแรกเกิดของประชากรไทย

6 6 ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 25282.8 m = 5.58 % พ.ศ. 25333.4 m = 6 % พ.ศ. 256810.8 m = 15.7 %

7 7 ลักษณะเฉพาะ ของ ผู้สูงอายุ

8 8 มีความหลากหลายทั้งในส่วนของ  อายุ  สภาพร่างกาย ลักษณะจิตใจ พลังสำรอง  โรคประจำตัวที่ออกอาการ และแอบแฝง  ระดับความรู้ การศึกษา  ลักษณะทางสังคม  ระดับการพึ่งพิง  สภาพครอบครัวและชุมชน อาการทางคลินิกไม่ชัดเจน

9 9 นโยบายและการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุวัยต่าง ๆ รุ่นเยาว์60-75 ปี รุ่นกลาง75-85 ปี รุ่นใหญ่> 85 ปี

10 10 แบ่งตามการพึ่งพาผู้สูงอายุ ไม่ต้องพึ่งพาเลย – totally independence พึ่งพาบางส่วน – partially dependence พึ่งพาทั้งหมด – totally dependence ติดเตียง – bed ridden

11 11 แบ่งตามภาวะสุขภาพ สุขภาพดี มีโรคเรื้อรังและ / หรือมี ภาวะทุพพลภาพ หง่อม / งอม / บอบ บาง /frail elderly

12 12 ลักษณะผู้สูงอายุ เป็นที่พึ่ง พึ่งตนเอง แข็งแรง พึ่งตัวเอง ( โรคเรื้อรัง ) แต่มีข้อจำกัด เจ็บป่วย พึ่งพา บางส่วน ทั้งหมด ตาย

13 13 ดูแลในชุมชน ระยะสุดท้าย เจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน / ทั่วไป ที่มีศักยภาพในการ ดูแลผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชา เฉียบพลัน เจ็บป่วยเล็กน้อยสูงอายุสุขภาพดี สถานพยาบาล ทุพพลภาพ ฟื้นหาย

14 14 Health Definition by WHO “ state of complete physical, mental and social well being”

15 15 เป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุ 1. เพื่อคงความมีสุขภาพดี 2. ค้นพบโรค (กาย/ใจ) ในระยะแรก รักษาถูกต้องทันเวลา ฟื้นฟูสภาพอย่าง เหมาะสม 3. ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะมีโรคเรื้อรัง 4. ให้การดูแลระยะสุดท้ายเพื่อการจาก ไปอย่างสมศักดิ์ศรี

16 16 ปัญหาและโรคที่พบบ่อย ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตา - ต้อกระจก ต้อหิน หูตึง นอนไม่หลับ

17 17 ปัญหาและโรคที่พบบ่อย หลงลืม หลง การเคลื่อนไหวผิดปกติ (โรค พาร์กินสัน) เวียน มึนศรีษะ การทรงตัวไม่ดี

18 18 ปัญหาและโรคที่พบบ่อย ปวด - หลัง เอว - ปวดข้อ ข้อเสื่อม เบาหวาน กระดูกพรุน มะเร็ง

19 19 ปัญหาและโรคที่พบบ่อย การขับถ่าย - อุจจาระ ปัสสาวะ ไขมันในเลือดสูง ขาดอาหาร / ขาดสารอาหาร ซีด

20 20 ร้อยละของสาเหตุ ที่ทำให้เกิด ภาวะทุพพลภาพใน ผู้สูงอายุไทย

21 21 แขนขาอ่อนแรง ความผิดรูปของแขนขา การตัดแขนขา สมองเสื่อม โรคจิต ตาบอดข้างเดียว ตาบอดสองข้าง หูพิการ หูหนวก 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 22 คลินิกผู้สูงอายุ สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คนไข้แก่ ๆ หมอพยาบาลแก่ ๆ เหมือนกัน รักษาโรคที่มีอยู่ ทำแบบเดิม ๆ (RM) มีโรคใหม่ค่อยจัดการตามลำดับ

23 23 Key word: ลดภาวะ ทุพพลภาพและการพึ่งพิง ป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงต่อโรค และรักษาโรคอย่างได้มาตรฐาน

24 24 คลินิก ผสอ ในโรงพยาบาลชุมชน / ชุมชน วัตถุประสงค์  ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของผู้สูงอายุ  จัดกลุ่มและให้บริการตามที่ต้องการ แบบมี ส่วนร่วมและเพื่อคงศักยภาพ  เน้นย้ำการสร้างเสริมสุขภาพและการให้ วัคซีน  ค้นหาโรคที่พบบ่อยขึ้นตามอายุ  ให้การรักษาโรคพื้นฐาน

25 25 ต้องทำอะไร อย่างไร พัฒนาศักยภาพ พัฒนาความครอบคลุม

26 26 สิ่งที่ยังขาดและจะต้องพัฒนา อย่างเร่งด่วน การประเมินผู้สูงอายุครบวงจร การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน โรค แนวทางการคัดกรองและตรวจเช็ค สุขภาพ

27 27 เป้าหมายการประเมินสำหรับ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ  ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย  สมรรถภาพสมอง  ลักษณะทางสังคม  ประเมินสมรรถภาพในการทำกิจวัตรต่าง ๆ  สภาพโภชนาการ  ประวัติการใช้ยา

28 28 การคงสุขภาพดี & การสร้างเสริม สุขภาพ เป้าหมาย ?

29 29 ลดการตาย ลดภาวะทุพพล ภาพ

30 30 สาเหตุการตายที่สำคัญ(2540) โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อในกระแสเลือด เบาหวาน

31 31 อัมพาตครึ่งซีก สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน เบาหวาน ความเครียด การดำเนินชีวิต

32 32 โรคหัวใจ สิ่งแวดล้อม สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน เบาหวาน ความเครียดการดำเนินชีวิต เหนื่อย ถุงลมโป่งพอง

33 33 กระดูกพรุน การดำเนินชีวิต ปวดหลัง/หลังค่อม หกล้ม ขาหัก

34 34 การดำเนินชีวิต ปวดเข่า อ้วน

35 35 สมองเสื่อม ( จากหลอดเลือด ) สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

36 36 พื้นฐานของการดูแล สุขภาพกาย รูปแบบการดำเนินชีวิต อาหาร/โภชนาการสมดุลย์ ( หลอด เลือดดี โครงสร้างมั่นคง ) ความรู้ ปรับสู่การปฏิบัติ อย่าลืมเรื่องฟัน ออกกำลังกาย แปลงรูปแบบตาม เป้าประสงค์

37 37 รูปแบบการดำเนินชีวิต กระฉับกระเฉง มีส่วนร่วม พึ่งพาตนเองมากที่สุด

38 38 โภชนาการ สำคัญสุด ๆ ไม่ขาด ไม่เกิน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ระวังการโฆษณาเกินจริง

39 39 สิ่งที่ยังไม่ครอบคลุม เจ็บป่วยไม่มากแต่ลำบากในการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อมไม่อำนวย การฟื้นฟูสภาพร่างกายที่สามารถเข้าถึงได้ ขาดผู้ดูแล ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว

40 40 บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สุขภาพกาย การป้องกันโรค- Primary - Secondary - Tertiary การค้นพบโรคในระยะต้น การคงสภาพและการฟื้นฟูสภาพ สุขภาพจิต สังคม งานอดิเรก ข้อมูล แรงจูงใจ กำลังใจ

41 41 การป้องกันโรคและ ทุพพลภาพในผู้สูงอายุ ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง  โรคหัวใจ ระบบประสาท  สมองเสื่อม  อัมพาต

42 42 ป้องกันโรคและทุพพลภาพใน ผู้สูงอายุ กระดูกพรุน แผลกดทับ ข้อยึดติด โรคติดเชื้อ  วัคซีน

43 43 การให้ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนนิวโมคอคคัส วัคซีนบาดทะยัก

44 44 การค้นพบโรคในระยะต้น และการรักษา มะเร็ง  เต้านม  ปากมดลูก / มดลูก/รังไข่  ลำไส้ใหญ่  ต่อมลูกหมาก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทัยรอยด์ สมองเสื่อม ซึมเศร้า ปัญหาที่เกิดจากยา

45 45 คลินิก ผสอ ในโรงพยาบาลศูนย์ วัตถุประสงค์  ให้การดูแลรักษาและรับส่งต่อในรายที่ ซับซ้อน  คลินิกเฉพาะโรค เช่น สมองเสื่อม คลินิกโรค ข้อ คลินิกการกลั้นปัสสาวะ  ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ผู้ดูแลและอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ

46 46 คลินิก ผสอ ในโรงพยาบาลตติยภูมิและ โรงเรียนแพทย์ วัตถุประสงค์  ต้นแบบของการดูแลเชิงรุก เชิงรับ เชิงสนับสนุน  ให้การดูแลปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน พัฒนาสู่แนว ทางการดูแลระดับประเทศ  พัฒนาเครือข่ายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต  พัฒนาการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ อย่างมีศักยภาพและคุณภาพชีวิต

47 47


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google